Άρθρο 02-Υποχρέωση αποστολής στοιχείων διοικητικού και ιατρικού φακέλου ασθενών από τα Νοσοκομεία

Για την δημιουργία και την διαρκή ανάπτυξη του συστήματος κατανομής αμοιβών νοσοκομείων είναι αναγκαία και υποχρεωτική για όλα τα νοσοκομειακά ιδρύματα της χώρας η αποστολή στοιχείων από τον διοικητικό και ιατρικό φάκελο ασθενούς. Τα νοσοκομεία αποστέλλουν στην Ε.Σ.Α.Ν. Α.Ε., σε ηλεκτρονική μορφή αρχείο με τα στοιχεία του ασθενούς και τα ιατρικά και διοικητικά δεδομένα από τον διοικητικό φάκελο νοσηλείας ασθενούς (δεδομένα εισαγωγής, αιτία εισαγωγής, εξιτήριο γενικά διοικητικά δεδομένα, ιατρικά δεδομένα). Τα Αρχεία Νοσηλείας περιέχουν όλα τα αναγκαία στοιχεία ταυτοποίησης (A.M.ΚΑ, Α.Φ.Μ. κλπ).
Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Σ.Α.Ν Α.Ε., που εκδίδεται εντός δύο μηνών από τη δημοσίευση του νόμου εξειδικεύονται οι υποχρεώσεις των Νοσοκομείων, αναφορικά με την αποστολή των ιατρικών στοιχείων καθώς και στοιχείων εκ του διοικητικού και ιατρικού φακέλου ασθενούς, το περιεχόμενο των υποχρεωτικά αποστελλομένων αρχείων ανά ασθενή, την ηλεκτρονική φόρμα καταγραφής των δεδομένων εκ μέρους των νοσοκομείων, τη χρονική συχνότητα αποστολής των δεδομένων, τα αναγκαία στοιχεία ταυτοποίησης ασθενών, την διαβάθμιση και την ασφαλή ηλεκτρονική μετάδοση των αρχείων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό τεχνικό και πληροφοριακό θέμα για την υλοποίηση του παρόντος. Από την 1η Ιανουαρίου 2015 και εφεξής ορίζεται ότι σε περίπτωση παράβασης εκ μέρους των νοσοκομείων της ως άνω υποχρέωσης αποστολής πληροφοριακών δεδομένων (ιατρικού και διοικητικού περιεχομένου), επιβάλλονται κυρώσεις εις βάρος των μη συμμορφούμενων νοσοκομείων και των διοικήσεών τους, ανάλογα με την έκταση της προσβολής, την επαναληψιμότητα, το πλήθος των παραβάσεων. Πέραν της 1.1.2015, ημερομηνία θέσεως σε πιλοτική εφαρμογή του ΣΑΝ σε επιμέρους νοσοκομεία, η υπουργική απόφαση καθορισμού των κυρώσεων θα επιτείνει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις, επιβάλλοντας επαχθέστερο κατ’αποκοπήν πρόστιμο ανά παράβαση. Με Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Υγείας θα καθορίζεται το εύρος των επιβαλλόμενων κυρώσεων και των επιβαλλόμενων προστίμων ανά παράβαση εις βάρος των νοσοκομείων.

  • 13 Μαΐου 2014, 07:59 | Α. Παπαγιάννης

    Η αποστολή στοιχείων από τον φάκελλο του ασθενούς δεν θα πρέπει να παραβιάζει κατά το δυνατόν το ιατρικό απόρρητο. Τα στοιχεία δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να διατίθενται σε τρίτους φορείς. Επίσης, η υλοποίηση μιας τέτοιας διάταξης προϋποθέτει επαρκή υποδομή των νοσοκομειακών μονάδων σε ηλεκτρονικό εξοπλισμό, καθώς και στελέχωση με εκπαιδευμένο γραμματειακό προσωπικό που θα πραγματοποιεί το έργο αυτό. Δεν είναι αποδεκτό στο ήδη μειωμένο και υπερφορτωμένο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό να επιβληθούν πρόσθετες και χρονοβόρες υποχρεώσεις, που αναγκαστικά θα επιτελούνται εις βάρος των κυρίων καθηκόντων του.