ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 24 Καταργούμενες διατάξεις

Από τη θέση σε ισχύ του παρόντος καταργούνται οι κάτωθι διατάξεις:
α. Η παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4549/2018 (Α’ 105) και
β. Η παρ. 5 του άρθρου 48 του ν. 4623/2019 (Α’ 134).