ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ Άρθρο 19 Προσωπικό και στελέχωση της Υπηρεσίας Συντονισμού Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης

1. Η στελέχωση της Υπηρεσίας Συντονισμού Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης γίνεται μέσω μετακινήσεων/τοποθετήσεων πάσης φύσεως προσωπικού του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης ή/και μέσω αποσπάσεων προσωπικού που υπηρετεί σε φορείς του δημοσίου ή/και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Για τις αποσπάσεις προσωπικού εφαρμόζονται οι παρ. 1, 2, 3 και 5 του άρθρου 55 του ν. 4623/2019 (Α’ 134) και μπορούν να ανανεωθούν για μια ακόμα τριετία με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
2. Ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας Συντονισμού Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης πρέπει να διαθέτει τα ακόλουθα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα: (α) πτυχίο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο σχολών της αλλοδαπής του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής ή οποιουδήποτε κλάδου, που πληροί τις αντίστοιχες προϋποθέσεις διορισμού για τον κλάδο ΠΕ Πληροφορικής, όπως αυτές προσδιορίζονται από τις κείμενες διατάξεις, (β) μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο, συναφή με την ειδικότητα ή συναφή με τις αρμοδιότητες (ως γνωστικά αντικείμενα) της Υπηρεσίας Συντονισμού Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης, (γ) άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 28 και 29 του π.δ. 50/2001 (Α` 39), (δ) επαγγελματική εμπειρία συναφή με τις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Συντονισμού Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης.
3. Τα καθήκοντα του προϊσταμένου της Υπηρεσίας Συντονισμού Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης είναι τα ακόλουθα: (α) η ευθυγράμμιση των στρατηγικών σκοπών της Υπηρεσίας Συντονισμού Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης με την αποστολή του Υπουργείου, (β) ο συντονισμός των προϊσταμένων των Γραφείων που υπάγονται στην Υπηρεσία για την επίτευξη των επιχειρησιακών τους στόχων, (γ) η παροχή εμπεριστατωμένων εισηγήσεων στον Γενικό Γραμματέα Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών, μετά από ανάλυση δεδομένων και αξιολόγηση κινδύνων, καθώς και η διαμόρφωση εναλλακτικών επιλογών, βάσει της ανάλυσης του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος λειτουργίας του φορέα, (δ) η διασφάλιση συνθηκών οριζόντιας συνεργασίας μεταξύ των οργανικών μονάδων του φορέα και των λοιπών φορέων της Δημόσιας Διοίκησης, (ε) η ανάληψη πρωτοβουλιών για τη διαχείριση κρίσεων, (στ) η διαχείριση και αξιοποίηση του προσωπικού, ώστε να επιτυγχάνονται οι θεσπισμένοι στόχοι, (ζ) η έγκριση των Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας (εφεξής ΠΘΕ) των υποκείμενων οργανικών μονάδων, (η) η εισήγηση της ετήσιας στοχοθεσίας και η παρακολούθησή της, βάσει των θεσπισμένων δεικτών απόδοσης, καθώς και η συνεχής βελτίωση του τρόπου λειτουργίας των οργανικών μονάδων με την υποβολή προτάσεων οργανωτικού και επιχειρησιακού ανασχεδιασμού, (θ) η αξιολόγηση του προσωπικού σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο και (ι) η εκπροσώπηση της Υπηρεσίας Συντονισμού Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης, όπου απαιτείται.
4. Ο προϊστάμενος του Γραφείου Επιχειρησιακής Λειτουργίας Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης πρέπει να διαθέτει τα ακόλουθα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα: (α) πτυχίο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο σχολών της αλλοδαπής του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής ή οποιουδήποτε κλάδου που πληροί τις αντίστοιχες προϋποθέσεις διορισμού για τον κλάδο ΠΕ Πληροφορικής, όπως αυτές προσδιορίζονται από τις κείμενες διατάξεις, (β) μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο, συναφή με την ειδικότητα ή τις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Συντονισμού Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης ή επαγγελματική εμπειρία συναφή με τις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Συντονισμού Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης, (γ) άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, σύμφωνα με τα άρθρα 28 και 29 του π.δ. 50/2001.
5. Ο προϊστάμενος του Γραφείου Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης πρέπει να διαθέτει τα ακόλουθα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα: (α) πτυχίο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο σχολών της αλλοδαπής του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής ή οποιουδήποτε κλάδου που πληροί τις αντίστοιχες προϋποθέσεις διορισμού για τον κλάδο ΠΕ Πληροφορικής, όπως αυτές προσδιορίζονται από τις κείμενες διατάξεις, (β) μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο, συναφή με την ειδικότητα ή τις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Συντονισμού Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης ή επαγγελματική εμπειρία συναφή με τις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Συντονισμού Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης, (γ) άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 28 και 29 του π.δ. 50/2001.
6. Τα καθήκοντα των προϊσταμένων των Γραφείων της Υπηρεσίας Συντονισμού Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης είναι τα ακόλουθα: (α) η λειτουργική διασύνδεση των ασκούμενων αρμοδιοτήτων με τους επιχειρησιακούς στόχους της Υπηρεσίας Συντονισμού Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης, (β) η συγκέντρωση, επεξεργασία, σύνθεση και παρουσίαση των απαραίτητων δεδομένων για την υποστήριξη της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, (γ) η παροχή των αναγκαίων κατευθύνσεων στους υπαλλήλους για την υλοποίηση των δράσεων του Γραφείου, (δ) η ορθολογική κατανομή της εργασίας στους υπαλλήλους του Γραφείου, (ε) η διασφάλιση συνθηκών συνεργασίας με άλλες υπηρεσίες του Υπουργείου και λοιπών φορέων της Δημόσιας Διοίκησης, (στ) η ανίχνευση επιμορφωτικών αναγκών του προσωπικού και η διαμόρφωση ευκαιριών εκπαίδευσης για το σύνολο αυτού, (ζ) η εισήγηση στον προϊστάμενο της Υπηρεσίας Συντονισμού Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης, τροποποίησης και κατάργησης θέσεων εργασίας και των σχετικών Π.Θ.Ε. του Γραφείου, (η) η εφαρμογή και παρακολούθηση της θεσπισμένης στοχοθεσίας σε ατομικό επίπεδο και η ανάληψη πρωτοβουλιών για τη βελτίωση της αποδοτικότητας των υπαλλήλων, (θ) η αξιολόγηση του προσωπικού σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο και (ι) η ανάληψη πρωτοβουλιών για τη βελτίωση της λειτουργίας του Τμήματος και την τήρηση των προβλεπόμενων προθεσμιών.
7. Για τη διασφάλιση της άμεσης λειτουργίας της Υπηρεσίας Συντονισμού Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης, επιτρέπεται, με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών πλήρωσης των θέσεων ευθύνης, σύμφωνα με τον Υπαλληλικό Κώδικα, η τοποθέτηση σε θέσεις προϊσταμένων των οργανικών μονάδων της Υπηρεσίας Συντονισμού Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης, υπαλλήλων οι οποίοι υπηρετούν ή αποσπώνται στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και πληρούν τις προϋποθέσεις που θέτει το άρθρο 84 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α΄26), ανεξαρτήτως της σχέσης εργασίας που τους συνδέει με τον δημόσιο τομέα και εφόσον κατέχει τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.
8. Για την τοποθέτηση των υπαλλήλων συνεκτιμώνται τα ουσιαστικά προσόντα, η ποιότητα της υπηρεσιακής δραστηριότητάς τους, η γνώση του αντικειμένου του φορέα και οι εν γένει διοικητικές τους ικανότητες.