Άρθρο 14 Ηλεκτρονική αίτηση και υποβολή εγγράφων για αποζημίωση ειδικών θεραπειών μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης

1. Μετά την έκδοση της απαιτούμενης γνωμάτευσης για την παροχή υπηρεσιών ειδικής αγωγής προς τον δικαιούχο περίθαλψης από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), ως υπεύθυνο επεξεργασίας σύμφωνα με την περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 6 και την περ. θ’ της παρ. 2 του άρθρου 9 του Κανονισμού (ΕΕ) 679/2016 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (L 119/1), η υποβολή της αίτησης και όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την αποζημίωση δαπανών για τις ειδικές θεραπείες παιδιών και εφήβων που ορίζονται στο άρθρο 45 του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας (Β’ 4898/2018) ΕΟΠΥΥ, που διενεργούνται από ιδιώτες παρόχους ειδικής αγωγής μη συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ, πραγματοποιείται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης. Για τη χρήση της υπηρεσίας του παρόντος ισχύουν τα οριζόμενα στα άρθρα εικοστό τέταρτο έως εικοστό έκτο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83) και τροποποιήθηκε με το άρθρο τριακοστό όγδοο της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 84), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α’ 104). H υποβολή της αίτησης και όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών του πρώτου εδαφίου μπορεί να πραγματοποιείται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).
2. Οι απαιτούμενες υπεύθυνες δηλώσεις μπορούν να συντάσσονται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο εικοστό έβδομο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 και τροποποιήθηκε με το άρθρο τριακοστό όγδοο της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020..
3. Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που απαιτούνται για τους σκοπούς του παρόντος, διενεργείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4623/2019 (Α’ 134) και μετά από αίτημα του δικαιούχου-κυρίως ασφαλισμένου. Το Κέντρο Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης είναι αρμόδιο για τη διαλειτουργικότητα των επιμέρους μητρώων των φορέων του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα κατά την έννοια του άρθρου 3 του ν. 3979/2011 (Α’ 138) για τη χρήση της υπηρεσίας του παρόντος.
4. Η εκκαθάριση των σχετικών δαπανών διενεργείται από τα αρμόδια όργανα του ΕΟΠΥΥ, στo πλαίσιo των λειτουργικών σκοπών του, όπως αυτοί προβλέπονται στις κείμενες διατάξεις, σύμφωνα με την ηλεκτρονική αίτηση και τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται σε ψηφιακή μορφή στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης. Για την εκκαθάριση και ενταλματοποίηση των ανωτέρω δαπανών των δικαιούχων περίθαλψης υποβάλλονται μηνιαίως τα εξής δικαιολογητικά: α) ηλεκτρονικό τιμολόγιο του παρόχου, σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 4308/2014 (Α’ 251), ή ψηφιακό αντίγραφο του υπογεγραμμένου πρωτότυπου τιμολογίου και β) ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση, με την οποία δηλώνονται η ακρίβεια του συνόλου των υποβληθέντων στοιχείων και το γεγονός ότι το σύνολο των υποβληθεισών πράξεων και υπηρεσιών εκτελέσθηκαν σύμφωνα με τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας και βεβαιώνεται η ανάληψη υποχρέωσης του δικαιούχου περίθαλψης για ασφαλή τήρηση του φυσικού αρχείου για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών και προσκόμισή του στον Οργανισμό, εφόσον ζητηθεί. Τα δικαιολογητικά τηρούνται σε φυσική μορφή από τους δικαιούχους περίθαλψης και τίθενται στη διάθεση του Οργανισμού οποτεδήποτε ζητηθούν, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Ο υπεύθυνος τήρησης του φυσικού αρχείου του προηγούμενου εδαφίου γνωστοποιείται στον Οργανισμό και στην υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μετά από πρόταση του ΕΟΠΥΥ, ορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα μητρώα του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα που διαλειτουργούν, και ρυθμίζονται ειδικότερα ζητήματα σχετικά με τη διαδικασία και τις τεχνικές λεπτομέρειες για την εφαρμογή του παρόντος.

 • 17 Ιουνίου 2020, 14:34 | ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΡΑΝΤΖΑ

  ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ ΕΑΝ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΕΧΕΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ Ή ΜΟΝΟ ΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΟΛΗ ΑΥΤΗ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΘΕΤΩ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΜΕΣΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ Ή ΤΟΥΣ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ ΑΥΤΟΥΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΗ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΣΤΟ GOV GR.

