Άρθρο 3 Δικαιούχοι υπαγόμενων επενδυτικών σχεδίων

Στο άρθρο 25 του ν. 4487/2017 (Α’ 116) επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:
1. Η παρ. 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Οι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια, ανεξαρτήτως αν προβαίνουν στην παραγωγή των οπτικοακουστικών έργων ή στην εκτέλεση παραγωγής οπτικοακουστικών έργων, οφείλουν κατά τη χρονική στιγμή έναρξης των εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και κατά την ημερομηνία χορήγησης της ενίσχυσης να έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές: α. ατομική επιχείρηση, β. νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που αναπτύσσει εμπορική δραστηριότητα, γ. συνεταιρισμός, δ. επιχείρηση που λειτουργεί με τη μορφή κοινοπραξίας με την προϋπόθεση να έχει καταχωρηθεί στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), να αναφέρει στο καταστατικό της την εμπορική δραστηριότητα που ασκεί και να διαθέτει τον κωδικούς 59.11 ή 59.12 ή 62.01.21. Στις περ. α’, β’ και γ’, εταιρείες που τελούν υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση οφείλουν να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες δημοσιότητας πριν από την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου.».
2. Η παρ. 4 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Στην περίπτωση των ημεδαπών ή αλλοδαπών επιχειρήσεων παραγωγής οπτικοακουστικών έργων που για τους σκοπούς του παρόντος συμβάλλονται με επιχείρηση που είναι εγκατεστημένη ή έχει υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια και λειτουργεί με σκοπό την εκτέλεση παραγωγής οπτικοακουστικών έργων ή μέρους αυτών, η αίτηση υπαγωγής υποβάλλεται από την επιχείρηση που είναι εγκατεστημένη ή έχει υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια και λειτουργεί με σκοπό την παραγωγή ή την εκτέλεση παραγωγής οπτικοακουστικών έργων, η δε ενίσχυση παρέχεται στην επιχείρηση που ορίζεται ρητά, από τους συμβαλλομένους στην αίτηση υπαγωγής, ως δικαιούχος αυτής.».
3. Η περ. γ’ της παρ. 5 αντικαθίσταται ως εξής:
«γ) επιχειρήσεις που υλοποιούν επενδυτικά σχέδια που πραγματοποιούνται με πρωτοβουλία και για λογαριασμό του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα και του τηλεοπτικού σταθμού της Βουλής των Ελλήνων, βάσει σύμβασης εκτέλεσης έργου, παραχώρησης ή παροχής υπηρεσιών, με εξαίρεση την Ε.Ρ.Τ. Α.Ε..».

