Άρθρο 16-Εκπροσώπηση της Εταιρείας

1. Η Εταιρεία εκπροσωπείται από το Διοικητικό Συμβούλιο,.

2. Δικαστικώς η Εταιρεία εκπροσωπείται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή από εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου στον οποίο έχει ανατεθεί η αρμοδιότητα με σχετική πράξη. Εάν απαιτείται αυτοπρόσωπη εμφάνιση, ενώπιον Δικαστηρίου, εκπροσώπου της Εταιρείας, καθώς και εάν πρόκειται να δοθεί όρκος από αυτή, εκπροσωπείται ενώπιον Δικαστηρίου ή ο όρκος δίδεται από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή από υπάλληλο της Εταιρείας που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.