ΕΡΩΤΗΣΗ 5

Σε περίπτωση που στο (2) επιλεγεί το (α), και ανεξάρτητα από την απάντηση στην επιλογή (4), παρακαλείσθε να προτείνετε τα σχετικά μέτρα εφαρμογής (πχ πρέπει να έχει προηγηθεί η οριστική παραλαβή του τμήματος της σύμβασης που έχει ανατεθεί με υπεργολαβία από την αναθέτουσα αρχή; στην περίπτωση που ο κύριος εργολάβος/ανάδοχος δεν υποβάλει στην αναθέτουσα αρχή το συγκεκριμένο τμήμα της υπεργολαβίας, δύναται ο υπεργολάβος να ζητήσει την παραλαβή του απευθείας από την αναθέτουσα αρχή ; [με χρήση ελεύθερου κειμένου].

  • 8 Μαΐου 2015, 12:21 | Κ. Καρλής

    Η απάντηση εξαρτάται από τους όρους πληρωμής που έχουν συμφωνηθεί στην σύμβαση. Εάν η ολική ή τμηματική πληρωμή συναρτάται με συγκεκριμένες φάσεις ολοκλήρωσης θα πρέπει να έχει γίνει παραλαβή σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης. Εάν η τμηματική πληρωμή είναι καθορισμένη σε συγκεκριμένα χρονικά σημεία, γεγονός μέχρι τώρα όχι συνηθισμένο, η παραλαβή οριστική ή προσωρινή είναι αδιάφορη. Εάν το τμήμα που εκτελεί ο υπεργολάβος είναι διακριτό και τρόπον τινά αυτοτελές τότε η απευθείας πληρωμή του πρέπει να συναρτάται με την οριστική παραλαβή του. Αν το τμήμα του υπεργολάβου αποτελεί μη αυτοτελές τμήμα του όλου έργου ή τμήματος αυτού τότε η απευθείας πληρωμή του υπεργολάβου πρέπει να συναρτάται με την παραλαβή του αντίστοιχου τμήματος. Πχ σε οδικό έργο αν ο υπεργολάβος κατασκευάζει τμήμα ορισμένου μήκους και θέσης (πχ από χλμ θέση Χ1 έως χλμ θέση Χ2) τότε η πληρωμή του θα πρέπει να συναρτάται με την οριστική παραλαβή του τμήματος που κατασκευάζει ο υπεργολάβος. Το ίδιο αν σε σύμβαση ψηφιακής εφαρμογής παρέχει την μελέτη και σχεδιασμό του συστήματος. Το αντίθετο αν πχ στο τελευταίο παράδειγμα πραγματοποιεί μέρος της παραμετροποίησης ή εγκατάστασης ή εκπαίδευσης στην χρήση του λογισμικού.