ΜΕΡΟΣ Α: Άρθρο 01-Εισαγωγή συστήματος αποζημίωσης νοσοκομείων επί τη βάσει ολοκληρωμένου συστήματος κατανομής αμοιβής ανά περιστατικό.

1. Αποφασίζεται η δημιουργία ενός καθολικού συστήματος κατανομής αμοιβών (οικονομικών πόρων) επί τη βάσει των ειδικών χαρακτηριστικών των παρεχόμενων υπηρεσιών (εισαγωγής, διάγνωσης, θεραπείας ασθενών) μεταξύ νοσοκομείων, δημόσιων και ιδιωτικών (εφεξής Σύστημα Αμοιβών Νοσοκομείων, Σ.Α.Ν) το οποίο καταλαμβάνει όλες τις παρεχόμενες ιατρικές υπηρεσίες. Το σύστημα κατανομής πληρωμών των νοσοκομείων θα βασιστεί στην μεθοδολογία του συστήματος DRG (Diagnosis Related Groups-Διαγνωστικά Συναρτώμενων Ομάδων), και προβλέπει ως κεντρική αρχή τον καθορισμό δίκαιης αμοιβής (αποζημίωσης) όλων των παρεχόμενων ιατρικών υπηρεσιών ανά περιστατικό ασθενούς. Το ΣΑΝ συνιστά ένα εθνικής εμβέλειας καθολικό σύστημα καθορισμού αμοιβών επί τη βάσει διαγνωστικά συναρτώμενων ομαδοποιήσεων των υπηρεσιών ανά περιστατικό καθώς και συνυπολογισμού παντός είδους δαπανών, συμπεριλαμβανομένης, κατά το στάδιο της πλήρους θέσεώς του σε εφαρμογή, όπως αυτό ορίζεται στο δεύτερο εδάφιο της τρίτης παραγράφου του παρόντος άρθρου, και της μισθοδοσίας των ιατρών.

2. Εξαιρούνται του πεδίου εφαρμογής του ως άνω συστήματος κατανομής αποζημίωσης, η κατανομή αμοιβών που αφορούν ιατρική περίθαλψη ασθενών από ψυχιατρικά νοσοκομειακά τμήματα, η κατανομή αμοιβών για ιατρική κάλυψη ασθενών σε εξωτερικά ιατρεία νοσοκομείων καθώς και η κατανομή αμοιβών ιατρικών υπηρεσιών αποκατάστασης από εξειδικευμένα νοσοκομειακά τμήματα ή κέντρα αποκατάστασης.

3. Ως ημερομηνία θέσεως σε εφαρμογή του ανωτέρω Συστήματος Αμοιβών Νοσοκομείων για την κατανομή των αμοιβών των επιλεγόμενων πιλοτικών νοσοκομείων ορίζεται η 1η.1.2015. Κατά το χρονικό διάστημα από 1.1.2016 έως 31.12.2016 το Σύστημα Αμοιβών Νοσοκομείων θα τεθεί σε πιλοτική εφαρμογή σε όλα τα νοσοκομεία δημόσια και ιδιωτικά. Ως ημερομηνία καθολικής εφαρμογής του Σ.Α.Ν ορίζεται η 1.1.2017. Κατά το χρονικό διάστημα από 1.1.2015, ημερομηνία πρώτης θέσεως σε εφαρμογή του ΣΑΝ σε πιλοτικά επιλεγόμενα νοσοκομεία έως και την 1.1.2017, ημερομηνία θέσεώς του σε καθολική ισχύ, θα εξακολουθεί να υφίσταται παράλληλα η σχετική νομοθεσία του ΚΕΝ με τις αναγκαίες νομοθετικές προσαρμογές για την θέση σε πλήρη ισχύ του ΣΑΝ. Από τη θέση του σε πλήρη εφαρμογή την 1.1.2017 το Σ.Α.Ν αντικαθιστά κάθε άλλο σύστημα αποτίμησης αξίας νοσοκομειακών υπηρεσιών ή κατανομής αμοιβών νοσοκομείων, που προέρχονται από τους πόρους των ασφαλιστικών οργανισμών και από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, κατά έναν δημοσιονομικά ουδέτερο τρόπο. Ο καθορισμός των επιλεγόμενων νοσοκομείων για την πρώτη περίοδο εφαρμογής του Σ.Α.Ν από την 1.1.2015 έως την 31.12.2005, καθώς και κάθε άλλη συναφής λεπτομέρεια ως προς την διαδικασία καταβολής των αμοιβών στα νοσοκομεία αυτά διενεργείται μέσω κοινής Υπουργικής Απόφασης των υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Υγείας. Ομοίως με κοινή Υπουργική Απόφαση των ανωτέρω ορίζονται κάθε φορά οι εντασσόμενες νοσοκομειακές δομές στο ΣΑΝ και δύναται να παρεκτείνεται η ημερομηνία καθολικής θέσεως σε εφαρμογή του ΣΑΝ.

4. Σε περιπτώσεις αμοιβών ιατρικών υπηρεσιών νοσοκομείων ως προς τις οποίες συντρέχουν ειδικά χαρακτηριστικά (πχ. ειδικά γεωγραφικά κριτήρια, παρατεταμένο ωράριο λειτουργίας προσωπικού λόγω του απομακρυσμένου γεωγραφικού εντοπισμού τους κλπ) που δεν χρηματοδοτούνται επαρκώς από το ΣΑΝ δύνανται να καθιερώνονται δια νόμου πρόσθετες οικονομικές ενισχύσεις και αμοιβές.

