Άρθρο 17 Καταργούμενες διατάξεις

Από την έκδοση της πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου με την οποία διορίζονται ο Πρόεδρος και οι Σύμβουλοι της Αρχής, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 348 του ν. 4412/2016 (Α’ 147), καταργούνται τα άρθρα 1 έως 10 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) για την «Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων» («ΕΑΑΔΗΣΥ» ή «Αρχή»), εξαιρουμένης της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4013/2011.

 • 4 Νοεμβρίου 2021, 11:15 | Λάμπρος Καφίδας

  Η διατήρηση εξαίρεσης της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4013/2011 δεν έχει νόημα από τη στιγμή που καταργείται όλο το Κεφάλαιο Α’ (άρθρα 1-10) του ν. 4013/2011, και αποτελεί πρακτική ενάντια στους κανόνες και τις αρχές της Καλής Νομοθέτησης.

  Θα πρέπει το περιεχόμενο της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4013/2011 να συμπεριληφθεί σε ξεχωριστό σημείο του προτεινόμενου νομοσχεδίου (είτε σε νέα παράγραφο στο άρθρο 2, είτε σε νέο άρθρο), ώστε τελικά να γίνεται ευθεία περιγραφή των αρμοδιοτήτων της Αρχής στο τροποποιούμενο άρθρο 347 ή όπου αλλού.

  Στο προτεινόμενο νομοσχέδιο, αναφορά στην παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4013/2011, γίνεται στα παρακάτω σημεία, στα οποία θα απαιτηθεί η σχετική προσαρμογή:
  – Άρθρο 2 (τροπ. αρθρ. 347§1α) περί αρμοδιοτήτων της Αρχής
  – Άρθρο 3 (τροπ. αρθρ. 348§4) περί επιλογής μελών-Συμβούλων της Αρχής
  – Άρθρο 11 (τροπ.αρθρ. 356§2) περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στους Συμβούλους

 • 29 Οκτωβρίου 2021, 19:27 | Μιχάλης Κλειδωνάρης

  Είναι προτιμότερο οι διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 2 του ν.4013/2011 να ενσωματωθούν στο υπό αντικατάσταση άρθρο 347 του ν.4412/2016, ώστε να είναι συγκεντρωμένο το σχετικό ρυθμιστικό πλαίσιο στο ίδιο νομοθέτημα, παρά να εξαιρεθεί από τις καταργούμενες διατάξεις, όπως στο προτεινόμενο άρθρο, και να παραμείνει μια τόσο κρίσιμη διάταξη αποκομμένη.