Άρθρο 10 Κανονισμός Λειτουργίας της Αρχής – Τροποποίηση άρθρου 355 ν. 4412/2016

 

Στο άρθρο 355 του ν. 4412/2016 (Α’ 147), α) τροποποιείται ο τίτλος του άρθρου, β) στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 προστίθεται ως προϋπόθεση για την έκδοση του προεδρικού διατάγματος η προηγούμενη γνώμη της Αρχής, γ) διαγράφεται το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1, δ) στην παρ. 2 η λέξη «ΑΕΠΠ» αντικαθίσταται από τη λέξη «Αρχής», διαγράφονται οι λέξεις «των μελών» μετά από τις λέξεις «κωλύματα συμμετοχής» και γίνεται νομοτεχνική βελτίωση και το άρθρο 355 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 355
Κανονισμός Λειτουργίας της Αρχής

1. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, μετά από γνώμη της Αρχής, εγκρίνεται ο Κανονισμός Λειτουργίας της.
2. Στον Κανονισμό της παρ. 1 ρυθμίζονται τα ειδικότερα θέματα λειτουργίας της Αρχής και ορίζονται ιδίως τα όργανα, ο τρόπος και η διαδικασία άσκησης των αρμοδιοτήτων της, οι συνεδριάσεις, ο μηχανισμός της εκ περιτροπής κατανομής των υποθέσεων, ο τρόπος λήψης των αποφάσεων, τα κωλύματα συμμετοχής, η συνδρομή δημοσίων αρχών και οικονομικών φορέων, ο πειθαρχικός έλεγχος του προσωπικού και κάθε άλλο θέμα λειτουργίας της.»

 • 10 Νοεμβρίου 2021, 10:10 | Συνδικαλιστής Δικηγόρος

  Με το άρθρο 20 παρ. 1 του ν. 4622/2019 για το Επιτελικό Κράτος ορίσθηκε ότι η οργάνωση και λειτουργία των Ανεξάρτητων Αρχών, καθορίζονται με Οργανισμούς, οι οποίοι καταρτίζονται, αντικαθίστανται ή τροποποιούνται με αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων διοίκησής τους.
  Εδώ έχουμε την επιβίωση των παλιών εξουσιοδοτήσεων για τον Οργανισμό και τον Εσωτερικό Κανονισμό της ΑΕΠΠ. Είναι προφανές ότι σύνθετα θέματα αρμοδιοτήτων που παραπέμπονται με άλλες διατάξεις του σχεδίου νόμου στις κανονιστικές αυτές πράξεις απαιτούν αυτές να λάβουν την μορφή κανονιστικού διατάγματος. Θα μπορούσε να προβλεφθεί όμως ότι αυτά τα διατάγματα στη συνέχεια τροποποιούνται με αποφάσεις της ίδιας της αρχής με βάση το άρθρο 20 παρ. 1 του ν. 4622/2019. Διότι η διαδικασία εκδόσεως κανονιστικού διατάγματος είναι δυσκίνητη και η νέα αρχή μπορεί να χρειάζεται ταχεία προσαρμογή του εσωτερικού της νομικού πλαισίου.

 • 4 Νοεμβρίου 2021, 12:40 | Λάμπρος Καφίδας

  Εφόσον η νέα Αρχή θεσμοθετείται ως Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή, που απολαύει
  λειτουργικής ανεξαρτησίας, διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας και δεν υπόκειται σε έλεγχο ή εποπτεία από κυβερνητικά όργανα ή άλλες διοικητικές αρχές, παρά μόνο σε κοινοβουλευτικό έλεγχο και στον έλεγχο του ΕλΣυν,
  τίθεται θέμα συνολικά με την προτεινόμενη εδώ διάταξη για τον Κανονισμό Λειτουργίας της.

  Στο ανωτέρο πλαίσιο, τίθεται το ερώτημα αν θα πρέπει να δοθεί τέτοια εξουσιοδότηση στον Υπουργό Δικαιοσύνης για την έκδοση π.δ. που θα ρυθμίζει τυπικά και ουσιαστικά θέματα της λειτουργίας της Αρχής, διότι κατ’αυτόν τον τρόπο προσβάλλεται η ανεξαρτησία και αυτοτέλειά της.

  Αν είναι ζητούμενο, η Αρχή να υπόκειται στην εποπτεία του Υπουργού Δικαιοσύνης ή άλλου Υπουργού, θα πρέπει να γίνει σχετική προσαρμογή στο άρθρο 2 του προτεινόμενου νομοσχεδίου (τροπ. άρθρου 347 ν.4412/2016).

  Εφόσον ομιλούμε περί Ανεξάρτητης Αρχής, έχει εφαρμογή το άρθρο 20 του ν. 4622/2019, σύμφωνα με το οποίο:
  «Η οργάνωση και λειτουργία των Ανεξάρτητων Αρχών, καθορίζονται με Οργανισμούς, οι οποίοι καταρτίζονται, αντικαθίστανται ή τροποποιούνται με αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων διοίκησής τους.»
  Επίσης, με την περ. ζ’ της παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 4622/2019 ορίζεται ότι με τους Οργανισμού μπορεί να προβλέπεται κάθε (άλλη) λεπτομέρεια που αφορά στην οργάνωνση και λειτουργία της οικείας υπηρεσίας.