ΕΠΙΛΟΓΗ 10

Σε περίπτωση που στο 9 επιλεγεί το (α – ii), η επαλήθευση της συνδρομής των λόγων αποκλεισμού στο πρόσωπο του υπεργολάβου:
(α) να αποτελέσει υποχρέωσή τους που θα επιβληθεί μέσω της πράξης ενσωμάτωσης των Οδηγιών ή
(β) να εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των αναθετουσών αρχών/αναθετόντων φορέων να εκτιμούν ad hoc εάν θα προβλέπουν στα έγγραφα της σύμβασης την επαλήθευση της συνδρομής λόγων αποκλεισμού στο πρόσωπο του υπεργολάβου, συνεκτιμώντας το είδος της υπό ανάθεσης σύμβασης και τις ειδικές κάθε φορά περιστάσεις και απαιτήσεις αυτής.

Διευκρινίσεις: Επισημαίνεται ότι η επαλήθευση της συνδρομής των ανωτέρω λόγων αποκλεισμού στο πρόσωπο του υπεργολάβου αφορά στην τήρηση των ισχυουσών υποχρεώσεών του στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου.

  • 8 Μαΐου 2015, 12:36 | Κ. Καρλής

    Για να αποφεύγονται καταστρατηγήσεις η επιλογή πρέπει να είναι το (α). Η διευκόλυνση πρόσβασης στις δημόσιες συμβάσεις μπορεί να επιτευχθεί με όποιον τρόπο επιλεγεί για απευθείας πληρωμή του υπεργολάβου αλλά δεν μπορεί έστω και έμμεσα να επιτρέπει παραβίαση άλλων διατάξεων.