Άρθρο 13 Γραφείο Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και Νομική Υπηρεσία – Αντικατάσταση άρθρου 358 ν. 4412/2016

 

Ο τίτλος και το περιεχόμενο του άρθρου 358 του ν. 4412/2016 (Α’147) αντικαθίστανται ως εξής:

«Άρθρο 358
Γραφείο Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και Νομική Υπηρεσία

1. Στην Αρχή συστήνεται Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ), με αρμοδιότητα τη δικαστική και γενικότερα τη νομική υποστήριξη της Αρχής, καθώς και την παροχή νομικών γνωμοδοτήσεων, το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί Ν.Σ.Κ. και στελεχώνεται από μέλη του κύριου προσωπικού του, με βαθμούς Νομικού Συμβούλου, Παρέδρου και Δικαστικού Πληρεξουσίου ΝΣΚ.
2. Η Αρχή, με απόφαση του Προέδρου της, παρέχει στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Ν.Σ.Κ την απαραίτητη για τη στέγαση και λειτουργία του υλικοτεχνική υποδομή και διαθέτει για τη γραμματειακή του υποστήριξη, τουλάχιστον έναν (1) διοικητικό υπάλληλο της Αρχής.
3. Ο Πρόεδρος της Αρχής υπογράφει τα ερωτήματα προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους για θέματα αρμοδιότητας της Αρχής, αποδέχεται τις σχετικές γνωμοδοτήσεις και εγκρίνει τα πρακτικά γνωμοδοτήσεων του ΝΣΚ σε δικαστικές και εξώδικες υποθέσεις της Αρχής.
2. Στην Αρχή συστήνεται Νομική Υπηρεσία η οποία τελεί υπό την εποπτεία του Γραφείου Νομικού Συμβούλου Ν.Σ.Κ. και έχει ως προϊστάμενο τον εκάστοτε προϊστάμενο του Γραφείου Νομικού Συμβούλου Ν.Σ.Κ..
Στη Νομική Υπηρεσία συστήνονται επτά (7) θέσεις εμμίσθων δικηγόρων, στις οποίες προσλαμβάνονται με πάγια αντιμισθία δικηγόροι παρ’ Αρείω Πάγω, οι οποίοι διαθέτουν τουλάχιστον πενταετή εμπειρία και εξειδίκευση στο αντικείμενο του δικαίου των δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 43 του ν. 4194/2013 (Α’ 208), κατόπιν προκήρυξης, που εκδίδει η Αρχή και στην οποία προσδιορίζονται τα ειδικότερα προσόντα και ο τρόπος απόδειξής τους για την κατάληψη της συγκεκριμένης θέσης.
Για τον καθορισμό των αποδοχών των εμμίσθων δικηγόρων εφαρμόζεται η περ. γ’ της παρ. 10 του άρθρου 9 του ν. 4354/2015 (Α’ 176). Η κατοχή θέσης εμμίσθου δικηγόρου της Αρχής είναι ασυμβίβαστη προς την κατοχή κάθε άλλης θέσης σε φορέα του δημοσίου τομέα κατά την έννοια της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143). Οι έμμισθοι δικηγόροι δεν επιτρέπεται να αναλαμβάνουν υποθέσεις από οποιονδήποτε άλλον εντολέα, πλην της Αρχής. Παράβαση της υποχρέωσης αυτής συνιστά λόγο καταγγελίας της έμμισθης εντολής τους εκ μέρους της Αρχής.
Με τον Οργανισμό της Αρχής της παρ. 5 του άρθρου 357 ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας της Νομικής Υπηρεσίας.»

