Άρθρο 10 Ρυθμίσεις για τη δημοσιότητα των αποφάσεων για την ενίσχυση των οπτικοακουστικών παραγωγών

Στο άρθρο 37 του ν. 4487/2017 (Α’ 116) επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:
1. Η παρ. 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Οι περιλήψεις των αποφάσεων υπαγωγής, των τροποποιήσεών τους και οι αποφάσεις ανάκλησης αυτών, καθώς και οι περιλήψεις των αποφάσεων ολοκλήρωσης αναρτώνται στον διαδικτυακό χώρο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, χωρίς την υποχρέωση δημοσίευσής τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»
2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 αντικαθίσταται ως εξής :
«4. Κάθε πληροφορία που αφορά στην εφαρμογή του καθεστώτος του παρόντος αναρτάται στην ιστοσελίδα του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. και του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης».