ΕΠΙΛΟΓΗ 13

Σε περίπτωση που έχουν επιλεγεί τα (2α) ή/και (8β) ή/και (8γ) ή /και (9α) παρακαλείσθε να προτείνετε τυχόν ειδικότερους όρους εφαρμογής των μέτρων αυτών [με χρήση ελεύθερου κειμένου].

Διευκρινίσεις: Η εν λόγω ρύθμιση προβλέπεται στις διατάξεις των άρθρων αρ. 71 παρ. 8 εδ. β & παρ. 3 εδ. β και παρ. 5 3η υποπ. εδ β. και και 88 παρ. 8 των Οδηγιών 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ.
Οριζόντια διευκρίνιση: Για διευκόλυνση των αποδεκτών του παρόντος εγγράφου στο Παράρτημα παρατίθενται οι συναφείς με τα παραπάνω θέματα διατάξεις των οδηγιών.

Τέλος επισημαίνεται ότι, ανεξάρτητα από τις απαντήσεις σε όλα τα παραπάνω, είναι ευπρόσδεκτες ενδεχόμενες παρατηρήσεις/σχόλια που δεν έχουν συμπεριληφθεί στις παραπάνω ερωτήσεις/επιλογές, εφόσον αφορούν θέματα του παρόντος εγγράφου διαβούλευσης -ήτοι θέματα υπεργολαβίας [με χρήση ελεύθερου κειμένου].

 • 8 Μαΐου 2015, 12:39 | Κ. Καρλής

  Για την δυνατότητα απευθείας πληρωμής του υπεργολάβου θα πρέπει κατ’ αρχάς να νομοθετηθεί αν η δυνατότητα αυτή θα απόκειται στον υποψήφιο ανάδοχο – κύριο εργολάβο κατά την υποβολή της προσφοράς ή στην διακριτική ευχέρεια την αναθέτουσας αρχής / αναθέτοντος φορέως να την συμπεριλάβει στην προκήρυξη ή αν θα είναι πάγια δυνατότητα. Εφόσον παρέχεται η ευχέρεια, θα πρέπει να υπάρχει αναφορά και στην σύμβαση και να προσδιορίζεται το ποσό της αμοιβής του υπεργολάβου και ο χρόνος και τυχόν άλλοι όροι πληρωμής του απευθείας στον υπεργολάβο. Στο καθοριζόμενο από την σύμβαση χρονικό σημείο ο υπεργολάβος υποβάλει αίτημα στην αναθέτουσα αρχή / αναθέτοντα φορέα και το γνωστοποιεί στον κύριο εργολάβο. Εναλλακτικά μπορεί η γνωστοποίηση στον κύριο εργολάβο να γίνεται από την αναθέτουσα αρχή / αναθέτοντα φορέα. Ο κύριος εργολάβος μπορεί να προβάλει αντιρρήσεις εντός 5 ημερών από την γνωστοποίηση. Αν δεν υποβάλει αντιρρήσεις τεκμαίρεται ότι συμφωνεί. Η αναθέτουσα αρχή / αναθέτων φορέας εκδίδει απόφαση εντός 10 ημερών από την εκπνοή του προηγούμενου 5ήμερου. Αν απορριφθεί το αίτημα ο υπεργολάβος μπορεί να ασκήσει αίτηση ακυρώσεως αλλά κατά την διαδικασία και στο δικαστήριο του ν. 3886/2010 και η απόφαση δεν υπόκειται σε ένδικα μέσα. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση που ο κύριος εργολάβος έχει προβάλει αντιρρήσεις για την απευθείας πληρωμή και δεν γίνουν δεκτές. Εφόσον εγκριθεί η πληρωμή στον υπεργολάβο από την αναθέτουσα αρχή / αναθέτοντα φορέα ή με την απόφαση του Δικαστηρίου αυτή γίνεται σύμφωνα με την διαδικασία που ισχύει με βάση την σύμβαση αλλά τίθεται ασφαλιστική δικλείδα ώστε το ίδιο ποσό να μην καταβληθεί και στον κύριο εργολάβο. Για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να νομοθετηθεί διαδικασία γιατί η υφιστάμενη είναι δαιδαλώδης και η τροποποίηση της αποκλείεται να καλύψει όλα τα σημεία. Τα όποια μέτρα επιβληθούν σε βάρος του υπεργολάβου δεν πρέπει να είναι διαφορετικά από αυτά του κύριου εργολάβου αλλά θα πρέπει να περιορίζονται στο τμήμα που εκτελεί ο υπεργολάβος και να μην συνδέονται με την δυνατότητα απευθείας πληρωμής προκειμένου να μην θεσπισθούν περιορισμοί στην άσκηση της ευχέρειας.

 • 14 Απριλίου 2015, 11:30 | ΕΛΕΝΗ

  Αν όλα τα αποδεικτικά μέσα περί μη ύπαρξης λόγων αποκλεισμού ή περίπτωσης κριτηρίων επιλογής στο πρόσωπο του αναδόχου επεκτεινόταν και στον υπεργολάβο αλλά και στην αλυσίδα της υπεργολαβίας καθ΄όλη τη διάρκεια της σύμβασης.
  Αν έχει παραδοθεί και παραληφθεί συγκεκριμένο τμήμα της υπεργολαβίας.
  Αν στην σύμβαση ήταν διακριτά τα τμήματα της υπεργολαβίας και μπορεί να τεκμηριώσει ότι είναι σύννομος καθ΄όλη την διάρκεια της σύμβασης.
  Να επεκταθεί σε όλα τα είδη των συμβάσεων.
  Η ΕΑΑΔΗΣΥ θεωρώ οτι μπορεί να προτείνει μηχανισμούς για την τυχόν έγερση σχετικών αντιρρήσεων εκ μέρους του αναδόχου.