 • 11 Ιουνίου 2020, 17:24 | Ζωγραφόπουλος Δημήτρης

  Το σχέδιο διάταξης αναφέρει τον ΕΟΠΥΥ ως υπεύθυνο επεξεργασίας. Ποιου συστήματος αρχειοθέτησης; Το Μητρώο «Ειδικής Αγωγής», που έχει συστήσει ο ΕΟΠΥΥ, παρανόμως έχει συσταθεί και λειτουργεί, όπως και όλα τα «Μητρώα Ασθενών» του ΕΟΠΥΥ. Σχετική είναι η υπ’ αρ. πρωτ. Οικ. 32129/24-04-2019 Γνωμοδότηση του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) του Υπουργείου Υγείας, για την αντίθεση προς διατάξεις υπέρτερης τυπικής ισχύος για την προστασία του ατόμου έναντι της επεξεργασίας δεδομένων του προσωπικού χαρακτήρα της συλλογής από τον ΕΟΠΥΥ ιατρικού ιστορικού ασφαλισμένων, μέσω των εφαρμογών Μητρώων Ασθενών, που έχει συστήσει και λειτουργεί ο ΕΟΠΥΥ, ως υπεύθυνος επεξεργασίας. Στα Μητρώα αυτά περιλαμβάνεται, βεβαίως, και το εν λόγω Μητρώο «Ειδικής Αγωγής». Η γνωμοδότηση αυτή έχει κοινοποιηθεί και στο Σύλλογο Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Το άρθρο 13 χρήζει αναδιατύπωσης, προκειμένου να καταστεί σαφές ότι η ΗΔΙΚΑ ΑΕ αποτελεί το φορέα διαχείρισης του εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (ΣΗΣ), το οποίο σχεδιάστηκε, υλοποιήθηκε και συντηρείται με σκοπό τη διαμόρφωση ενός κεντρικού πληροφοριακού συστήματος που καλύπτει ολοκληρωμένα τις ανάγκες συνταγογράφησης και εκτέλεσης συνταγών φαρμάκων και συνταγογράφησης και εκτέλεσης παραπεμπτικών ιατρικών πράξεων. Από το σύστημα αυτό πρέπει να λαμβάνει ο ΕΟΠΥΥ, ως αποδέκτης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εκτέλεση των συνταγογραφούμενων ειδικών θεραπειών. Δεν μπορεί να γίνει χρήση της προτεινόμενης διάταξης σε μια προσπάθεια νομιμοποίησης από τον ΕΟΠΥΥ ενός παράνομα συσταθέντος «Μητρώου». Η νόμιμη διαλειτουργικότητα ασφαλώς αφορά συστήματα αρχειοθέτησης, που συστήνονται και λειτουργούν νομίμως.

 • 10 Ιουνίου 2020, 19:04 | Σαραφιδης Λάζαρος

  Στην πρώτη μορφή του νομοσχεδίου που παρουσιάστηκε
  Στα Μ.Μ.Ε συμπεριλαμβάνονται μονο οι θεραπείες
  Λογοθεραπεία εργοθεραπεία αλλά τα παιδιά με αναπηριες
  Κάνουν συνδιασμό θεραπειων που περιλαμβάνει και
  Ψυχοθεραπεία και ειδική διαπαιδαγώγηση.
  Ο κωδικός του βαουτσερ του ΕΟΠΥΥ είναι ένας
  Και δεν μπορεί ο γονιός να καταθέσει τις θεραπείες του
  Μήνα σε ηλεκτρονική μορφή και κατόπιν με φυσική
  Παρουσία τις υπόλοιπες…
  Πρέπει να συμπεριληφθεί στο νομοσχέδιο αν δεν έχει γίνει
  Ακόμα, όλες τις ειδικές θεραπείες για να είναι δυνατή
  Η εξυπηρέτηση των γονιών με παιδιά ΑμεΑ.
  Αλλιώς δεν έχει αλλάξει τίποτα και οι γονείς θα συνεχίσουν
  Να προσέρχονται για κατάθεση δικαιολογητικών.
  Με εκτίμηση.
  Λάζαρος σαραφιδης.

 • 10 Ιουνίου 2020, 15:11 | Ζωγραφόπουλος Δημήτρης

  Το σχέδιο διάταξης αναφέρει τον ΕΟΠΥΥ ως υπεύθυνο επεξεργασίας. Ποιου συστήματος αρχειοθέτησης; Το «Μητρώο Ειδικής Αγωγής», που έχει συστήσει ο ΕΟΠΥΥ, παρανόμως έχει συσταθεί και λειτουργεί, όπως και όλα τα «Μητρώα Ασθενών» του ΕΟΠΥΥ. Σχετική είναι η υπ’ αρ. πρωτ. Οικ. 32129/24-04-2019 Γνωμοδότηση του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) του Υπουργείου Υγείας, για την αντίθεση προς διατάξεις υπέρτερης τυπικής ισχύος για την προστασία του ατόμου έναντι της επεξεργασίας δεδομένων του προσωπικού χαρακτήρα της συλλογής από τον ΕΟΠΥΥ ιατρικού ιστορικού ασφαλισμένων, μέσω των εφαρμογών «Μητρώων Ασθενών», που έχει συστήσει και λειτουργεί ο ΕΟΠΥΥ, ως υπεύθυνος επεξεργασίας. Στα «Μητρώα» αυτά περιλαμβάνεται, βεβαίως, και το εν λόγω «Μητρώο «Ειδικής Αγωγής». Η γνωμοδότηση αυτή έχει κοινοποιηθεί και στο Σύλλογο Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Το άρθρο 13 χρήζει αναδιατύπωσης, προκειμένου να καταστεί σαφές ότι η ΗΔΙΚΑ ΑΕ αποτελεί το φορέα διαχείρισης του εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (ΣΗΣ), το οποίο σχεδιάστηκε, υλοποιήθηκε και συντηρείται με σκοπό τη διαμόρφωση ενός κεντρικού πληροφοριακού συστήματος που καλύπτει ολοκληρωμένα τις ανάγκες συνταγογράφησης και εκτέλεσης συνταγών φαρμάκων και συνταγογράφησης και εκτέλεσης παραπεμπτικών ιατρικών πράξεων. Από το σύστημα αυτό πρέπει να λαμβάνει ο ΕΟΠΥΥ, ως αποδέκτης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εκτέλεση των συνταγογραφούμενων ειδικών θεραπειών. Δεν μπορεί να γίνει χρήση της προτεινόμενης διάταξης σε μια προσπάθεια νομιμοποίησης από τον ΕΟΠΥΥ ενός παράνομα συσταθέντος «Μητρώου». Η νόμιμη διαλειτουργικότητα ασφαλώς αφορά συστήματα αρχειοθέτησης, που συστήνονται και λειτουργούν νομίμως.