Άρθρο 9 Οργάνωση της Αρχής – Τροποποίηση άρθρου 354 ν. 4412/2016

 

Στο άρθρο 354 του ν. 4412/2016 (Α’ 147), α) τροποποιείται ο τίτλος και η αναφορά στην «ΑΕΠΠ» αντικαθίσταται με την αναφορά στην «Αρχή», β) τροποποιείται ο τρόπος λήψης αποφάσεων της Αρχής για θέματα οργάνωσης, γ) τροποποιούνται: η περ. α’ ως προς το αντικείμενο της γνώμης της Αρχής, η περ. β’ ως προς την πρόσληψη του προσωπικού για την οποία μεριμνά η Αρχή, η περ. γ’ ως προς την έγκριση των πάσης φύσεως συμβάσεων από μέρους της Αρχής και η περ. δ’ ως προς την έγκριση των λοιπών ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και του ετήσιου προγράμματος προμηθειών της Αρχής, δ) προστίθεται περ. ε’ και το άρθρο 354 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 354
Οργάνωση της Αρχής

Η Αρχή μεριμνά για την εκπλήρωση του σκοπού της και, με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων του Προέδρου, αποφασίζει με πράξη του Εκτελεστικού Συμβουλίου για κάθε θέμα οργάνωσης που εμπίπτει στις αρμοδιότητές της και ιδίως:
α) διατυπώνει γνώμη για τους Κανονισμούς Οικονομικής Διαχείρισης της παρ. 2 του άρθρου 350, Λειτουργίας του άρθρου 355 και Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών της παρ. 7 του άρθρου 365, του Οργανισμού της παρ. 5 του άρθρου 357 και της κοινής υπουργικής απόφασης σχετικά με τη διαχείριση της κράτησης της παρ. 3 του άρθρου 350,
β) μεριμνά για την πρόσληψη του πάσης φύσεως προσωπικού της, συμπεριλαμβανομένου του Γενικού Διευθυντή, και των εμμίσθων δικηγόρων, σύμφωνα με τα άρθρα 357 και 358,
γ) εγκρίνει τη σύναψη για τις ανάγκες της Αρχής των πάσης φύσεως συμβάσεων με τρίτους, σύμφωνα με την ισχύουσα ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία και με όσα ορίζονται στον Κανονισμό Οικονομικής Διαχείρισης της παρ. 2 του άρθρου 349,
δ) εγκρίνει τον προϋπολογισμό, τον απολογισμό και τον ισολογισμό της Αρχής και τις λοιπές ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με τον Κανονισμό Οικονομικής Διαχείρισης της παρ. 2 του άρθρου 349, καθώς και το ετήσιο Πρόγραμμα Προμηθειών της Αρχής,
ε) μεριμνά για την εναρμόνιση των αποφάσεων της Αρχής προς τη νομολογία των δικαστηρίων σε θέματα δημοσίων συμβάσεων».

  • 10 Νοεμβρίου 2021, 20:11 | Νικολαος Λαμπρόπουλος

    i. Επισκοπώντας το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου, παρατηρούμε ότι ο επερχόμενος νόμος, όπως άλλωστε και ο προηγούμενος, δεν προνοεί δια την περιλάλητη «ασφάλεια δικαίου», την τήρηση θεματικού ή κατ’ άρθρον καταλόγου των αποφάσεων των διαφόρων κλιμακίων, ώστε προσφεύγοντας σε αυτόν τα μεν κλιμάκια να μην εκδίδουν αντιφατικές αποφάσεις μεταξύ των, οι δε επιχειρήσεις, οι οποίες καταβάλουν παράβολο τιμωρητικού ύψους όταν ζητούν δικαστική προστασία, να γνωρίζουν, ως ευλόγως ενημερωμένοι την κατεύθυνση της «οιονεί» νομολογία της ΑΕΠΠ. Όπως επίσης θα πρέπει να τηρείται και κατάλογος, ο οποίος θα αναρτάται, των αποφάσεων της ΑΕΠΠ οι οποίες έχουν ακυρωθεί από το διοικητικό εφετείο.

  • 1. Ο Ν. 4412/2016, όπως ισχύει μετά την τελευταία τροποποίησή του με τον Ν. 4782/2021, προβλέπει εξαιρετικά καλλίτερη σύνθεση των Κλιμακίων της Αρχής και, κατά την γνώμη μας, η αλλαγή της σύνθεσης των εν λόγω Κλιμακίων προκαλεί ερωτηματικά ως προς τις προθέσεις, ενώ πολιτικά δεν είναι ιδιαιτέρως ευχάριστο να επιδιώκεται εκ νέου η τροποποίηση του Ν. 4412/2016 λίγους μήνες μετά την τροποποίησή του.

    2.Παραλείπονται αδικαιολογήτως ουσιώδεις αρμοδιότητες της ΕΑΑΔΗΣΥ όπως η ανάπτυξη και προαγωγή της εθνικής στρατηγικής, πολιτικής και δράσης στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, ο έλεγχος της τήρησης του νόμου από τις αναθέτουσες αρχές κλπ. Η έλλειψη αυτή αναιρεί το σημαντικό έργο, που έχει γίνει από την ΕΑΑΔΗΣΥ στους τομείς αυτούς, και επιτρέπει το ανέλεγκτο των αναθετουσών αρχών, οι οποίες πλέον χωρίς έλεγχο θα περιέλθουν σε καθεστώς ασυδοσίας, όπως συνέβαινε στο απώτερο παρελθόν.

    Το προτεινόμενο σχέδιο νόμου φαίνεται ότι εκπορεύεται από κύκλους, που θέλουν να ΄΄βολέψουν΄΄ ημέτερους συνταξιούχους δικαστές, και που θέλουν να ΄΄βολέψουν΄΄ καταστάσεις στον τομέα αυτό με όργανα ΄΄πειθήνια΄΄ και ΄΄υπάκουα΄΄, και όχι να λύσουν προβλήματα στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων. Η συνολική πρόταση αποτελεί κατά την γνώμη μας οπισθοδρόμηση και στην καλλίτερη περίπτωση στασιμότητα και πάντως όχι μεταρρύθμιση.