Άρθρο 12 Προσωπικό – Οργανισμός της Αρχής – Αντικατάσταση άρθρου 357 ν. 4412/2016

 

Αντικαθίσταται ο τίτλος και το περιεχόμενο του άρθρου 357 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) ως εξής:

«Άρθρο 357
Προσωπικό – Οργανισμός της Αρχής

1. Στην Αρχή συστήνονται σαράντα πέντε (45) θέσεις μόνιμου προσωπικού όλων των κατηγοριών, η πλήρωση των οποίων γίνεται:
α) με πρόσληψη, σύμφωνα με τον ν. 4765/2021 (Α’ 6), ύστερα από προκήρυξη της Αρχής, στην οποία εξειδικεύονται τα εκάστοτε απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα,
β) με μετάταξη ή απόσπαση υπαλλήλων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4440/2016 (Α’ 224).
2. Στην Αρχή συστήνονται εβδομήντα πέντε (75) θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού του άρθρου 2 του π.δ. 50/2001 (Α’ 39) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ή μόνιμου υπαλλήλου, η πλήρωση των οποίων γίνεται:
α) με πρόσληψη σύμφωνα με τον ν. 4765/2021, ύστερα από προκήρυξη της Αρχής, στην οποία εξειδικεύονται τα εκάστοτε απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα σύμφωνα με το άρθρο 2 του π.δ. 50/2001,
β) με μετάταξη ή απόσπαση υπαλλήλων σύμφωνα με τον ν. 4440/2016.
Τις θέσεις της παρούσας καταλαμβάνουν επιστήμονες με τριετή, τουλάχιστον, εμπειρία στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων.
3. Οι ειδικότητες και ο αριθμός των θέσεων ανά ειδικότητα του πάσης φύσεως προσωπικού καθορίζεται με τον Οργανισμό της Αρχής της παρ. 5.
Η άσκηση καθηκόντων ειδικού επιστήμονα ή υπαλλήλου της Αρχής είναι ασυμβίβαστη προς την κατοχή κάθε άλλης θέσης σε φορέα του δημοσίου τομέα κατά την έννοια της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143). Είναι επίσης ασυμβίβαστη και συνεπάγεται αναστολή της άσκησης ελευθέριου επαγγέλματος ή λειτουργήματος. Παράβαση της υποχρέωσης αυτής συνιστά σπουδαίο λόγο καταγγελίας της σχέσης εργασίας εκ μέρους της Αρχής.
Οι μετατασσόμενοι και αποσπώμενοι οφείλουν να συγκεντρώνουν τα προσόντα διοριζόμενου – προσλαμβανόμενου για την αντίστοιχη θέση. Το μετατασσόμενο προσωπικό διατηρεί την ίδια σχέση εργασίας, εντάσσεται σε αντίστοιχες κενές θέσεις και εξακολουθεί να ασφαλίζεται στους ίδιους φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης.
Για τη διακοπή της απόσπασης απαιτείται η γνώμη της Αρχής. Η απόσπαση του πάσης φύσεως προσωπικού μπορεί επίσης να διακοπεί, ύστερα από εισήγηση της Αρχής, αν οι ανάγκες για τις οποίες έγινε η συγκεκριμένη απόσπαση, μπορεί να καλυφθούν από μόνιμο ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό της. Για τις αποδοχές του πάσης φύσεως προσωπικού που τοποθετείται με απόσπαση εφαρμόζεται το άρθρο 23 του ν. 4354/2015 (Α’ 176).
Οι παρ. 2, 3, 5 και 6 του άρθρου 4 του ν. 3051/2002 (Α’ 220), εφαρμόζονται και στο πάσης φύσεως προσωπικό της Αρχής.
4. Συστήνεται στην Αρχή μία (1) θέση Γενικού Διευθυντή, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, με πενταετή θητεία. Η πλήρωση της θέσης του Γενικού Διευθυντή γίνεται σύμφωνα με την παρ. 1. Η παρ. 3 εφαρμόζεται και στον Γενικό Διευθυντή. Η θητεία του Γενικού Διευθυντή μπορεί να διακόπτεται πριν από τη λήξη της για λόγους που ανάγονται σε αδυναμία ή σε πλημμελή εκπλήρωση των καθηκόντων του, με πράξη του Προέδρου, που εκδίδεται ύστερα από ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της Αρχής. Με τον Οργανισμό της Αρχής της παρ. 5 εξειδικεύονται τα καθήκοντα, τα προσόντα του Γενικού Διευθυντή, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τα ανωτέρω.
5. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Εσωτερικών και Οικονομικών, και μετά από γνώμη της Αρχής, εκδίδεται Οργανισμός της Αρχής , με τον οποίο καθορίζονται οι ειδικότητες και ο αριθμός των θέσεων ανά ειδικότητα του πάσης φύσεως προσωπικού, η οργάνωση, η διάρθρωση των οργανικών μονάδων της Αρχής σε Διευθύνσεις, Τμήματα και Γραφεία, οι αρμοδιότητες αυτών και ο τρόπος επιλογής των διευθυντών και των προϊσταμένων των τμημάτων και γραφείων, τα προσόντα του προσωπικού και κάθε άλλο σχετικό θέμα.»

 • Στις θέσεις του ειδικού επιστημονικού προσωπικού να υπάρξει απαραιτήτως σημαντικός αριθμός Μηχανικών εικοσαετούς εμπειρίας στην ανάθεση και εκτέλεση Δημοσίων Έργων. Αντίστοιχη εμπειρία 20 ετών στο ως άνω αντικείμενο να έχουν και οι Δικηγόροι που θα στελεχώσουν την Αρχή.

 • 10 Νοεμβρίου 2021, 10:53 | Συνδικαλιστής Δικηγόρος

  Με το άρθρο 20 παρ. 1 του ν. 4622/2019 για το Επιτελικό Κράτος ορίσθηκε ότι η οργάνωση και λειτουργία των Ανεξάρτητων Αρχών, καθορίζονται με Οργανισμούς, οι οποίοι καταρτίζονται, αντικαθίστανται ή τροποποιούνται με αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων διοίκησής τους.
  Εδώ έχουμε την επιβίωση των παλιών εξουσιοδοτήσεων για τον Οργανισμό και τον Εσωτερικό Κανονισμό της ΑΕΠΠ. Είναι προφανές ότι σύνθετα θέματα αρμοδιοτήτων που παραπέμπονται με άλλες διατάξεις του σχεδίου νόμου στις κανονιστικές αυτές πράξεις απαιτούν αυτές να λάβουν την μορφή κανονιστικού διατάγματος. Θα μπορούσε να προβλεφθεί όμως ότι αυτά τα διατάγματα στη συνέχεια τροποποιούνται με αποφάσεις της ίδιας της αρχής με βάση το άρθρο 20 παρ. 1 του ν. 4622/2019. Διότι η διαδικασία εκδόσεως κανονιστικού διατάγματος είναι δυσκίνητη και η νέα αρχή μπορεί να χρειάζεται ταχεία προσαρμογή του εσωτερικού της νομικού πλαισίου.
  Οι οργανικές θέσεις επιστημονικού προσωπικού είναι πολύ λίγες σε σχέση με το έργο που προηγουμένως ασκούσαν η ΕΑΑΔΗΣΥ και η ΑΕΠΠ. Καλύτερα να προβλεφθεί η δυνατότητα αύξησης τους με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης μετά από πρόταση της νέας αρχής.
  Δεν υπάρχει πρόβλεψη για την στελέχωση του γραφείου του προέδρου της αρχής.

 • 10 Νοεμβρίου 2021, 08:21 | Τακτικό Προσωπικό ΑΕΠΠ

  Μια βασική πρόβλεψη της νέας Αρχής θα πρέπει να είναι και η έγκαιρη συγκρότηση Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Στην ΑΕΠΠ χρειάστηκαν 4 χρόνια προκειμένου να συγκροτηθεί Υπηρεσιακό Συμβούλιο, με αποτέλεσμα να παραμένουν χρονίως εκκρεμή αιτήματα και ανάγκες του προσωπικού. Προκειμένου επίσης να στελεχωθεί επαρκώς η νέα υπηρεσία θα πρέπει, πέρα από τις 45 προβλεπόμενες θέσεις και δεδομένων των χρονοβόρων διαδικασιών πρόσληψης προσωπικού από το ΑΣΕΠ, να ολοκληρωθεί έγκαιρα και ο διορισμός του τακτικού προσωπικού ειδικοτήτων ΥΕ, ΔΕ, ΤΕ και ΠΕ του διαγωνισμού 2Κ/2018 που αφορούσε το τακτικό προσωπικό της ΑΕΠΠ. Λίγες από αυτές τις θέσεις έχουν έως τώρα καλυφθεί. Η σωστή και πλήρης στελέχωση του νέου οργανισμού είναι επιβεβλημένη, προκειμένου να αντιμετωπίσει επαρκώς τη διαχείριση του όγκου των προσφυγών, που αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω λόγω της υποχρεωτικής για τις αναθέτουσες αρχές και τους οικονομικούς φορείς χρήσης του ΕΣΗΔΗΣ, σε όλες τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιας σύμβασης, με εκτιμώμενη αξία δαπάνης μεγαλύτερη των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ στο προσεχές χρονικό διάστημα (άρθρο 4 του Ν. 4872/2021).

 • 9 Νοεμβρίου 2021, 09:34 | Σύλλογος ΕΕΠ της ΑΕΠΠ

  Η παράγραφος 3 του Άρθρου 12 προτείνεται να διατυπωθεί ως εξής:
  «3. Οι ειδικότητες και ο αριθμός των θέσεων ανά ειδικότητα του πάσης φύσεως προσωπικού καθορίζεται με τον Οργανισμό της Αρχής της παρ. 5. Η άσκηση καθηκόντων ειδικού επιστήμονα ή υπαλλήλου της Αρχής υπάγεται στους περιορισμούς των Άρθρων 33, 34, 35, 36 και 37 («Κεφάλαιο Γ’ Ασυμβίβαστα Έργα & Ιδιότητες» και «Κεφάλαιο Δ’ Κωλύματα») του ν.3528/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών και Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ», ως εκάστοτε ισχύει. Επιτρέπεται η μετά από άδεια άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν.3528/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών και Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ», ως εκάστοτε ισχύει. Οι μετατασσόμενοι και αποσπώμενοι οφείλουν να συγκεντρώνουν τα προσόντα διοριζόμενου – προσλαμβανόμενου για την αντίστοιχη θέση. Το μετατασσόμενο προσωπικό διατηρεί την ίδια σχέση εργασίας, εντάσσεται σε αντίστοιχες κενές θέσεις και εξακολουθεί να ασφαλίζεται στους ίδιους φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης. Για τη διακοπή της απόσπασης απαιτείται η γνώμη της Αρχής. Η απόσπαση του πάσης φύσεως προσωπικού μπορεί επίσης να διακοπεί, ύστερα από εισήγηση της Αρχής, αν οι ανάγκες για τις οποίες έγινε η συγκεκριμένη απόσπαση, μπορεί να καλυφθούν από μόνιμο ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό της. Για τις αποδοχές του πάσης φύσεως προσωπικού που τοποθετείται με απόσπαση εφαρμόζεται το άρθρο 23 του ν. 4354/2015 (Α’ 176).
  Οι παρ. 2, 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 4 του ν. 3051/2002 (Α’ 220), ως εκάστοτε ισχύουν, εφαρμόζονται και στο πάσης φύσεως προσωπικό της Αρχής.
  Η προσωπική διαφορά της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του Ν.4354/2015 (Α΄176), όπως αυτή διαμορφώθηκε κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 29 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226) και της υπ’ αριθμ. 2/17127/ 0022/28/02/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β΄ 498), όπως ίσχυαν πριν την κατάργησή τους, χορηγείται σε όλους τους υπαλλήλους της Αρχής με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου και Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου που έχουν προσληφθεί ή προσλαμβάνονται ως Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό. Η χορήγηση της προσωπικής διαφοράς για το ανωτέρω προσωπικό που έχει ήδη προσληφθεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος γίνεται από το χρόνο της δημοσίευσης, ενώ για εκείνο που προσλαμβάνεται μετά τη δημοσίευση, η χορήγηση της προσωπικής διαφοράς γίνεται από το χρόνο της πρόσληψης. Η κατά τα προαναφερθέντα χορήγηση της προσωπικής διαφοράς αφορά τόσο το προσωπικό που ήδη υπηρετεί ή θα προσληφθεί στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)» του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) που μετονομάζεται σε «Ενιαία Αρχή Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ), όσο και το Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου και Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου που μεταφέρεται αυτοδικαίως από την καταργούμενη Αρχή του ν. 4013/2011 (Α’ 204) και εντάσσεται στην Αρχή του άρθρου 347 του ν. 4412/2016»

 • 4 Νοεμβρίου 2021, 15:13 | Λάμπρος Καφίδας

  Οι παρ. 1 έως 4 χρήζουν νομοτεχνικής βελτίωσης.

  Για το πρόσωπο που κατέχει τη θέση του Γενικού Διευθυντή δεν ορίζεται ρητώς χρονικός περιορισμός που θα ασκεί αυτά τα καθήκοντα. Η 5ετης θητεία που αναφέρεται θα είναι και η μόνη ή θα μπορεί να ανανεώνεται; Ποιο θα είναι το ανώτατο όριο ετών που θα μπορεί το ίδιο πρόσωπο να κατέχει θέση Γενικού Διευθυντή;
  Επίσης από τη διατύπωση της παρ. 4 προκύπτει ότι η πλήρωση της θέσης του Γενικού Διευθυντή θα μπορεί να γίνεται με μετάταξη ή απόσπαση σύμφωνα με το ν. 4440/2016 για την κινητικότητα.

  Θέσεις ΕΕΠ σύμφωνα με το άρθρο 2 του π.δ. 50/2001 αποτελούν αποκλειστικά θέσεις ιδιωτικού δικαίου και όχι μονίμων.
  Δεν υπάρχει περιγραφή θέσης, προσόντων, και κριτηρίων πρόσληψης για μόνιμο προσωπικό ΕΕΠ.

  Συνολικά οι παρ.1 έως 4 θα μπορούσαν να επαναδιατυπωθούν χονδρικά ως εξής:
  «
  1. Στην Αρχή συστήνονται:
  α) Μία (1) θέση Γενικού Διευθυντή, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, με πενταετή θητεία που δεν ανανεώνεται.
  β) Σαράντα πέντε (45) θέσεις μόνιμου προσωπικού όλων των κατηγοριών
  γ) Εβδομήντα πέντε (75) θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού

  2. Η πλήρωση των θέσεων της παρ. 1 γίνεται:
  α) με πρόσληψη, σύμφωνα με τον ν. 4765/2021 (Α’ 6), ύστερα από προκήρυξη της Αρχής, στην οποία εξειδικεύονται τα εκάστοτε απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα,
  β) με μετάταξη ή απόσπαση υπαλλήλων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4440/2016 (Α’ 224).

  3. Οι ειδικότητες και ο αριθμός των θέσεων ανά ειδικότητα του πάσης φύσεως προσωπικού καθορίζεται με τον Οργανισμό της Αρχής της παρ. 5.

  4. Οι θέσεις ΕΕΠ, της περ. γ’ της παρ. 1, καταλαμβάνονται από επιστήμονες με τριετή, τουλάχιστον, εμπειρία στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων.

  Οι μετατασσόμενοι και αποσπώμενοι οφείλουν να συγκεντρώνουν τα προσόντα διοριζόμενου – προσλαμβανόμενου για την αντίστοιχη θέση. Το μετατασσόμενο προσωπικό διατηρεί την ίδια σχέση εργασίας, εντάσσεται σε αντίστοιχες κενές θέσεις και εξακολουθεί να ασφαλίζεται στους ίδιους φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης.

  Για τη διακοπή της απόσπασης απαιτείται η γνώμη της Αρχής. Η απόσπαση του πάσης φύσεως προσωπικού μπορεί επίσης να διακοπεί, ύστερα από εισήγηση της Αρχής, αν οι ανάγκες για τις οποίες έγινε η συγκεκριμένη απόσπαση, μπορεί να καλυφθούν από μόνιμο ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό της. Για τις αποδοχές του πάσης φύσεως προσωπικού που τοποθετείται με απόσπαση εφαρμόζεται το άρθρο 23 του ν. 4354/2015 (Α’ 176).
  Οι παρ. 2, 3, 5 και 6 του άρθρου 4 του ν. 3051/2002 (Α’ 220), εφαρμόζονται και στο πάσης φύσεως προσωπικό της Αρχής.

