Άρθρο 7 Επιτάχυνση της διαδικασίας αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων

Το άρθρο 29 του ν. 4487/2017 (Α’ 116) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 29
Διαδικασία αξιολόγησης
1. Η πληρότητα των υποβαλλόμενων αιτήσεων και των σχετικών δικαιολογητικών ελέγχεται από το Ε.Κ.Ο.Μ.Ε., με βάση τυποποιημένο σύστημα ελέγχου πληρότητας, εντός προθεσμίας δέκα (10) εργασίμων ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στο ίδιο χρονικό διάστημα ελέγχεται και η νομιμότητα των δικαιολογητικών από το Ε.Κ.Ο.Μ.Ε.. Μετά από σχετικό έλεγχο, εάν διαπιστωθεί ότι ελλείπουν δικαιολογητικά ή στοιχεία, αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του αιτούντα που έχει δηλώσει στην αίτησή του, αναλυτική κατάσταση των ελλειπόντων δικαιολογητικών ή στοιχείων, με την επισήμανση της υποχρέωσης υποβολής τους προς το Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών. Σε περίπτωση μη υποβολής των ελλειπόντων δικαιολογητικών ή στοιχείων εντός της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου, η αίτηση απορρίπτεται λόγω μη πληρότητας του φακέλου, και ο αιτών ενημερώνεται στην ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνσή του, το δε παράβολο καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου.
2. Εφόσον διαπιστωθούν η πληρότητα και η νομιμότητα της αίτησης, τότε αυτή αξιολογείται ως προς το περιεχόμενό της, με βάση την αρχή της χρονικής προτεραιότητας, από επιτροπές αξιολόγησης που συστήνονται με απόφαση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε., κατόπιν εισήγησης κάθε αρμόδιου φορέα. Οι ως άνω επιτροπές είναι τριμελείς και συγκροτούνται από υπαλλήλους του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε., ή του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης ή του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού ή εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού ή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ή του Υπουργείου Τουρισμού ή της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης ή από ιδιώτες με εμπειρία στον τομέα οπτικοακουστικών παραγωγών. Σε κάθε περίπτωση ένα (1) μέλος πρέπει να είναι υπάλληλος του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. και ένα (1) ακόμα μέλος να έχει εμπειρία στην παραγωγή οπτικοακουστικού έργου. Στην περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση αφορά στην παραγωγή κινηματογραφικής ταινίας, στις ανωτέρω τριμελείς επιτροπές αξιολόγησης συμμετέχει υποχρεωτικά ένας (1) υπάλληλος του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, ο οποίος προτείνεται από τη διοίκηση του εν λόγω Οργανισμού. Η θητεία των επιτροπών αξιολόγησης ορίζεται ετήσια, ενώ η σύνθεση, οι όροι και οι κανόνες λειτουργίας τους ορίζονται στην απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Στα μέλη των επιτροπών αξιολόγησης καταβάλλεται αμοιβή, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α’ 176), η οποία δύναται, κατά παρέκκλιση των ως άνω παραγράφων, να επιβαρύνει το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Για κάθε επενδυτικό σχέδιο πρέπει, με ποινή αποκλεισμού, να συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις, οι οποίες εξειδικεύονται στην οικεία απόφαση προκήρυξης: (α) πλήρης συμφωνία της αίτησης υπαγωγής και του υπό έγκριση επενδυτικού σχεδίου και (β) τεκμηρίωση της φερεγγυότητας του φορέα του επενδυτικού σχεδίου με προσκόμιση των σχετικών πιστοποιητικών, ιδίως φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. Αν απαιτούνται διευκρινίσεις σχετικά με το περιεχόμενο του φακέλου, ορίζεται προθεσμία πέντε (5) εργασίμων ημερών στον φορέα, προκειμένου να τις παράσχει στην αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης. Η διαδικασία αξιολόγησης του περιεχομένου του επενδυτικού σχεδίου ολοκληρώνεται εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την ολοκλήρωση του ελέγχου της παρ. 1.
3. Τα επενδυτικά σχέδια που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις υπάγονται στο καθεστώς ενίσχυσης του παρόντος με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ύστερα από εισήγηση των επιτροπών αξιολόγησης της παρ. 2.
4. Τα επενδυτικά σχέδια που δεν πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις απορρίπτονται με αιτιολογημένη απόφαση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε., ύστερα από εισήγηση των επιτροπών αξιολόγησης της παρ. 2, το δε οικείο παράβολο καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου. Η απορριπτική απόφαση αναρτάται στο Π.Σ.Κ.Ε. και κοινοποιείται στον φορέα του επενδυτικού σχεδίου, με αποστολή στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου.
5. Κατά της απορριπτικής απόφασης της παρ. 4 ο αιτών μπορεί να υποβάλει ένσταση, ηλεκτρονικά μέσω Π.Σ.Κ.Ε. εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πράξης. Η ένσταση απευθύνεται προς τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης και εξετάζεται από επιτροπή ενστάσεων, που συστήνεται για θητεία ενός (1) έτους με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και αποτελείται από τρείς (3) υπαλλήλους του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. ή του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Στην περίπτωση που η ένσταση υποβάλλεται κατά απόφασης, με την οποία απορρίπτεται επενδυτικό σχέδιο για την παραγωγή κινηματογραφικής ταινίας, στην ανωτέρω επιτροπή ενστάσεων συμμετέχει ένα (1) μέλος του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, το οποίο προτείνεται από τη διοίκηση του εν λόγω Οργανισμού. Οι όροι και οι κανόνες λειτουργίας της επιτροπής ενστάσεων ορίζονται στην οικεία απόφαση σύστασης. Η επιτροπή ενστάσεων αποφαίνεται εντός προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της ένστασης και υποβάλει εισήγηση στον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο οποίος εκδίδει τη σχετική απόφαση. Η απορριπτική της ένστασης απόφαση αναρτάται στο Π.Σ.Κ.Ε. και κοινοποιείται στον φορέα του επενδυτικού σχεδίου με αποστολή στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου.
6. Σε περίπτωση που ο αιτών επιθυμεί την απόσυρση της αίτησης υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου του, μέχρι την έκδοση της απόφασης των παρ. 4 και 5, υποβάλει σχετικό αίτημα στο Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. και το επενδυτικό σχέδιο απορρίπτεται εξ αυτού του λόγου με απόφαση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε., το δε παράβολο καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου.».

