Άρθρο 06- Σύσταση – Μορφή

1. Συνίσταται δια του παρόντος ανώνυμη εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ Ανώνυμη Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «Ε.Σ.Α.Ν Α.Ε.».

2. Η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ Ανώνυμη Εταιρεία» (στο εξής «Εταιρεία») λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος κατά τις διατάξεις του ιδιωτικού δικαίου, σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου και των κατ` εξουσιοδότηση αυτού διοικητικών πράξεων και υπάγεται στις διατάξεις του ν. 3429/2005 (ΦΕΚ 314/Α`) .

3. Η εποπτεία και ο έλεγχος της Εταιρίας ασκείται από τον Υπουργό Υγείας και ειδικώτερα από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας του Υπουργείου.

4. Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, η Εταιρεία αναλαμβάνει το έργο της δημιουργίας, διαχείρισης και επικαιροποίησης σε σταθερή ετήσια βάση του Συστήματος Αποζημίωσης Νοσοκομείων, όπως αυτό καθορίζεται στο άρθρο 1 του παρόντος νόμου . Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, υπάγονται στη διοικητική και τεχνική εποπτεία και τον έλεγχο της Εταιρείας τυχόν λειτουργούντα, καθώς και υπό υλοποίηση, συναφή έργα που τελούν υπό την εποπτεία του Υπουργού Υγείας.

5. Για τα ρυθμιζόμενα στον παρόντα νόμο θέματα, που αφορούν στην ίδρυση και λειτουργία της Εταιρείας, εφαρμόζονται συμπληρωματικά και εφόσον δεν αντίκεινται στις διατάξεις του νόμου αυτού και του ν. 3429/2005, οι διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 και της λοιπής νομοθεσίας περί ανωνύμων εταιρειών, όπως ισχύουν κάθε φορά.