Άρθρο 26-Εκκαθάριση

1. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η Εκκαθάριση της με τον ορισμό τριών (3) εκκαθαριστών, που κατά τη Διάρκεια της Εκκαθάρισης ασκούν όλες τις συναφείς προς τη διαδικασία και το σκοπό της Εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες όμως μπορούν να περιορισθούν από τη Γενική Συνέλευση, προς τις αποφάσεις της οποίας υποχρεώνονται να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους, να προβαίνουν σε απογραφή της εταιρικής περιουσίας, αντίτυπο της οποίας υποβάλλεται στον εποπτεύοντα Υπουργό Υγείας, καθώς και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και Γενικού Εμπορικού Μητρώου της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως) Ισολογισμό.

3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές όταν λήξει η Εκκαθάριση, καθώς και κατ` έτος κατά τη Διάρκεια της Εκκαθάρισης.

4. Η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά τη διάρκεια της Εκκαθάρισης.

5. Οι λογαριασμοί της Εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση, που αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

6. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η Εκκαθάριση και το συμφέρον της Εταιρείας.

7. Οι εκκαθαριστές ενεργούν συλλογικά και αποφασίζουν κατά πλειοψηφία.

8. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της Εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτιών που εμπόδισαν την αποπεράτωση της
Εκκαθάρισης.

9. Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της Εκκαθάρισης, εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων που αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη. Το υπόλοιπο που απομένει μετά την Εκκαθάριση των υποθέσεων της Εταιρείας και την αποπληρωμή όλων των χρεών της και των εξόδων της Εκκαθάρισης, αποδίδεται στους μετόχους κατά την αναλογία των μετοχών εκάστου.