 • _ Προτείνουμε να συμμετέχει και ένα μέλος του Συνδέσμου Ελλήνων Παραγωγών για να εξασφαλίζεται η όσο το δυνατόν αμερόληπτη και πλουραλιστική διαδικασία, σε όλες τις επιτροπές. Θα προτείνονται από το ΣΕΠΚΤΒ&Π 7 (επτά) ονόματα από τα οποία ο Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής θα διαλέγει ένα άτομο.

 • 17 Ιουνίου 2020, 13:43 | ΟΤΕ Α.Ε.

  Άρθρο 7: Επιτάχυνση της διαδικασίας αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων
  Με το άρθρο 7 του υπό διαβούλευση σχεδίου νόμου αντικαθίσταται το άρθρο 29 του Ν. 4487/2017 και μέσω της προτεινόμενης σύντμησης των προθεσμιών επιτυγχάνεται η επιτάχυνση της διαδικασίας αξιολόγησης και κατά συνέπεια και ολοκλήρωσης της ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων.
  Ωστόσο, αναφορικά με την σύντμηση της προθεσμίας, από τις 10 στις 5 εργάσιμες ημέρες, που προτείνεται στην παρ. 1 του άρθρου 29 του Ν. 4487/ 2017 για την συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών από τον φορέα/ υποψήφιο δικαιούχο της ενίσχυσης θεωρούμε ότι δεν θα διευκολύνει την διαδικασία για τους αιτούντες- δικαιούχους, καθώς, υπάρχει το ενδεχόμενο, ενώ θα δικαιούνται πλήρως την ενίσχυση, τελικά να κινδυνεύσουν να απορριφθούν επενδυτικά σχέδια, γιατί θα έχει παρέλθει η σύντομη προθεσμία για συμπλήρωση των αιτούμενων δικαιολογητικών. Για τους λόγους αυτούς προτείνουμε η προθεσμία για συμπλήρωση δικαιολογητικών να παραμείνει ως είχε στις δέκα (10) μέρες.

 • ΣΑΠΟΕ: Προτείνουμε να καθορισθεί επακριβώς ότι σε καμία περίπτωση η απόφαση υπαγωγής δεν μπορεί να υπερβεί τις 45 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης υπαγωγής.
  Προτείνουμε 3μηνη ισχύ των πιστοποιητικών, όπως σε όλο τον υπολοιπο δημοσιο τομέα.