Άρθρο 27- Στρατηγικό σχέδιο

1. Η Εταιρεία καταρτίζει Στρατηγικό σχέδιο, το οποίο και υποβάλλει για έγκριση στη Διυπουργική Επιτροπή Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών διά του Υπουργού Υγείας.

2. Το Στρατηγικό σχέδιο περιλαμβάνει ιδίως:
α) την περιγραφή των στόχων που επιδιώκονται από το Διοικητικό Συμβούλιο,
β) την επιλογή των αναγκαίων μέσων για την επίτευξη των στόχων σύμφωνα με τις επιλογές της διοίκησης,
γ) τον προσδιορισμό του συνολικού κόστους και του τρόπου χρηματοδότησης των επί μέρους δράσεων.

3. Με απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών εγκρίνονται, τροποποιούνται ή αναθεωρούνται τα στρατηγικά σχέδια της Εταιρείας. Με αποφάσεις της ίδιας Επιτροπής ορίζεται ο χρόνος υποβολής και η διάρκεια των στρατηγικών σχεδίων της Εταιρείας.