ΕΠΙΛΟΓΗ 6

Σε περίπτωση που στο (2) επιλεγεί το (α), και ανεξάρτητα από την απάντηση στην επιλογή (4), τα μέτρα που θα προβλέπουν την απευθείας πληρωμή του υπεργολάβου:
(α) να προβλέπουν και μηχανισμούς που να επιτρέπουν στον κύριο εργολάβο να εγείρει αντιρρήσεις ως προς τυχόν αδικαιολόγητες πληρωμές του υπεργολάβου ή
(β) να μην προβλέπεται τέτοια δυνατότητα.

  • 8 Μαΐου 2015, 12:07 | Κ. Καρλής

    Όπως αναφέρεται στο τέλος του σχολίου στην ερώτηση 3 τόσο η αίτηση του υπεργολάβου για απ’ ευθείας πληρωμή, που θα πρέπει να είναι προαιρετική για τον υπεργολάβο, όσο και η αποδοχή ή απόρριψη της, θα πρέπει να γνωστοποιούνται στον κύριο εργολάβο. Ο εργολάβος πρέπει να έχει δυνατότητα αντίρρησης στην απευθείας πληρωμή του υπεργολάβου διότι πολλές φορές ο υπεργολάβος διαθέτει κάποια αναγκαία εξειδίκευση αλλά στερείται οικονομικής δυνατότητας με αποτέλεσμα η συμμετοχή του ουσιαστικά να χρηματοδοτείται από τον κύριο εργολάβο. Επίσης σε περίπτωση που υπάρχει ευθύνη του κύριου εργολάβου και για το τμήμα του υπεργολάβου τότε είναι εύλογο ο κύριος εργολάβος να μπορεί να αντιταχθεί σε πληρωμή του υπεργολάβου πριν από την οριστική παραλαβή. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση κατά την οποία η απευθείας πληρωμή του υπεργολάβου αντίκειται στην συμβατική σχέση του κύριου εργολάβου με τον υπεργολάβο. Ο σκοπός της διευκόλυνσης πρόσβασης στις δημόσιες συμβάσεις των ΜΜΕ δεν θα πρέπει να οδηγεί σε οικονομική επιβάρυνση του κυρίως εργολάβου ή στην ανατροπή με συμμετοχή της αναθέτουσας αρχής / αναθέτοντος φορέως των συμβατικών σχέσεων μεταξύ κύριου εργολάβου και υπεργολάβου.