Άρθρο 11 Εξουσιοδοτική διάταξη

Το άρθρο 38 του ν. 4487/2017 (Α’ 116) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 38
Εξουσιοδοτική διάταξη
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης προκηρύσσεται το καθεστώς ενίσχυσης του παρόντος νόμου και εξειδικεύονται ειδικότερα θέματα εφαρμογής αυτού, όπως οι επιλέξιμες δαπάνες, ο τρόπος υπολογισμού τους, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση υπαγωγής και την αίτηση ελέγχου ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου, η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, το ύψος των παραβόλων που προβλέπονται στον παρόντα, οι κατά περίπτωση εφαρμοζόμενοι χρόνοι έναρξης και λήξης των επενδυτικών σχεδίων, η σύνθεση και οι όροι λειτουργίας των προβλεπομένων, στον παρόντα, επιτροπών και του οργάνου ελέγχου, τα θέματα τροποποίησης της απόφασης υπαγωγής, καθώς και κάθε άλλο συναφές με την εφαρμογή του παρόντος θέμα.».