Άρθρο 14 Έκθεση πεπραγμένων – Τροποποίηση άρθρου 359 ν. 4412/2016

 

Στο άρθρο 359 του ν. 4412/2016 (Α’ 147), α) αντικαθίσταται η λέξη «ΑΕΠΠ» από τη λέξη «Αρχή», β) στο πρώτο εδάφιο διαγράφεται η πρόβλεψη περί κοινοποίησης της έκθεσης στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, γ) στο δεύτερο και τρίτο εδάφιο η λέξη «αυτή» αντικαθίσταται από τη λέξη «πεπραγμένων» και το άρθρο 359 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 359
Έκθεση πεπραγμένων

Η Αρχή συντάσσει το πρώτο τρίμηνο κάθε έτους έκθεση πεπραγμένων προς τους Υπουργούς Δικαιοσύνης, Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υποδομών και Μεταφορών, όπου, μεταξύ άλλων, καταθέτει προτάσεις για τη βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων και ιδίως της διαδικασίας εξέτασης των προδικαστικών προσφυγών. Στην έκθεση πεπραγμένων επισυνάπτεται αναλυτικός πίνακας με τις αναθέτουσες αρχές που δεν συμμορφώνονται με τις αποφάσεις της. Η έκθεση πεπραγμένων, αφού κοινοποιηθεί, αναρτάται στην ιστοσελίδα της Αρχής.»

 • 10 Νοεμβρίου 2021, 20:53 | Νικολαος Λαμπρόπουλος

  ii.
  α) Το άρθρο 340 του ν. 4412/2016 προβλέπει στους σκοπούς της Αρχής την συγκέντρωση στοιχείων για την πρόληψη, τον εντοπισμό και την δέουσα αναφορά περιστατικών απάτης, διαφθοράς, σύγκρουσης συμφερόντων και άλλων ανάλογων σοβαρών παρατυπιών στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων. Στοιχεία τέτοια στις εκθέσεις πεπραγμένων της Αρχής δεν παρουσιάσθηκαν . Να υποθέσουμε ότι δεν υπήρξαν είναι δύσκολο. Η Αρχή ακολούθησε την οδό παροχής μόνο νομικών συμβουλών στις αναθέτουσες και όχι παρακολούθηση εφαρμογής του νόμου ή όχι δια του εντοπισμού συγκεκριμένων περιπτώσεων ώστε με την επιβολή κυρώσεων να καταπολεμηθεί η διαφθορά.

  β) Στην περίπτωση που κατά την άποψη ενός κλιμακίου δια την ιδία περίπτωση που κρίνει θεωρεί ότι προηγούμενη ή προηγούμενες αποφάσεις έχουν αντιμετωπίσει το ζήτημα όχι κατά ορθόν τρόπο και επομένως δεν μπορούν να λάβουν απόφαση κατ’ εφαρμογή της σχηματισθείσας νομολογίας αλλά επίσης δεν πρέπει να υπάρχουν και ισότιμες αντίθετες αποφάσεις θα πρέπει η υπόθεσης να παραπέμπεται σε σύνθεση υψηλοτέρου βαθμού.

 • 9 Νοεμβρίου 2021, 13:33 | Μ.Σ.Κ.

  Εφόσον η νέα ΕΑΔΗΣΥ σύμφωνα με το άρθρο του σχεδίου νόμου α) αποτελεί ανεξάρτητη διοικητική αρχή β) δεν υπόκειται σε έλεγχο ή εποπτεία από κυβερνητικά όργανα ή άλλες διοικητικές αρχές και γ) υπόκειται μόνο σε κοινοβουλευτικό έλεγχο, σύμφωνα με το άρθρο 138Α του Κανονισμού της Βουλή, θα πρέπει η έκθεση να υποβάλλεται στη Βουλή στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας.

 • 8 Νοεμβρίου 2021, 10:34 | Λάμπρος Καφίδας

  Εφόσον η νέα Αρχή υπόκειται μόνο σε κοινοβουλευτικό έλεγχο, η Έκθεση Πεπραγμένων του άρθρου 359 θα πρέπει να απευθύνεται στη Βουλή.

 • 31 Οκτωβρίου 2021, 22:20 | Θεόδωρος Διαμαντόπουλος

  Προτείνεται στην Έκθεση Πεπραγμένων να δημοσιεύονται υποχρεωτικώς κατ’ έτος, οι ακόλουθοι δείκτες:
  1. Το πλήθος των Αποφάσεων της Αρχής που προσβλήθηκαν στα Διοικητικά Δικαστήρια (με άσκηση αίτησης αναστολής/ακύρωσης).
  2. Εκ των προσβληθεισών Αποφάσεων της Αρχής, το πλήθος όσων η ισχύς ανεστάλη από τα Διοικητικά Δικαστήρια.
  3. Εκ των προσβληθεισών Αποφάσεων της Αρχής, το πλήθος όσων ακυρώθηκαν από τα Διοικητικά Δικαστήρια.

  Η παρακολούθηση των ανωτέρω δεικτών, ακόμη και σε βάθος λίγων ετών, επιτρέπει την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων για τη συνολική παρεχόμενη προδικαστική και δικαστική προστασία στο πεδίο των δημοσίων συμβάσεων. Επί παρδείγματι, η σταδιακή μείωση των ανωτέρω δεικτών (2) και (3) θα αποτελεί ισχυρή ένδειξη σύγκλισης των δύο πεδίων παροχής έννομης προστασίας (προδικαστικής – δικαστικής), ως προς τα ακολουθούμενα κριτήρια εκδίκασης υποθέσεων και τον τρόπο εφαρμογής τους.
  Η δε σταδιακή μείωση του δείκτη (1) θα υποδηλώνει, αντιστρόφως, μια αυξανόμενη εμπιστοσύνη προς τις αποφάσεις της Αρχής και, εντέλει, ωρίμανση των οικονομικών φορέων.