Άρθρο 16 Μεταβατικές διατάξεις για τις Αρχές του ν. 4013/2011 και του ν. 4412/2016 και το προσωπικό τους

1. Τα υπηρετούντα κατά τη δημοσίευση του παρόντος τακτικά και αναπληρωματικά μέλη στην Αρχή του ν. 4013/2011 (Α’ 204), η οποία καταργείται με τις διατάξεις του παρόντος, των οποίων η θητεία δεν έχει λήξει, καθώς και τα υπηρετούντα κατά τη δημοσίευση του παρόντος μέλη στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, των οποίων η θητεία δεν έχει λήξει, καταλαμβάνουν αυτοδικαίως θέση μέλους της Αρχής, μέχρι την ολοκλήρωση της θητείας τους. Μετά τη λήξη της θητείας τους αποχωρούν και δικαιούνται να συμμετάσχουν άπαξ σε επόμενη διαδικασία πλήρωσης θέσης Μέλους της Αρχής, εφόσον πληρούν τα κριτήρια επιλογής της παρ. 3 του άρθρου 348 του ν. 4412/2016 (Α’ 147).
2. Από την έκδοση της πράξης διορισμού Προέδρου και Συμβούλων της Αρχής του άρθρου 347 του ν. 4412/2016, οι οργανικές μονάδες και θέσεις προσωπικού με σχέση μόνιμου υπαλλήλου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της καταργούμενης Αρχής του ν. 4013/2011, μεταφέρονται αυτοδικαίως στην Αρχή του άρθρου 347 του ν.4412/2016, πλην των οργανικών μονάδων ή θέσεων προσωπικού που καταργούνται με τις επόμενες παραγράφους. Το πάσης φύσεως προσωπικό που υπηρετεί στις ανωτέρω θέσεις κατά τη δημοσίευση του παρόντος, μεταφέρεται αυτοδικαίως και εντάσσεται στην Αρχή του άρθρου 347 του ν. 4412/2016 με το ίδιο καθεστώς και την ίδια σχέση εργασίας και αποτελεί στο εξής προσωπικό της Αρχής αυτής, διατηρώντας τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την σχέση εργασίας του κατά τη δημοσίευση του παρόντος.
3. Από την έκδοση της πράξης διορισμού Προέδρου και Συμβούλων της Αρχής του άρθρου 347 του ν. 4412/2016, καταργούνται όλες οι κενές θέσεις τακτικού και ειδικού επιστημονικού προσωπικού της Αρχής του ν. 4013/2011, καθώς και οι θέσεις των παρ. 4, 6 και 8 του άρθρου 9 του ν. 4013/2011. Προσωπικό, που υπηρετεί στις καταργούμενες θέσεις των παρ. 4 και 8 του άρθρου 9 του ν. 4013/2011, αποχωρεί αυτοδικαίως σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις ανωτέρω παραγράφους και την παρ. 6 του άρθρου 5 του ν. 3297/2004 (Α’ 259).
Προσωπικό που υπηρετεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος στην καταργούμενη θέση της παρ. 6 του άρθρου 9 του ν. 4013/2011 του οποίου η θητεία δεν έχει λήξει, μεταφέρεται αυτοδικαίως και εντάσσεται στην Αρχή του άρθρου 347 του ν. 4412/2016 με το καθεστώς και τη σχέση εργασίας του, που ισχύει κατά τη δημοσίευση του παρόντος, έως την ολοκλήρωση της θητείας του.
4. Από τη δημοσίευση του παρόντος καταργούνται το Γραφείο Νομικού Συμβούλου, που προβλέπεται στον Οργανισμό και Κανονισμό Λειτουργίας, ο οποίος θεσπίστηκε με το άρθρο 53 του ν. 4605/2019 (Α’ 52), καθώς και η θέση Νομικού Συμβούλου του άρθρου 10 του ν. 4013/2011.
Ο δικηγόρος που έχει προσληφθεί με πάγια αντιμισθία στη θέση αυτή κατά τη δημοσίευση του παρόντος, καταλαμβάνει αυτοδικαίως θέση μέλους της Νομικής Υπηρεσίας της παρ. 2 του άρθρου 358 του ν. 4412/2016.
5. Από τη δημοσίευση του παρόντος καταργούνται οι θέσεις Νομικών Συμβούλων της παρ. 1 του άρθρου 358 του ν. 4412/2016. Οι δικηγόροι που έχουν προσληφθεί με πάγια αντιμισθία στις θέσεις αυτές κατά τη δημοσίευση του παρόντος, καταλαμβάνουν αυτοδικαίως θέση μέλους της Νομικής Υπηρεσίας της παρ. 2 του άρθρου 358 του ν. 4412/2016.
6. Κατά την πρώτη εφαρμογή των παρ. 4 και 5 του άρθρου 348 του ν. 4412/2016, μετά τη δημοσίευση του παρόντος, η διαδικασία επιλογής και ο διορισμός του Προέδρου και των Συμβούλων ολοκληρώνεται εντός δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
7. Η απόφαση συγκρότησης του Πειθαρχικού Συμβουλίου του άρθρου 351 του ν. 4412/2016 εκδίδεται εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος.
8. Η τοποθέτηση λειτουργού του Ν.Σ.Κ. ως Προϊσταμένου του Γραφείου Ν.Σ.Κ. της Αρχής σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 358 του ν. 4412/2016 διενεργείται εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος.