5. Προς το σκοπό της δημιουργίας, της ανάπτυξης και διαρκούς επικαιροποίησης του καθολικού συστήματος αποζημίωσης κάθε παρεχόμενης νοσοκομειακής υπηρεσίας συστήνεται με το δεύτερο άρθρο του παρόντος διακριτό νομικό πρόσωπο με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία Ε.Σ.Α.Ν ΑΕ.

6. Η εφαρμογή του συστήματος κατανομής των πληρωμών από την ΕΣΑΝ ΑΕ προϋποθέτει την διαμόρφωση πλαισίου συνεργασίας με το ΚΕ.Σ.Υ ως προς την άσκηση της γνωμοδοτικής αρμοδιότητας για την έκδοση του ισχύοντος Οδηγού για την Ελληνική Ονοματολογία και την Κωδικοποίηση των Ιατρικών Πράξεων καθώς και για τη διαμόρφωση της λίστας κωδικών ICD . Η ΕΣΑΝ ΑΕ προτείνει εντός προθεσμίας 60ημερών από την έκδοση του παρόντος προς το ΚΕΣΥ την ενδεδειγμένη Κωδικοποίηση Ιατρικών Πράξεων και Λίστα Κωδικών ώστε να εξασφαλίζεται η συμβατότητά της με τη δημιουργία του Συστήματος Αμοιβών Νοσοκομείων επί τη βάσει των αρχών των DRG συστημάτων. H τελικώς επιλεγόμενη Κωδικοποίηση Ιατρικών Πράξεων και Λίστα Κωδικών ICD εκδίδεται με Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Υγείας και εκδίδεται εντός μηνός από την υποβολή της σύμφωνης γνώμης της ΕΣΑΝ ΑΕ.

7. Για την αποτελεσματικότερη και ταχύτερη επίτευξη του έργου της συγκεκριμένης ανώνυμης εταιρείας ενθαρρύνεται η συμμετοχή όλων των συναρμόδιων φορέων, συγκεκριμένα των αντιπροσωπευτικών οργανώσεων των νοσοκομείων (δημόσιων και ιδιωτικών) στα διοικητικά όργανα της εταιρείας. Προς το σκοπό αυτό και για την πρώτη χρονική περίοδο λειτουργίας της εταιρείας μέχρι την ολοκλήρωση της πρώτης εταιρικής της χρήσης, ανατίθεται στο Εποπτικό της Συμβούλιο (ΕΣ) η υποβολή πρότασης προς την πλέον αντιπροσωπευτική οργάνωση των ιδιωτικών νοσοκομείων για την συμμετοχή της στα διοικητικά όργανα της εταιρείας και στο μετοχικό της κεφάλαιο.
Η συνεργασία με τα ιδιωτικά νοσοκομεία ειδικά ως προς το σκοπό της μετάδοσης πληροφοριακών δεδομένων κόστους ανά είδος νοσηλευτικής πράξης προάγεται και μέσω διμερών ή πολυμερών συμφωνιών συνεργασίας και αποστολής στοιχείων.

 • 10 Μαΐου 2014, 19:55 | Ιωάννης Μπ.

  Δεν έχετε ιδέα τι ξεκινάτε να φτιάξετε. Δεν ξέρετε τι κοστίζει στα δημόσια μοσοκομεία μια απ΄λη επέμβαση. Πήτε μας ποιός είναι ο μέσος όρος πραγματικού κόστους μιάς μή περιεσφιγμένης βουβωνοκήλης σαν παράδειγμα. Ακόμα ποιό είναι το κόστος ασθενούς που εισήχθει επειγόντως για κοιλιακό άλγος .
  Χάος.
  Πάρα πολλές περιπτώσεις και υποπεριπτώσεις.
  Οφελος για μικρά περιφερικά νοσοκομεία που δεν συμμετέχουν ή υποσυμμετέχουν στο σύστημα γενικής εφημερίας

 • 4 Μαΐου 2014, 21:22 | Αθανάσιος

  Πρόκειται για ένα συγκεντρωτικο μοντελο διοίκησης στα προτυπα του ΕΟΠΠΥ που μονο προβληματα έχει δημιουργήσει μέχρι σήμερα. Tα στοιχεία αυτά θα μπορούσαν να τα επεξεργαστούν και οι ΔΥΠΕ που ασκούν ανύπαρκτο μέχρι σημερα έργο, πλην ρουσφετολογικών μετακινήσεων του προσωπικού.

  Ειλικρινά πως είναι δυνατόν να συγκριθεί μια ιατρική πράξη μεταξύ ενος δημόσιου και ιδιωτικού νοσοκομείου με διαφορετικό τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας?

  Επίσης τι θα γίνει στην περίπτωση που ένα περιστατικό παρουσιάσει επιπλοκές και χρειαστεί περισσότερη φρονίδα? θα τιμωρηθεί το νοσοκομείο επιδή ξεπέρασε του πλαφόν του συγκεκριμένου DRGs?