ΕΠΙΛΟΓΗ 8

Η υποχρέωση ενημέρωσης που υπέχει ο κύριος εργολάβος ως προς τα στοιχεία των υπεργολάβων του :
(α) να περιορίζεται μόνο στην περίπτωση δημοσίων συμβάσεων έργων-υπηρεσιών, όπως αναφέρονται στα άρθρα 71 παρ.5 υποπαρ. 1 και 88 παρ. 5 υποπ. 5 των Οδηγιών 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ αντίστοιχα ή
(β) να επεκταθεί και σε άλλα είδη συμβάσεων (π.χ. συμβάσεις προμηθειών, υπηρεσιών πλην των ως άνω υπό α) ή
(γ) να επεκταθεί και σε άλλες περιπτώσεις υπεργολάβων (π.χ. στους υπεργολάβους του υπεργολάβου του κυρίου εργολάβου και ούτω καθεξής στην αλυσίδα της υπεργολαβίας).

Διευκρινίσεις: Η δυνατότητα επέκτασης του πεδίου εφαρμογής της υποχρέωσης ενημέρωσης ως προς τους υπεργολάβους προβλέπεται στα άρθρα 71 παρ. 5 και 88 παρ. 5 των Οδηγιών 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ αντίστοιχα, σύμφωνα δε με την αιτιολογική σκέψη 105 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ αποτελεί ουσιαστικά δυνατότητα επέκτασης της υποχρέωσης διαφάνειας που πρέπει να διέπει τη διαδικασία ανάθεσης και εκτέλεσης των δημοσίων συμβάσεων.
Επισημαίνεται ότι είναι δυνατή η επιλογή τόσο του (β) όσο και του (γ).
Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης παρέχετε σχετική τεκμηρίωση [με χρήση ελεύθερου κειμένου].

  • 8 Μαΐου 2015, 12:46 | Κ. Καρλής

    Σήμερα στην πράξη χρησιμοποιούνται διάφορες μορφές υπεργολαβίας με διαφορετική νομική μορφή ( πχ τυπική υπεργολαβία, δάνεια εμπειρία, διάθεση προσωπικού κλπ), σε ορισμένες δε περιπτώσεις είναι άγνωστες στην αναθέτουσα αρχή / αναθέτοντα φορέα σε σχέση με συγκεκριμένο έργο, διότι δεν περιλαμβάνονται στην προσφορά, ενδεχομένως και διότι η ανάγκη τους ανακύπτει σε μεταγενέστερο στάδιο. Αυτό πολλές φορές γίνεται λόγω της διατύπωσης των διακηρύξεων και σε ορισμένες περιπτώσεις λόγω των περιορισμών που θέτουν οι διακηρύξεις. Υπάρχουν δε περιπτώσεις στις οποίες υπεργολάβος συμμετέχει αφανώς σε περισσότερα του ενός σχήματα. Η επέκταση της δυνατότητας ενημέρωσης των υπεργολάβων σε όλες τις περιπτώσεις, δηλαδή και το (β) και το (γ) αυξάνει την διαφάνεια.