Άρθρο 19- Αρμοδιότητες Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου

1.Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει τις εξής αρμοδιότητες:
α) συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο., καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, προεδρεύει στις συνεδριάσεις αυτού,
β) διευθύνει τις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου, εκδίδει και επικυρώνει αντίγραφα των αποφάσεων του Συμβουλίου και ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για τη λειτουργία της Εταιρείας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την πρώτη συνεδρίαση του, ορίζει ως αναπληρωτή του Προέδρου ελλείποντος, απόντος ή κωλυομένου, ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούται να πληροφορείται από τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο για τη διαχείριση της Εταιρείας και την εξέλιξη των εταιρικών υποθέσεων γενικά.