Άρθρο 5-Μετοχικό κεφάλαιο – Μετοχές

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων (1.500.000€) ευρώ και διαιρείται σε είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ονομαστικές, επιδεκτικές μεταβίβασης μετοχές, ονομαστικής αξίας εξήντα (60) ευρώ η καθεμία. Το μετοχικό κεφάλαιο αποκτάται εξ ολοκλήρου από το Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο για την άσκηση των μετοχικών του δικαιωμάτων εκπροσωπείται από τον Υπουργό Υγείας.

2. Το Μετοχικό κεφάλαιο αποτελείται: α) από εφάπαξ εισφορά σε μετρητά από το Λογαριασμό ……………. του Υπουργείου Υγείας καταβλητέα εντός τριών (3) μηνών από της δημοσιεύσεως του παρόντος.

3. Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, το νέο κεφάλαιο αναλαμβάνεται:

α) από το μοναδικό μέτοχο, ή β) από τους αντιπροσωπευτικούς φορείς των δημόσιων και ιδιωτικών Νοσοκομείων και των ασφαλιστικών ταμείων, πάντοτε όμως σε ίσο ποσοστό συμμετοχής του κατεχόμενου εκ μέρους τους συνολικού μετοχικού κεφαλαίου. Οι όροι και οι προϋποθέσεις καθορίζονται με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας .

β) Προκειμένου να καταστεί δυνατή η συμμετοχή των ιδιωτικών νοσοκομείων σε τυχόν μελλοντική αύξηση μετοχικού κεφαλαίου καθιερώνεται υποχρέωση συγκρότησης εκ μέρους τους αντιπροσωπευτικών ομοιοεπαγγελματικών ενώσεων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα για την προάσπιση των συμφερόντων τους. Η συγκρότηση των αντιπροσωπευτικών αυτών οργανώσεων πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 1.1.2015. Το Εποπτικό Συμβούλιο της ΕΣΑΝ ελέγχει την αντιπροσωπευτικότητα των ενώσεων και εισηγείται στον Υπουργό Υγείας ως προς την καταλληλότητά τους για την συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της ΕΣΑΝ ΑΕ εισηγούμενο το ενδεδειγμένο ποσοστό συμμετοχής για την διασφάλιση της αναλογικής και ισότιμης εκπροσώπησης.