ΕΡΩΤΗΣΗ 7

Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης στο (6α) να διευκρινιστεί το είδος των αντιρρήσεων και να προτείνετε μηχανισμούς που θεωρείτε κατάλληλους για την έγερση των σχετικών αντιρρήσεων εκ μέρους του κύριου εργολάβου (βλ. και επιλογή 13) [με χρήση ελεύθερου κειμένου].

  • 8 Μαΐου 2015, 12:01 | Κ. Καρλής

    Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο τέλος του 3 και στο 6 ο κύριος εργολάβος θα πρέπει να ειδοποιείται για το αίτημα του υπεργολάβου. Ο τρόπος ειδοποίησης δεν είναι αναγκαίο να είναι ιδιαίτερα τυπικός. Θα μπορεί να είναι fax ή email. Ζήτημα επιλογής αν την ειδοποίηση θα την κάνει ο υπεργολάβος που υποβάλει το αίτημα, οπότε θα πρέπει να υποβάλει στην αναθέτουσα αρχή / αναθέτοντα φορέα το σχετικό αποδεικτικό, ή η αναθέτουσα αρχή / αναθέτων φορέας μετά την υποβολή του αιτήματος του υπεργολάβου. Για την προβολή αντιρρήσεων μπορεί να νομοθετηθεί απλή διαδικασία όμοια με αυτήν της προδικαστικής προσφυγής, με άλλη ονομασία πχ δικαίωμα αντίρρησης. Το ερώτημα είναι αν σε περίπτωση απόρριψης της αντιρρήσεως από την αναθέτουσα αρχή / αναθέτοντα φορέα ο κύριος εργολάβος θα έχει δικαίωμα δικαστικής προστασίας με ειδική διαδικασία που δεν φαίνεται να προβλέπεται στην οδηγία. Το ίδιο ισχύει βέβαια και για τον υπεργολάβο σε περίπτωση που απορριφθεί το αίτημα του είτε για λόγους που αφορούν το έργο είτε επειδή θα γίνουν δεκτές οι αντιρρήσεις του εργολάβου. Αν και καταλήγουμε σε επιβάρυνση των δικαστηρίων θα μπορούσε να νομοθετηθεί αναλογική εφαρμογή των ρυθμίσεων για την προσωρινή δικαστική προστασία του ν. 3886/2010.