 • – Στο πρόγραμμα επενδύσεων δεν πρέπει να συμπεριληφθούν οι τηλεοπτικοί σταθμοί γιατί δεν ασκούν ως κύριο επάγγελμα αυτό του παραγωγού, είναι μεταδότες προγράμματος (broadcasters) και για αυτό το λόγο η χρηματοδότηση τους έρχεται σε σύγκρουση με τα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα υπέρ της ενίσχυσης των ανεξάρτητων παραγωγών οπτικοακουστικών προγραμμάτων τα οποία τονίζουν ιδιαίτερα την κοινοτική θέληση να ενισχύουν τους ανεξάρτητους παραγωγούς χωρίς να συμπεριλαμβάνουν τους τηλεοπτικούς σταθμούς και ειδικότερα την παραγωγή προγράμματος.
  – Ο ως άνω περιορισμός πρέπει να ισχύει και για εταιρίες παραγωγής ή εκτελεστές παραγωγής που παράγουν πρόγραμμα για τουλάχιστον έναν τηλεοπτικό σταθμό με ποσοστό κύκλου εργασιών άνω του 60 % ανά έτος (κριτήριο ελεγχόμενης επιχείρησης από τ/ο) ή που ελέγχονται στο μετοχικό σχήμα από τηλεοπτικούς οργανισμούς ή από άτομα που μετέχουν στο κεφάλαιο και στην διοίκηση τηλεοπτικών σταθμών.
  – Να σημειώσουμε επίσης ότι εκτός από την ΕΡΤ σχεδόν όλοι οι Τηλεοπτικοί σταθμοί δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για συμμόρφωση με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία για την ενίσχυση της κινηματογραφικής παραγωγής με το 1,5 % επί του κύκλου εργασιών ετησίως.
  – Ενδεχομένως, θα μπορούσε ο νομοθέτης να επιτρέψει την χρηματοδότηση των τηλεοπτικών σταθμών από το ΕΚΟΜΕ μόνο στην περίπτωση, αποκλειστικά, παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών με σκοπό την διάθεση του 1,5 % επί του κύκλου εργασιών για αυτό το σκοπό, αλλά όχι την χρηματοδότηση τηλεοπτικών σειρών και σήριαλ.
  – Η επένδυση / παραγωγή και η σχετική οικονομική ενίσχυση της συγκεκριμένης ταινίας με την διάθεση του 1,5 % θα πρέπει να είναι δεσμευμένη στην υποχρεωτική προβολή στις κινηματογραφικές αίθουσες με προβολή σε θεατές που έχουν καταβάλει εισιτήριο.
  – Κατά την άποψη μας η τυχόν συμμετοχή τηλεοπτικών σταθμών στο πρόγραμμα του ΕΚΟΜΕ για την παραγωγή σήριαλ κτλ. αποτελεί άμεση επιδότηση και αντίκεται στο ενωσιακό δίκαιο.

 • Με δεδομένο ότι σωστά προβλέπεται ενδελεχής έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές στα έξοδα παραγωγής πριν την επιστροφή του φόρου, προτείνεται οι εταιρίες δικαιούχοι να τηρούν υποχρεωτικά λογιστικά βιβλία Γ’ κατηγορίας. Ακόμα -με δεδομένο ότι η ίδρυση μιας ΙΚΕ πλέον απαιτεί στην Υ.Μ.Σ. όχι περισσότερο από μια ώρα και ελάχιστο κόστος- να μην επιτρέπεται σε εταιρίες υπό ίδρυση να υποβάλλουν επενδυτικά σχέδια.

  Ακόμα, σύμφωνα με την διεθνή πρακτική (όπου δημιουργείται μια Special Purpose Company με μοναδικό σκοπό την παραγωγή ενός οπτικοακουστικού έργου), θα πρέπει να επιτρέπεται να υποβάλλουν προτάσεις ενίσχυσης και Εταιρίες Ειδικού Σκοπού, που θα τηρούν υποχρεωτικά όμως λογιστικά βιβλία Γ’ κατηγορίας.

  Εδώ θα επαναφέρουμε το ζητούμενο των ενώσεων παραγωγών για την τήρηση Μητρώου Παραγωγών (σύμφωνα με προδιαγραφές που θα τεθούν από το Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης) γεγονός που θα επιτρέψει στην ταχύτερη εφαρμογή όλων των διαδικασιών έλεγχου, καταθέσεων, εγκρίσεων και εκταμίευσης.

 • 12 Ιουνίου 2020, 19:27 | Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου (ΕΑΚ)

  Εφόσον βάσει της τροποποίησης 3.γ) στο εξής θα δικαιούνται ενίσχυσης επενδυτικά σχέδια που πραγματοποιούνται με πρωτοβουλία και για λογαριασμό της ΕΡΤ, άρα σε αυτή την περίπτωση τα χρήματα που προέρχονται από την ΕΡΤ δεν θα θεωρούνται κρατική ενίσχυση, θα πρέπει να ξεκαθαριστεί ότι η έννοια της «κρατικής συμμετοχής» δεν αφορά στην δημόσια τηλεόραση και για τις κινηματογραφικές ταινίες. Εξάλλου, και στην ΕΕ η συμμετοχή των δημοσίων τηλεοπτικών σταθμών στη χρηματοδότηση μιας κινηματογραφικής ταινίας δεν θεωρείται κρατική συμμετοχή. Εφόσον λοιπόν η ΕΡΤ δεν χρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό,  θα πρέπει σύμφωνα και με την πάγια τακτική και των άλλων χωρών η χρηματοδότηση της στις ταινίες να μην συνυπολογίζεται ως ποσοστό κρατικής ενίσχυσης. Επίσης να σημειωθεί πως η χρηματοδότηση της ΕΡΤ στις κινηματογραφικές ταινίες αφορά α) κατά το 50% την προαγορά δικαιωμάτων προβολών και β) κατά το άλλο 50% ποσοστό επί της εκμετάλλευσης των ταινιών.

