Άρθρο 05- Αποστολή Αρχείων Ασθενών εκ μέρους ΕΟΠΥΥ

Ο ΕΟΠΥΥ καθώς και κάθε άλλο δημόσιο ταμείο υπόχρεο στην καταβολή αξίας νοσοκομειακών υπηρεσιών για λογαριασμό των ασφαλισμένων του υποχρεούται όπως αποστέλλει σε τακτική βάση στην ΕΣΑΝ ΑΕ μέσω ηλεκτρονικής μετάδοσης όλα τα ιατρικά και διοικητικά αρχεία νοσηλείας και κόστους θεραπείας, όπως απεικονίζονται στα αποσταλέντα τιμολόγια, του συνόλου ασφαλισμένων του. Η υποχρέωση αποστολής των αρχείων εκ μέρους του ΕΟΠΥΥ και των ανωτέρω ταμείων καταλαμβάνει όλους τους ασφαλισμένους τους που εισήχθησαν σε εγχώρια δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία. Ο ηλεκτρονικός τρόπος μετάδοσης των αρχείων, το ελάχιστο αναγκαίο περιεχόμενο τους, η χρονική συχνότητα της μετάδοσης καθώς και το σύστημα κυρώσεων εις βάρος του ΕΟΠΥΥ σε περίπτωση παράλειψης ή ελλιπούς συμμόρφωσης θα ορίζονται με κοινή Υπουργική απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Υγείας, που θα εκδοθεί εντός δύο μηνών από την δημοσίευση του παρόντος. Πέραν της 1.1.2015, ημερομηνία θέσεως σε πρώτη εφαρμογή του ΣΑΝ σε πιλοτικά επιλεγμένα νοσοκομεία, η κοινή υπουργική απόφαση καθορισμού των κυρώσεων θα επιτείνει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις, επιβάλλοντας επαχθέστερο κατ’αποκοπήν πρόστιμο ανά παράβαση.