Άρθρο 28-Επιχειρησιακό σχέδιο

1. Η Εταιρεία καταρτίζει και υποβάλλει για έγκριση Επιχειρησιακό σχέδιο στη Διυπουργική Επιτροπή Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών διά του Υπουργού Υγείας.

2. Το Επιχειρησιακό σχέδιο περιλαμβάνει επί μέρους σχέδια που περιγράφουν τους στόχους και τις δραστηριότητες κάθε υπηρεσιακής ή επιχειρησιακής μονάδας, διεύθυνσης ή τομέα, για κάθε Εταιρική χρήση και συνολικά για όλη τη Διάρκεια του.

3. Κάθε Επιχειρησιακό σχέδιο για κάθε ένα από τα έτη Διάρκειας του περιλαμβάνει:
α) τους στόχους που επιδιώκονται εκφρασμένους σε ποσά και ποσοστά,
β) τις ενέργειες που προορίζονται για την επίτευξη των στόχων,
γ) τον καθορισμό των αναγκών σε κεφάλαια και των πηγών χρηματοδότησης τους,
δ) τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις,
ε) τους ετήσιους χρηματοοικονομικούς, ποιοτικούς και επιχειρησιακούς δείκτες,
στ) τις υποχρεώσεις προς τους πολίτες και τους πελάτες της και την πρόβλεψη αποζημιώσεων,
ζ) τις προϋποθέσεις και τις παραδοχές επίτευξης των στόχων, η) τις εσωτερικές διαδικασίες παρακολούθησης και ελέγχου της πραγματοποίησης των στόχων αυτών,
θ) τη διασύνδεση του επιχειρησιακού σχεδίου με το αντίστοιχο στρατηγικό σχέδιο.

4. Το Επιχειρησιακό σχέδιο οφείλει να προσδιορίζει συγκεκριμένες κατευθύνσεις βελτίωσης των οικονομικών αποτελεσμάτων με άμεσα εφαρμόσιμα κριτήρια και να περιλαμβάνει δείκτες αποδοτικότητας και ποιότητας με σκοπό την εξυπηρέτηση του πολίτη και των πελατών της.

5. Με απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών εγκρίνονται, τροποποιούνται ή αναθεωρούνται τα επιχειρησιακά σχέδια της Εταιρείας. Με αποφάσεις της ίδιας Επιτροπής ορίζεται ο χρόνος υποβολής και η διάρκεια των επιχειρησιακών σχεδίων της Εταιρείας.