ΕΠΙΛΟΓΗ 4

Σε περίπτωση που στο (2) επιλεγεί το (α), η απευθείας πληρωμή του υπεργολάβου:
(α) να αποτελέσει υποχρέωση των αναθετουσών αρχών/αναθετόντων φορέων που θα επιβληθεί μέσω της πράξης ενσωμάτωσης των Οδηγιών ή
(β) να εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των αναθετουσών αρχών/αναθετόντων φορέων ώστε να εκτιμούν ad hoc, το είδος της υπό ανάθεσης σύμβασης και τις ειδικές κάθε φορά περιστάσεις και απαιτήσεις αυτής.

  • 8 Μαΐου 2015, 12:33 | Κ. Καρλής

    Και οι δύο επιλογές είναι δογματικές, η δε δεύτερη παρέχει ευρύτατη διακριτική ευχέρεια η οποία είναι δύσκολο να ελεγχθεί. Οι αναθέτουσες αρχές / αναθέτοντες φορείς θα πρέπει να καθορίζουν εάν παρέχεται ή όχι η ευχέρεια αυτή ήδη κατά το στάδιο της διακήρυξης και αναλόγως της προσφοράς να αποφασίζουν οριστικά κατά την ανάθεση αναλόγως του τμήματος που θα εκτελεσθεί από τον υπεργολάβο και ιδίως εφόσον αυτό είναι διακριτό πχ προμήθεια εξοπλισμού ή/και λογισμικού που δεν συναρτάται άμεσα με την παραμετροποίηση ή εκτέλεση διακριτού τμήματος τεχνικού έργου ή προμήθειας υλικών. Ο υπεργολάβος θα πρέπει να έχει την ευχέρεια να ζητήσει την απευθείας πληρωμή ή να επιλέξει την πληρωμή μέσω του κύριου εργολάβου.