ΕΠΙΛΟΓΗ 2

Στην περίπτωση που τμήμα της σύμβασης ανατίθεται σε υπεργολάβο, η πληρωμή της αμοιβής του να πραγματοποιείται :
(α) απευθείας στον υπεργολάβο, κατόπιν αιτήσεως του, ήτοι η αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας να μεταφέρει τις οφειλόμενες πληρωμές απευθείας στον υπεργολάβο για τις υπηρεσίες, τις προμήθειες ή τα έργα που παρείχε στον οικονομικό φορέα στον οποίο ανατέθηκε η σύμβαση (κύριο εργολάβο), ή
(β) από τον κύριο εργολάβο στο πλαίσιο της μεταξύ τους συμβατικής σχέσης, χωρίς να παρεμβάλλεται η αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας.

Διευκρινίσεις: Η εν λόγω ρύθμιση είναι νέα στο παράγωγο δίκαιο δημοσίων συμβάσεων της Ένωσης και σκοπό έχει να ενισχύσει τη συμμετοχή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στις δημόσιες συμβάσεις, εξασφαλίζοντας τους πιο άμεσες πληρωμές, καθώς και την αναγκαία για τη λειτουργία τους ρευστότητα, η οποία πολλές φορές σήμερα εξαρτάται από τη ρευστότητα και την οικονομική φερεγγυότητα του κύριου εργολάβου. Ωστόσο, πρέπει να ληφθεί υπόψη και η αύξηση του διοικητικού φόρτου που η ρύθμιση αυτή συνεπάγεται για τις αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς. Σχετική πρόβλεψη υπάρχει στο εθνικό δίκαιο ως διακριτική ευχέρεια που εναπόκειται στις αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς και ειδικότερα στη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 173 του ν. 4281/2014 .

  • 8 Μαΐου 2015, 12:53 | Κ. Καρλής

    Μέχρι σήμερα παγίως εφαρμόζεται το (β) αφού άλλωστε δεν υπάρχει συμβατικός δεσμός μεταξύ αναθέτουσας αρχής / αναθέτοντος φορέως και υπεργολάβου. Η διακριτική ευχέρεια του άρθρου 173 του ν. 4281/2014 δεν πρόλαβε να εφαρμοσθεί. Αν επιλεγεί το (α) τότε θα πρέπει εκτός από το τμήμα που θα ανατεθεί στον υπεργολάβο θα πρέπει να έχει αναφερθεί στην σύμβαση και το ποσό της αμοιβής που έχει συμφωνηθεί μεταξύ κυρίου εργολάβου και υπεργολάβου. Σε διαφορετική περίπτωση δεν είναι πρακτικά δυνατόν να εφαρμοσθεί η απευθείας πληρωμή. Ασφαλώς η επιλογή του (α) είναι χρήσιμη αλλά η τελική επιλογή του θα πρέπει να εξετασθεί σε συνάρτηση και με τα ζητήματα που τίθενται στις επόμενες ερωτήσεις – επιλογές. Το ζήτημα γίνεται περισσότερο πολύπλοκο αν ο υπεργολάβος χρησιμοποιεί και αυτός υπεργολάβους κοκ. Με δεδομένο ότι η Οδηγία δεν περιλαμβάνει σχετική ρητή ρύθμιση ενδεχομένως μπορεί να αποκλεισθεί η απευθείας πληρωμή του υπεργολάβου του υπεργολάβου, περιορισμός που δικαιολογείται για αποφυγή πολύπλοκων καταστάσεων. Περαιτέρω ερώτημα είναι αν σε περίπτωση που επιλεγεί το (α), η ρύθμιση θα είναι αναγκαστικού δικαίου ή ενδοτικού δικαίου και ειδικότερα αν θα μπορεί να αποκλεισθεί με συμφωνία κύριου εργολάβου και υπεργολάβου η οποία θα μπορεί να προταθεί ως αντίρρηση στην αναθέτουσα αρχή / αναθέτοντα φορέα.

  • 14 Απριλίου 2015, 11:08 | ΕΛΕΝΗ

    η πληρωμή της αμοιβής του υπεργολάβου να πραγματοποιείται(β) από τον κύριο εργολάβο στο πλαίσιο της μεταξύ τους συμβατικής σχέσης, χωρίς να παρεμβάλλεται η αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας.