Άρθρο 8 Λειτουργία της Αρχής – Αντικατάσταση άρθρου 353 ν. 4412/2016

 

Ο τίτλος και το περιεχόμενο του άρθρου 353 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 353
Λειτουργία της Αρχής

1. Όργανα διοίκησης της Αρχής είναι ο Πρόεδρος και το Εκτελεστικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τον Πρόεδρο και τους Συμβούλους. Όλες οι αποφάσεις της Αρχής λαμβάνονται από το Εκτελεστικό Συμβούλιο, εκτός από τις περιπτώσεις στις οποίες ρητώς προβλέπεται η λήψη αποφάσεων από τον Πρόεδρο ή από κλιμάκιο.
2. Το Εκτελεστικό Συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα της εσωτερικής λειτουργίας της Αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 354.
3. Το Εκτελεστικό Συμβούλιο συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου και αποφασίζει για τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη, η οποία συντάσσεται από τον Πρόεδρο. Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία, κατόπιν φανερής ψηφοφορίας και είναι αιτιολογημένες.
4. Για την εξέταση των προδικαστικών προσφυγών του άρθρου 360, η Αρχή συνεδριάζει και λαμβάνει αποφάσεις σε τριμελή κλιμάκια, που αποτελούνται από έναν Σύμβουλο, ως Πρόεδρο, και δύο (2) μέλη της Αρχής. Κάθε κλιμάκιο συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του. Στην πρόσκληση περιλαμβάνονται η ημερομηνία, η ώρα και οι προς συζήτηση προδικαστικές προσφυγές που έχουν ανατεθεί στο κλιμάκιο κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στον Κανονισμό Λειτουργίας του άρθρου 355 και τον Κανονισμό Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών του άρθρου 365.
Προκειμένου για θέματα μείζονος σπουδαιότητας, ο Πρόεδρος της Αρχής μπορεί, με πράξη του, να ορίσει την εξέταση προδικαστικής προσφυγής από το Εκτελεστικό Συμβούλιο, με εισηγητή έναν εκ των Συμβούλων, επικουρούμενο από μέλος της Αρχής.
5. Για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 347, αν απαιτείται έκδοση πράξης της Αρχής, συνεδριάζει και λαμβάνει απόφαση το Εκτελεστικό Συμβούλιο. Στον Κανονισμό Λειτουργίας μπορεί να προβλεφθεί η συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων σε σχηματισμό κλιμακίου.
6. Κάθε άλλο ζήτημα που αφορά στις συνεδριάσεις της Αρχής ρυθμίζεται με τον Κανονισμό Λειτουργίας του άρθρου 355 και τον Κανονισμό Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών του άρθρου 365. Τα άρθρα 13 έως 15 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α΄ 45) εφαρμόζονται συμπληρωματικά.

 • 9 Νοεμβρίου 2021, 14:22 | ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ

  Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.
  Π Α Ν Ε Λ Λ Η Ν Ι Α Ο Μ Ο Σ Π Ο Ν Δ Ι Α
  ΕΝΩΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ
  Μαυρομματαίων 17, 104 34 ΑΘΗΝΑ
  τηλ: 210-88.16.583 fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: http://www.emdydas.gr
  Αθήνα, 9/11/2021
  Αρ. Πρωτ. : 8632
  Προς: Διαβούλευση Νομοσχεδίου
  Κοιν. : 1. Πρόεδρο και ΔΕ ΤΕΕ
  2. Συμβούλιο ΕΑΑΔΗΣΥ
  3. Α’ Βάθμιες ΕΜΔΥΔΑΣ (για
  ενημέρωση όλων των μελών μας)
  Θέμα : Παρέμβαση της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ κατά τη Διαβούλευση του ν/σ «Ενιαία Αρχή
  Δημόσιων Συμβάσεων»
  Στις 27 Οκτωβρίου 2021 τέθηκε σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση σχέδιο νόμου
  με τίτλο «Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων», κατόπιν σχετικής νομοθετικής
  πρωτοβουλίας του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Παναγιώτη Πικραμμένου.
  http://www.opengov.gr/consultations/?p=3949
  Με το εν λόγω Σχέδιο Νόμου ουσιαστικά καταργείται η ΕΑΑΔΗΣΥ (Ενιαία Ανεξάρτητη
  Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων) και η ΑΕΠΠ (Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών)
  μετονομάζεται σε ΕΑΔΗΣΥ (με ένα Α αφού το Ανεξάρτητη εξαφανίστηκε!), ενώ οι
  αρμοδιότητες της ΕΑΑΔΗΣΥ χάνονται από τη νέα Ανεξάρτητη Αρχή η οποία πλέον
  αναλαμβάνει μόνο την εξέταση προδικαστικών προσφυγών. Υπενθυμίζουμε ότι η ΕΑΑΔΗΣΥ είναι η Αρχή που εκδίδει εδώ και χρόνια όλα τα πρότυπα τεύχη δημοπράτησης, παρακολουθεί και επικαιροποιεί τις αλλαγές της Νομοθεσίας περί Δημοσίων Συμβάσεων (Ν.4412/2016, Ν.4782/21), εκδίδει κατευθυντήριες οδηγίες, τεχνικά κείμενα, διευκρινήσεις κλπ προς τις αναθέτουσες αρχές σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4412/2016 και κυρίως απαντάει σε ερωτήσεις των αναθετουσών αρχών και των οικονομικών φορέων. Όλες οι παραπάνω κρίσιμε αρμοδιότητες δυστυχώς πλέον χάνονται, μαζί με τον έλεγχο νομιμότητας που διενεργούσε σε διάφορες διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης συμβάσεων.
  Μας προκαλεί έντονα αρνητική εντύπωση η βιαστική αυτή ενοποίηση των δύο
  Αρχών και η απουσία των κρίσιμων αρμοδιοτήτων της ΕΑΑΔΗΣΥ από το νέα ιδρυόμενη Αρχή. Οι παρεμβάσεις της ΕΑΑΔΗΣΥ διακρίνονταν από την νομικά και επιστημονικά τεκμηριωμένο λόγο της και ήταν σημαντικά ενισχυτικές στην κατεύθυνση διαφάνειας, αμεροληψίας, ενίσχυσης της νομιμότητας και του Δημοσίου Συμφέροντος στα ζητήματα των Δημοσίων Συμβάσεων. Οι αρμοδιότητες της παρακολούθησης και εφαρμογή της Ευρωπαϊκής και Εθνικής νομοθεσίας των δημοσίων συμβάσεων (ανάπτυξη και προαγωγή της εθνικής στρατηγικής, πολιτικής και δράσης στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, η διασφάλιση της διαφάνειας, αποτελεσματικότητας, συνοχής και εναρμόνισης των διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης των δημοσίων συμβάσεων προς το εθνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο, η διαρκής βελτίωση του νομικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, καθώς και ο έλεγχος της τήρησης του από τα δημόσια όργανα και τις αναθέτουσες αρχές απουσιάζουν από τη νέα Αρχή.
  Όπως ορθά επισημαίνει και η ίδια η Αρχή στη Γνωμοδότησή της:
  «Ειδικότερα, με τη σκοπούμενη, με το υποβληθέν σχέδιο νόμου, κατάργηση της
  Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.), τη μετονομασία της Α.Ε.Π.Π. σε Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.) και τη μεταφορά
  αρμοδιοτήτων της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. στην προκύπτουσα νέα Αρχή (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.), διαφαίνεται μία συνολική παρέμβαση του νομοθέτη στο διαμορφωθέν, έως σήμερα, σύστημα εποπτείας, ελέγχου, παρακολούθησης, έννομης προστασίας και υποστήριξης του τομέα των δημοσίων συμβάσεων στην Ελλάδα, με απότοκες συνέπειες και κινδύνους στη συνολική ομαλή λειτουργία του τομέα, την οποία διασφαλίζουν –μέχρι σήμερα– οι δύο υφιστάμενες Αρχές (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. και Α.Ε.Π.Π.) με τη διακριτή άσκηση των αρμοδιοτήτων τους.»
  Στηρίζουμε τέλος τις διεκδικήσεις των συναδέλφων μας του Συλλόγου ΕΕΠ της
  ΑΕΠΠ σχετικά με τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας και τα μισθολογικά θέματα που θέτουν με τη σχετική παρέμβασή τους.
  Ως εμπλεκόμενοι με το Σύστημα Παραγωγής Δημοσίων Έργων, Διπλωματούχοι
  Μηχανικοί, θεωρούμε ότι η διατήρηση των αρμοδιοτήτων και της εν λόγω Ανεξάρτητης Αρχής συμβάλει στη διασφάλιση του Δημοσίου Συμφέροντος και για το λόγο αυτό διεκδικούμε την απόσυρση των εν λόγω διατάξεων και την εκ νέου συζήτηση με τα εμπλεκόμενα μέρη.

 • 6 Νοεμβρίου 2021, 19:20 | ΜΠΕΝΕΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πρόεδρος ΠΕΔΜΗΕΔΕ

  Παρ. 4 Το σκεπτικό ότι για απόφαση που βγήκε από Αντιπρόεδρο του Σ.τ.Ε. και Γενική Πρόεδρο της Αρχής -όπως είναι παν-κοίνως γνωστό -την Κα Σαρπ τ. Πρόεδρο του Σ.τ.Ε. , μπορεί ο ενδιαφερόμενος να το προσβάλλει με προσφυγή σε Διοικητικό Εφετείο , ανήκει στην σφαίρα της ονειρικής φαντασίας . Υπάρχει τέτοιος τρόμος στον Νομικό Κόσμο για το Σ.τ.Ε.,που δεν μπορεί κανείς εκτός αγοράς να τον φανταστεί, οπότε ο δικαστής που θα κληθεί να κρίνει ενάντια στην απόφαση που προέρχεται από -έστω και συνταξιούχους – δικαστές του Σ.τ.Ε. δεν έχει γεννηθεί ακόμα. Επομένως τέρμα ο 2ος βαθμός δικαιοσύνης με ότι αυτό σημαίνει θεσμικά .( Κράτος Δικαστών ? )… και οπωσδήποτε τερατώδεις αποφάσεις.
  Ας μην ξεχνάμε ότι το Σ.τ.Ε. στα πλαίσια του μεγαλείου του ζήτησε ενημερότητα πτυχίου στο 2ας ατομικό όταν η ενημερότητα βγαίνει από 3ης εταιρικά και πάνω ,δηλαδή έδωσε ανάθεση ζητώντας ΠΡΟΔΗΛΑ ανύπαρκτα δικαιολογητικά και μετά αυτοί είναι νομομαθείς και τίμιοι ενώ η υπόλοιπη κοινωνία είμαστε αγοραίοι και διαπλεκόμενοι…
  Το ποιό τμήμα θα ορίζεται για την εξέταση μιάς προσφυγής να βγαίνει αυτόματα από εφαρμογή Πιερρακάκη οπότε να μην υπάρχει υποψία στημένων συνθέσεων που είναι πάντα διάχυτη από καταβολής κοινωνίας και αποτέλεσε αντικείμενο άπειρης δημοσιότητας για το πού και πώς χρεώνονταν οι υποθέσεις από την απερχόμενη ΑΕΠΠ και από όλα τα Δικαστήρια .

 • 31 Οκτωβρίου 2021, 18:19 | Γιάννης Κανάβας

  O Πρόεδρος της Αρχής να μην συμμετέχει στην εκδίκαση των προσφυγών.
  Στις υποθέσεις μείζονος σπουδαιότητας, αντί να εισάγεται στο Εκτελεστικό Συμβούλιο, θα μπορούσε η υποθεση να παραπέμπεται απευθείας στο Διοικητικό Εφετείο με προτίμηση ως προς το χρόνο εκδίκασης.

  Επίσης πρέπει να προσδιοριστεί ποια είναι η μείζονα σπουδαιότητα. Ο προϋπολογισμός της υπό σύναψης σύμβασης; το αντικείμενό της ; άλλοι ειδικοί λόγοι ;