  Η άσκηση καθηκόντων ειδικού επιστήμονα ή υπαλλήλου της Αρχής είναι ασυμβίβαστη προς την κατοχή κάθε άλλης θέσης σε φορέα του δημοσίου τομέα κατά την έννοια της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143). Είναι επίσης ασυμβίβαστη και συνεπάγεται αναστολή της άσκησης ελευθέριου επαγγέλματος ή λειτουργήματος. Παράβαση της υποχρέωσης αυτής συνιστά σπουδαίο λόγο καταγγελίας της σχέσης εργασίας εκ μέρους της Αρχής.

  Η θητεία του Γενικού Διευθυντή μπορεί να διακόπτεται πριν από τη λήξη της για λόγους που ανάγονται σε αδυναμία ή σε πλημμελή εκπλήρωση των καθηκόντων του, με πράξη του Προέδρου, που εκδίδεται ύστερα από ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της Αρχής. Με τον Οργανισμό της Αρχής της παρ. 5 εξειδικεύονται τα καθήκοντα, τα προσόντα του Γενικού Διευθυντή, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τα ανωτέρω.
  »

 • 4 Νοεμβρίου 2021, 11:37 | Λάμπρος Καφίδας

  Επί της παρ. 5 περί έκδοσης του Οργανισμού της Αρχής:

  Με το άρθρο 20 του ν. 4622/2019 ορίστηκε ότι: «Η οργάνωση και λειτουργία των Ανεξάρτητων Αρχών, καθορίζονται με Οργανισμούς, οι οποίοι καταρτίζονται, αντικαθίστανται ή τροποποιούνται με αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων διοίκησής τους.»

  Συνεπώς, η προτεινόμενη διάταξη της παρ. 5 έρχεται σε αντίθεση με προσφάτως θεσπιθείσα διάταξη νόμου, από την οποία μάλιστα καταργήθηκαν οποιεσδήποτε εξαιρέσεις διατήρησης ειδικών διατάξεων (παρ. 5 άρθρο 174 ν.4635/2019).

  Επιπλέον, στην παρ. 2 του ίδιου άρθρου 20 του ν. 4622/2019 καθορίζεται ρητά το περιεχόμενο των Οργανισμών αυτών.

  Συνολικά, επομένως, η παρ. 5 μπορεί να απαλειφθεί από το προτεινόμενο άρθρο 12, αφού η σκοπός της ήδη καλύπτεται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

 • 3 Νοεμβρίου 2021, 10:04 | ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΕΠΠ

  Προτείνεται ρύθμιση για Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό της Αρχής (πρ. ΑΕΠΠ).

  Το Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό της Αρχής διαθέτει αυξημένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, κατέχει διδακτορικούς και μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών καθώς και ειδική πολυετή εμπειρία στον τομέα των Δημοσίων Συμβάσεων. Στην πλειοψηφία του, λόγω της έως σήμερα πλήρους απαξίωσής του με την ανάθεση παραλλήλων/αλλοτρίων καθηκόντων και της μη θέσπισης μισθολογικής εξίσωσης με τις αποδοχές των λοιπών ανεξαρτήτων αρχών (ΑΑΔΕ, Επιτροπή Ανταγωνισμού κ.α.), επιλέγει να αποσπάται ή/και να αποχωρεί από την Αρχή προς αναζήτηση θέσης εργασίας στον ιδιωτικό τομέα ή σε άλλες υπηρεσίες του δημοσίου.

  Η προτεινόμενη ρύθμιση αφορά:
  1. στον σαφή προσδιορισμό των επιστημονικών καθηκόντων και τη ρητή αναφορά στα καθήκοντα τους Επιστημονικού Προσωπικού τα οποία θα αφορούν αποκλειστικά στην επιστημονική συνδρομή στο έργο των κλιμακίων και στην παροχή επιστημονική γνώμης επί του αντικειμένου των δημοσίων συμβάσεων, ρητώς αποκλειόμενης κάθε ανάθεσης αλλοτρίων καθηκόντων,

  2. στην χορήγηση σε όλο το Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό της Αρχής, της προσωπικής διαφοράς της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του ν. 4354/2015, όπως διαμορφώθηκε στο αρ. 29 του ν. 4024/2011 και στην υπ’ αριθ. 2/17127/0022/28.2.2012 Κ.Υ.Α., όπως ίσχυαν πριν την κατάργησή τους, όπως χορηγήθηκε με το άρθρο 221 του ν. 4635/2019, στο Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό της Επιτροπής Ανταγωνισμού.