 • 12 Ιουνίου 2020, 19:28 | Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου (ΕΑΚ)

  Να γίνει περαιτέρω τροποποίηση του άρθρου σύμφωνα με την οποία δεν θα δικαιούνται της ενίσχυσης επενδυτικά σχέδια που πραγματοποιούνται με πρωτοβουλία ή/και για λογαριασμό ιδιωτικών τηλεοπτικών καναλιών που πάγια δεν τηρούν την ετήσια υποχρέωση τους περί καταβολής του 1,5% των διαφημιστικών εσόδων τους για την παραγωγή κινηματογραφικών έργων, όπως αυτή ορίζεται στο Ν. 3905/2010, Άρθρο 8.2.

 • ΣΑΠΟΕ: Σωστά εξαιρέσατε την ΕΡΤ ΑΕ. Όπως επίσης είναι σωστό να μην υπολογίζεται η χρηματοδότηση της ΕΡΤ στην παραγωγή ταινιών στην κρατική ενίσχυση. Το ίδιο ισχύει και για τα Ευρωπαϊκά κρατικά κανάλια η συμμετοχή των οποίων δεν υπολογίζεται ως κρατική ενίσχυση. Ενημερωτικά, η χρηματική συμμετοχή της ΕΡΤ μόνο κατά το ήμισυ είναι αγορά ποσοστού επί της κυριότητος της ταινίας, το δε υπόλοιπο ήμισυ είναι προαγορά (presales) συγκεκριμένων προβολών.
  Δεν γίνεται για την παραγωγή σειρών να μην θεωρείται κρατική ενίσχυση η συμμετοχή της ΕΡΤ και για τις ταινίες να θεωρείται κρατική ενίσχυση!!
  Σε ότι αφορά στους δικαιούχους υπαγωγής των τηλεοπτικών σειρών που προβάλλονται στα επίγεια και συνδρομητικά κανάλια, προϋπόθεση υπαγωγής να είναι η εφαρμογή από τα κανάλια του Ν. 3905/2010 σχετικά με το 1,5% .

 • ΣΑΠΟΕ: Σωστά εξαιρέσατε την ΕΡΤ ΑΕ. Όπως επίσης είναι σωστό να μην υπολογίζεται ως κρατική ενίσχυση η χρηματοδότηση της ΕΡΤ στην παραγωγή ταινιών. Το ίδιο ισχύει και για τα Ευρωπαϊκά κρατικά κανάλια η συμμετοχή των οποίων δεν υπολογίζεται ως κρατική ενίσχυση. Ενημερωτικά, η χρηματική συμμετοχή της ΕΡΤ μόνο κατά το ήμισυ είναι αγορά ποσοστού επί της κυριότητος της ταινίας, το δε υπόλοιπο ήμισυ είναι προαγορά (presales) συγκεκριμένων προβολών.
  Δεν είναι δυνατόν για την παραγωγή σειρών να μην θεωρείται κρατική ενίσχυση η συμμετοχή της ΕΡΤ και για τις ταινίες να θεωρείται κρατική ενίσχυση!!
  Σε ότι αφορά στους δικαιούχους υπαγωγής των τηλεοπτικών σειρών που προβάλλονται στα επίγεια και συνδρομητικά κανάλια, προϋπόθεση υπαγωγής να είναι η εφαρμογή από τα κανάλια του Ν. 3905/2010 σχετικά με το 1,5% .