Άρθρο 11 Αρμοδιότητες Προέδρου και Συμβούλων της Αρχής – Τροποποίηση άρθρου 356 ν. 4412/2016

 

Στο άρθρο 356 του ν. 4412/2016 (Α’ 174), α) τροποποιείται ο τίτλος, β) αντικαθίσταται η λέξη «ΑΕΠΠ» από τη λέξη «Αρχή», γ) διαγράφεται το δεύτερο εδάφιο της περ. α’ της παρ. 1, δ) στην περ. β’ της παρ. 1 προστίθεται μετά τη φράση «συντονίζει και κατευθύνει» η λέξη «συνολική», ε) τροποποιείται η περ. δ’ της παρ. 1 με αναφορά στις συνεδριάσεις του Εκτελεστικού Συμβουλίου, στ) αντικαθίσταται η περ. ε’ της παρ. 1, ζ) προστίθεται νέα περ. στ’ στην παρ. 1, η) προστίθενται δύο νέα εδάφια στο τέλος της παρ. 1, θ) προστίθεται νέα παρ. 2 και το άρθρο 356 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 356
Αρμοδιότητες Προέδρου και Συμβούλων της Αρχής
1. Ο Πρόεδρος της Αρχής έχει την ευθύνη της λειτουργίας της και ασκεί όλες τις προς τούτο αρμοδιότητες. Ενδεικτικά:
α) εκπροσωπεί την Αρχή δικαστικώς και εξωδίκως, ενώπιον των δικαστηρίων, κάθε άλλης δημόσιας αρχής και τρίτων,
β) συντονίζει και κατευθύνει τη συνολική λειτουργία της Αρχής και των οργανικών μονάδων αυτής και ασκεί την πειθαρχική εξουσία επί του προσωπικού της Αρχής ως πειθαρχικός προϊστάμενος αυτού,
γ) μεριμνά για την κατάρτιση του προϋπολογισμού, του απολογισμού και του ισολογισμού της Αρχής, τη διαχείριση των οικονομικών της και τη διάθεση των πιστώσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις των Κανονισμών Λειτουργίας και Οικονομικής Διαχείρισης και της κείμενης νομοθεσίας,
δ) ορίζει τα θέματα των συνεδριάσεων του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Αρχής,
ε) κατανέμει τους Συμβούλους και τα μέλη της Αρχής για τη συγκρότηση των Κλιμακίων,
στ) μεριμνά για τη διαρκή επιμόρφωση και κατάρτιση των μελών και του επιστημονικού προσωπικού της Αρχής σε θέματα δημοσίων συμβάσεων.
Ο Πρόεδρος μπορεί να αναθέσει κατά περίπτωση την άσκηση αρμοδιοτήτων των προηγούμενων εδαφίων σε Σύμβουλο της Αρχής. Ο Πρόεδρος μπορεί επίσης να αναθέσει κατά περίπτωση τη δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της Αρχής σε Σύμβουλο της Αρχής ή στον προϊστάμενο του Γραφείου Νομικού Συμβουλίου του Κράτους του άρθρου 358.
2. Οι Σύμβουλοι ασκούν τις αρμοδιότητες που τους ανατίθενται και μεριμνούν για την εύρυθμη λειτουργία των οργανικών μονάδων και των Κλιμακίων που υπάγονται στην αρμοδιότητά τους. Ειδικότερα, συντονίζουν και κατευθύνουν τα μέλη και το επιστημονικό προσωπικό της Αρχής που υπάγεται στον τομέα αρμοδιότητάς τους και προΐστανται των Κλιμακίων σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας του άρθρου 355.
Στους Συμβούλους που διορίστηκαν με πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ανατίθενται από τον Πρόεδρο αρμοδιότητες και καθήκοντα που συνδέονται με την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Αρχής, οι οποίες προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4013/2011 (Α’ 204).