Άρθρο 13- Σύνθεση – Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από πέντε (5) μέλη ως ακολούθως: τον Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, δύο (2) ειδικούς επιστήμονες, έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας .

2. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής, μη ανανεώσιμη, η οποία παρατείνεται μέχρι την ανάληψη των καθηκόντων του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας για την πρώτη θητεία τους μετά από σχετική εισήγηση του Εποπτικού Συμβουλίου και στη συνέχεια με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και Υγεία, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 4 του ν. 3429/2005 .

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να διαθέτουν ειδικές γνώσεις και εμπειρία σε σχέση με τον επιδιωκόμενο σκοπό της Εταιρείας καθώς και στο πεδίο της διαμόρφωσης αντίστοιχων προγραμμάτων διαχείρισης του νοσηλευτικού κόστους (DRG SYSTEMS) επί τη βάσει συστήματος αντικειμενικών κριτηρίων ελέγχου της νοσηλευτικής δαπάνης. Επίσης θα πρέπει να διαθέτουν το απαιτούμενο για τη θέση τους κύρος και εμπειρία, ώστε να μπορούν να εκπληρώσουν το σκοπό της Εταιρείας.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συγκαλείται τακτικώς μία (1) φορά το μήνα και εκτάκτως οποτεδήποτε με πρωτοβουλία του Προέδρου του και κατά την πρώτη συνεδρίαση του ορίζει ως Γραμματέα του υπάλληλο της Εταιρείας.

6. Η απουσία κάποιου μέλους από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. χωρίς δικαιολογημένη αιτία ή χωρίς άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου επί τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις, ισοδυναμεί με παραίτηση του από το Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία ισχύει από την ημέρα που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει σχετικά και η απόφαση καταχωρείται στα πρακτικά του.