ΕΠΙΛΟΓΗ 1

ΕΠΙΛΟΓΗ 1: Η αναφορά στην προσφορά του τμήματος της σύμβασης που προτίθενται οι υποψήφιοι να αναθέσουν με τη μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και των υπεργολάβων που προτείνουν:
(α) να αποτελέσει υποχρέωση των υποψηφίων που θα επιβάλλεται μέσω της πράξης ενσωμάτωσης των Οδηγιών ή
(β) να εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των εκάστοτε αναθετουσών αρχών/αναθετόντων φορέων να απαιτούν ή όχι τη συγκεκριμένη αναφορά στα έγγραφα της σύμβασης, εκτιμώντας ad hoc, το είδος της υπό ανάθεσης σύμβασης και τις ειδικές κάθε φορά περιστάσεις και απαιτήσεις αυτής.

Διευκρινίσεις: Οι συγκεκριμένες επιλογές δεν είναι καινοφανείς. Υπάρχουν ήδη ως επιλογές της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ , οι οποίες ενσωματώθηκαν στην εθνική έννομη με την επιβολή σχετικής υποχρέωσης στις αναθέτουσες αρχές/αναθετόντες φορείς, ήτοι να απαιτούν από τους προσφέροντες να αναφέρουν στην προσφορά το τμήμα/τμήματα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν σε υπεργολάβο καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν .

  • 8 Μαΐου 2015, 12:32 | Κ. Καρλής

    Είναι προτιμότερο να νομοθετηθεί η υποχρέωση των αναθετουσών αρχών / αναθετόντων φορέων να απαιτούν από τους προσφέροντες να αναφέρουν στην προσφορά το τμήμα/τμήματα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν σε υπεργολάβο καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν. Σε διαφορετική περίπτωση δηλαδή της ευχέρειας των αναθετουσών αρχών / αναθετόντων φορέων να απαιτούν την συγκεκριμένη αναφορά εφόσον το κρίνουν αναγκαίο θα δημιουργήσει σε σύγχυση με ενδεχόμενο να δημιουργηθούν λόγοι αποκλεισμού σε περίπτωση που δηλώνονται υπεργολάβοι αν και δεν απαιτούνται από την διακήρυξη. Και εφόσον αναφέρονται υπεργολάβοι στην προσφορά, θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται τα αντίστοιχα στοιχεία και στην σύμβαση, ιδίως αν νομοθετηθεί το δικαίωμα του υπεργολάβου η πληρωμή του να γίνεται απευθείας. Το ίδιο, δηλαδή να δηλώνονται κατά το τμήμα του έργου που θα εκτελέσουν θα πρέπει να δηλώνονται και οι υπεργολάβοι των υπεργολάβων.

  • 14 Απριλίου 2015, 11:32 | ΕΛΕΝΗ

    Να αποτελέσει υποχρέωση των υποψηφίων που θα επιβάλλεται μέσω της πράξης ενσωμάτωσης των Οδηγιών