Άρθρο 6 Πειθαρχικός έλεγχος – Αντικατάσταση άρθρου 351 ν. 4412/2016

 

Το άρθρο 351 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 351
Πειθαρχικός Έλεγχος

1. Για κάθε παράβαση των υποχρεώσεων τους που απορρέουν από τον παρόντα και τις κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ` εξουσιοδότησή του, ο Πρόεδρος, οι Σύμβουλοι και τα μέλη της Αρχής υπέχουν πειθαρχική ευθύνη. Προκειμένου για τον Πρόεδρο και τους Συμβούλους της Αρχής, την πειθαρχική διαδικασία ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου της παρ. 2 κινεί το Υπουργικό Συμβούλιο ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης. Προκειμένου για τα μέλη της Αρχής, την πειθαρχική διαδικασία κινεί ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ύστερα από πρόταση του Προέδρου της Αρχής.
2. Συστήνεται Πειθαρχικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από έναν Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας, έναν Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου και έναν Αντιπρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με διετή θητεία. Καθήκοντα Προέδρου ασκεί ο Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας. Χρέη γραμματέα του Πειθαρχικού Συμβουλίου εκτελεί ο Προϊστάμενος της Γραμματείας του Συμβουλίου της Επικρατείας.
3. Ο Πρόεδρος, τα μέλη και ο γραμματέας του Πειθαρχικού Συμβουλίου ορίζονται με ισάριθμους αναπληρωτές, με απόφαση του Προέδρου του οικείου Δικαστηρίου, μετά από σχετικό ερώτημα του Υπουργού Δικαιοσύνης, το οποίο υποβάλλεται τρεις (3) μήνες πριν από τη λήξη της θητείας τους, καθώς και σε κάθε περίπτωση αποχώρησης του Προέδρου ή μέλους. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης.
4. Για τη λειτουργία του Πειθαρχικού Συμβουλίου εφαρμόζεται η παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176).»

  • 4 Νοεμβρίου 2021, 12:30 | Λάμπρος Καφίδας

    Επί της παρ. 3:

    Εφόσον η νέα Αρχή θεσμοθετείται ως Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή, που απολαύει λειτουργικής ανεξαρτησίας, διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας και δεν υπόκειται σε έλεγχο ή εποπτεία από κυβερνητικά όργανα ή άλλες διοικητικές αρχές, παρά μόνο σε κοινοβουλευτικό έλεγχο και στον έλεγχο του ΕλΣυν,
    τίθεται το ερώτημα αν θα πρέπει να δοθεί τέτοια εξουσιοδότηση στον Υπουργό Δικαιοσύνης για την έκδοση απόφασης συγκρότησης του Πειθαρχικού Συμβουλίου της Αρχής ή αν αυτό θα συγκροτείται με απόφαση της ίδιας της Αρχής, προκειμένου να μην προσβάλλεται η ανεξαρτησία και η αυτοτέλειά της.

    Αν είναι ζητούμενο, η Αρχή να υπόκειται στην εποπτεία του Υπουργού Δικαιοσύνης ή άλλου Υπουργού, θα πρέπει να γίνει σχετική προσαρμογή στο άρθρο 2 του προτεινόμενου νομοσχεδίου (τροπ. άρθρου 347 ν.4412/2016).