  • 9 Νοεμβρίου 2021, 11:14 | Συνδικαλιστής Δικηγόρος

    Καταρχάς εμφανίζεται εξαιρετικά πολυτελές να υπάρχει Γραφείο Νομικού Συμβούλου στην νέα αρχή όταν θα υπάρχουν σε αυτήν τόσοι δικηγόροι. Κατά κανόνα (πλην Επιτροπής Ανταγωνισμού και Εθνικής Αρχής Διαφάνειας) δεν υπάρχουν Γραφεία Νομικού Συμβούλου σε ανεξάρτητες αρχές και εκεί ακόμα (ιδίως στην Επιτροπή Ανταγωνισμού) γίνεται ανάθεση σε ιδιώτες δικηγόρους. Τι συμβουλευτική νομική υποστήριξη τέτοιου επιπέδου χρειάζεται μια αρχή που στελεχώνεται μόνο από νομικούς και στο Εκτελεστικό Συμβούλιο της υπηρετούν τέως ανώτατοι δικαστικοί; Επιπλέον, σε αντίθεση με τις άλλες ανεξάρτητες αρχές εδώ πολλές δικαστικές υποθέσεις θα είναι ενδοστρεφείς δίκες, αναθέτουσες αρχές (π.χ. υπουργεία) οι οποίες θα προσβάλλουν τις αποφάσεις των Κλιμακίων της αρχής. Για τον λόγο αυτό άλλωστε είναι γνωστό ότι δεν προβλέφθηκε Γραφείο Νομικού Συμβούλου στην ΑΕΠΠ. Τι άλλαξε ξαφνικά;
    Επιπλέον, εφόσον η νέα αρχή ανήκει στο νομικό πρόσωπο του Κράτους δεν έχει νόημα η διαδικασία του άρθρου 43 του Κώδικα Δικηγόρων σε αυτήν. Η διαδικασία μέσω της επιτροπής εφαρμόζεται στα νπδδ και ευνοεί ουσιαστικά τους δικηγόρους Αθηνών αφού μόνο αυτοί θα είναι επιλέξιμοι, αντίθετα με τα όσα ισχύουν σήμερα για την ΕΑΑΔΗΣΥ και την ΑΕΠΠ όπου επιλέξιμοι είναι όλοι οι δικηγόροι της χώρας. Επιπλέον, στη πράξη όλοι ξέρουν ότι οι συνδικαλιστές δικηγόροι προωθούν μέσω της διαδικασίας αυτής είτε τους φίλους τους ή κρίνουν με κοινωνικά και μόνο κριτήρια. Είναι ορθό αυτό για την νομική υποστήριξη μιας αρχής που υποτίθεται ότι θα χειρίζεται θέματα αιχμής; Καλύτερο θα ήταν να προβλεφθεί ότι ο τρόπος επιλογής θα οριστεί με τον Εσωτερικό Κανονισμό της νέας αρχής και να προβλεφθεί ένα ειδικό όργανο επιλογής. Αυτό είναι και πιο κοντά με τον ορισμό των προσόντων από την ίδια την αρχή που προβλέπεται στην παρ. 4 (αναφέρεται εκ παραδρομής ως παρ. 2). Επίσης, ενώ η διάταξη επαναλαμβάνει τα αναφερόμενα για την αποκλειστική απασχόληση για τους νομικούς συμβούλους της ΑΕΠΠ ως προς το ζήτημα της αποκλειστικής απασχόλησης, παραβλέπει ότι εδώ πλέον γίνεται λόγος για δικηγόρους. Η πλήρης και αποκλειστική απασχόληση είναι αντίθετη με την ίδια τη έννοια της δικηγορικής ιδιότητας. Γιατί τι θα διαφέρει πλέον ο δικηγόρος από ένα υπάλληλο. Το πολύ θα έπρεπε να οριστεί ότι οι απασχολούμενοι στην αρχή δικηγόροι δεν μπορούν να αναλάβουν υποθέσεις σε θέματα δημοσίων συμβάσεων. Άλλωστε οι περιορισμοί αυτοί τι νόημα έχουν όταν της Νομικής Υπηρεσίας προΐσταται πλέον μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους; Επίσης, στο τέταρτο εδάφιο της παρ. 4 δεν έχει νόημα η απαγόρευση δεύτερης έμμισθης εντολής στο δημόσιο τομέα, αφού αυτό περιλαμβάνεται ήδη στο άρθρο 43 του Κώδικα Δικηγόρων, οπότε θα πρέπει να απαλειφθεί. Αν αυτό δεν συμβεί, ή αν ακολουθεί η εδώ πρόταση για ειδική διαδικασία, θα πρέπει η διάταξη να αναδιατυπωθεί επί το σαφέστερο, ώστε να καταστεί σαφές ότι αφορά θέση έμμισθού δικηγόρου ώστε να μην υπάρξει περαιτέρω ένδειξη υπαλληλοποίησης των δικηγόρων που προσλαμβάνονται στην νέα αρχή: «Η κατοχή θέσης εμμίσθου δικηγόρου της Αρχής είναι ασυμβίβαστη προς την κατοχή κάθε άλλης θέσης έμμισθου δικηγόρου σε φορέα του δημοσίου τομέα κατά την έννοια της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143).»

  • 9 Νοεμβρίου 2021, 09:52 | ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

    Συστήνεται Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Κράτους με 1 πρόεδρο και 7 θέσεις έμμισθων δικηγόρων. Αντικείμενο οι νομικές γνωμοδοτήσεις. Σε ποιο αντικείμενο; Προσωπικά δεν μπορώ να αντιληφθώ ότι μια αρχή με 11 συνταξιούχους δικαστικούς, 30 μέλη νομικούς, χρειάζεται άλλους 8 δικηγόρους!!!