 • 10 Νοεμβρίου 2021, 10:00 | Συνδικαλιστής Δικηγόρος

  H διάταξη έχει σοβαρές ελλείψεις που θα δημιουργήσουν προβλήματα κατά την μετάβαση από τις δύο αρχές σε μία καινούργια. Πρέπει να καθοριστεί η τύχη των εκκρεμών υποθέσεων στα υπηρεσιακά συμβούλια και των εκκρεμών πειθαρχικών διαδικασιών. Επίσης, στο μεσοδιάστημα έως την εκλογή αντιπροσώπων των εργαζομένων στα συμβούλια, ποιό υπηρεσιακό και πειθαρχικό συμβούλιο θα είναι αρμόδιο; Έστω ότι ένας υπάλληλος χρειάζεται άδεια ασκήσεως ιδιωτικού έργου ή αιτείται εκπαιδευτική άδεια, ποιό συμβούλιο θα είναι αρμόδιο; Και πώς θα καθορίζεται η σύνθεση αυτού; Με τον εσωτερικό κανονισμό;
  Ως προς του νυν νομικούς συμβούλους που μετατρέπονται σε δικηγόρους με έμμισθη εντολή, μήπως θα πρέπει να γίνει πιο σαφής η διάταξη και να λέγεται ρητά ότι καταλαμβάνουν μία από τις οργανικές θέσεις δικηγόρων του άρθρου 13; Παρατηρείται επίσης ότι μεταβάλλεται το νομικό καθεστώς υπηρεσίας του Νομικού Συμβούλου της ΕΑΑΔΗΣΥ γιατί αυτός δεν ευρίσκεται σε πλήρη και αποκλειστική απασχόληση. Είναι αυτό σύμφωνο με την αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης;
  Ερωτηματικά προκαλεί επίσης και η κατάργηση των κενών οργανικών θέσεων με τον νόμο; Μήπως προκαλέσει πρόβλημα υποστελέχωσης της νέας αρχής; Διότι οι υφιστάμενες θέσεις είναι πράγματι αυτές που χρειάζεται για την λειτουργίας της; Έχει γίνει καταγραφή της κατάστασης; Π.χ. η νέα αρχή μπορεί να χρειάζεται μηχανικούς και να καταργούνται έτσι όλες οι κενές θέσεις μηχανικών. Δεν θα ήταν καλύτερο το ζήτημα πόσες και ποιες οργανικές θέσεις χρειάζεται η νέα αρχή να ρυθμιστεί με τον οργανισμό της;

 • 8 Νοεμβρίου 2021, 13:49 | Λάμπρος Καφίδας

  Επί του τελευταίου εδαφίου της παρ. 3:
  «Προσωπικό που υπηρετεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος στην καταργούμενη θέση της παρ. 6 του άρθρου 9 του ν. 4013/2011 του οποίου η θητεία δεν έχει λήξει, μεταφέρεται αυτοδικαίως και εντάσσεται στην Αρχή του άρθρου 347 του ν. 4412/2016 με το καθεστώς και τη σχέση εργασίας του, που ισχύει κατά τη δημοσίευση του παρόντος, έως την ολοκλήρωση της θητείας του.»

  Η εν λόγω διατύπωση αναφέρεται συγκεκριμένα στην μία (1) θέση του Γενικού Διευθυντή της καταργούμενης ΕΑΑΔΗΣΥ. Για λόγους απλότητας, σαφήνειας και διαφάνειας, το εδάφιο αυτό θα πρέπει να αναδιατυπωθεί περιγράφοντας τη θέση ως τέτοια, π.χ.: «Ο Γενικός Διευθυντής που υπηρετεί κατά την δημοσίευση του παρόντος στην καταργούμενη ΕΑΑΔΗΣΥ, μεταφέρεται αυτοδικαίως και εντάσσεται στην Αρχή του άρθρου 347 του ν. 4412/2016 με το ίδιο καθεστώς και σχέση εργασίας, έως την ολοκλήρωση της θητείας του.»

  Η θητεία του Γενικού Διευθυντή της ΕΑΑΔΗΣΥ είναι 3ετης και μπορεί να ανανεωθεί μία φορά με απόφαση της Αρχής σύμφωνα με την περ. γ’ της παρ. 6 του ν. 4013/2011.
  Με το προτεινόμενο νομοσχέδιο η θητεία του Γενικού Διευθυντή της νέας Αρχής είναι 5ετης (όπως είναι και τώρα στην ΑΕΠΠ).
  Θα πρέπει να αποσαφηνιστεί τι γίνεται με τις θέσεις των 2 Γενικών Δ/ντων (της ΕΑΑΔΗΣΥ και της ΑΕΠΠ), αφού τελικά θα παραμείνει μία(1) θέση Γενικού Δ/ντη και ποιο πρόσωπο θα την καταλάβει.
  Στην περίπτωση που η θέση Γεν.Δ/ντη στη νέα Αρχή καταληφθεί από τον Γεν.Δ/ντη της ΕΑΑΔΗΣΥ, θα πρέπει να ρυθμιστεί αν η τρέχουσα θητεία του είναι 3ετης ή 5ετης, και αν θα ισχύει η πρόβλεψη ανανέωσης της θητείας για μία μόνο φορά με απόφαση της νέας Αρχής.

 • 6 Νοεμβρίου 2021, 20:38 | ΜΠΕΝΕΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πρόεδρος ΠΕΔΜΗΕΔΕ

  Το σ/ν ουδόλως διασφαλίζει τι θα συμβεί με τη διαδικασία λήψης – έκδοσης αποφάσεων των δυο υπό ενοποίηση Αρχών, κατά την υποχρεωτικά μακρά μεταβατική περίοδο, μετά την ψήφισή του σ/ν (στην καλύτερη, 4-6 μήνες), ήτοι των αποφάσεων επί προδικαστικών προσφυγών, αποφάσεις για τυχόν διενέργεια ελέγχων επί απευθείας αναθέσεων, και εν γένει ελέγχων αλλά και αποφάσεων επί αιτημάτων διαπραγμάτευσης.