Άρθρο 03-Αποστολή Αρχείων κόστους νοσηλείας ασθενών.

Πέραν των προβλεπόμενων υποχρεώσεων αποστολής ιατρικών και διοικητικών στοιχείων από τον φάκελο ασθενούς, τα δημόσια νοσοκομεία υποχρεούνται να αποστέλλουν και στοιχεία κόστους νοσηλείας ανά περιστατικό ασθενούς. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά από γνώμη του Δ.Σ. της Ε.Σ.Α.Ν Α.Ε., που εκδίδεται εντός δύο μηνών από τη δημοσίευση του νόμου εξειδικεύονται το περιεχόμενο της ως άνω υποχρέωσης των δημοσίων νοσοκομείων, το περιεχόμενο και τη μορφή των αποστελλομένων στοιχείων κόστους ανά ασθενή, την ηλεκτρονική φόρμα καταγραφής των δεδομένων εκ μέρους των νοσοκομείων, τη χρονική συχνότητα αποστολής των δεδομένων, τα αναγκαία στοιχεία ταυτοποίησης ασθενών, την διαβάθμιση και την ασφαλή ηλεκτρονική μετάδοση των αρχείων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό τεχνικό και πληροφοριακό θέμα για την υλοποίηση του παρόντος.