Άρθρο 11- Αντιπροσώπευση-Αναπλήρωση Μελών- Απαρτία- Πλειοψηφία

1. Μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπηθεί από άλλο μέλος. Κάθε μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο μέλος που απουσιάζει.
2. Σε περίπτωση παραίτησης, έκπτωσης , παύσης, μόνιμης αδυναμίας για άσκηση καθηκόντων ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Εποπτικού Συμβουλίου, το Εποπτικό Συμβούλιο συνεχίζει να λειτουργεί νομίμως, εφόσον τα εναπομείναντα μέλη είναι τουλάχιστον τρία.
3. Το Εποπτικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν παρίσταται αυτοπροσώπως τουλάχιστον τρία (3) μέλη του.
4. Οι αποφάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του που είναι παρόντα και εκείνων που αντιπροσωπεύονται. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.