Άρθρο 10- Συγκρότηση- Σύγκληση Εποπτικού Συμβουλίου

1. Το Εποπτικό Συμβούλιο αμέσως μετά το διορισμό των μελών του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει τον Πρόεδρο του, η θητεία του οποίου είναι τριετής και δεν μπορεί να ανανεωθεί. Υποψήφιοι για τη θέση του Προέδρου μπορεί να είναι μόνο μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου, που η θητεία τους λήγει τουλάχιστον τρία (3) χρόνια μετά την ημερομηνία της εκλογής τους.
2. Το Εποπτικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον μία φορά ανά τρεις (3) μήνες και εκτάκτως, όποτε τούτο ζητηθεί από τρία (3) τουλάχιστον μέλη. Ο Πρόεδρος συγκαλεί το Εποπτικό Συμβούλιο σε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη και διευθύνει τις εργασίες του. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει το αρχαιότερο μέλος του Συμβουλίου και, μεταξύ συμβούλων με την αυτή αρχαιότητα, ο ηλικιακά πρεσβύτερος.Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΣΑΝ-Α.Ε. μπορεί να συμμετέχει στις συνεδριάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου χωρίς δικαίωμα ψήφου ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου. Το Εποπτικό Συμβούλιο καταρτίζει με απόφαση του τον Κανονισμό Λειτουργίας του.