Άρθρο 22 Ρυθμίσεις της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

1. Το άρθρο 19 του π.δ. 40/2020 (Α’ 85) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 19
Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
1. Επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι ο επιχειρησιακός σχεδιασμός, η προώθηση, η υποστήριξη και η παρακολούθηση της εφαρμογής της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και της πολιτικής της διαλειτουργικότητας στον Δημόσιο Τομέα, ο επιχειρησιακός σχεδιασμός νέων έργων για οριζόντιες και πιλοτικές εφαρμογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που διασφαλίζουν τη συνεχή βελτίωση της διοικητικής ικανότητας της ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης και η υλοποίηση τους σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. ή με άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου, η συνεχής αναβάθμιση της ποιότητας εξυπηρέτησης των πολιτών και η διασφάλιση της εμπιστοσύνης των πολιτών κατά τις συναλλαγές τους με το Κράτος και την πρόσβασή τους σε ανοικτά δεδομένα, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις περί διαβάθμισης των πληροφοριών και την εκτέλεση δράσεων και έργων.
2. Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα: (α) Τμήμα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Διαλειτουργικότητας, (β) Τμήμα Υπηρεσιών Εμπιστοσύνης και (γ) Τμήμα Ανοικτής Διακυβέρνησης και Διαφάνειας.
3. Το Τμήμα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Διαλειτουργικότητας έχει τις εξής αρμοδιότητες: (α) σε εναρμόνιση με τη Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού, την παρακολούθηση και εισήγηση θεμάτων που αφορούν στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση και τη στρατηγική διαλειτουργικοτήτων στο δημόσιο τομέα, (β) τη συνεργασία με τις Ανεξάρτητες και Ρυθμιστικές Αρχές που αφορούν στο αντικείμενό της, όπως η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, (γ) την τήρηση στατιστικών και άλλων δεδομένων και πληροφοριών σχετικά με τα συστήματα και εργαλεία Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) του δημοσίου τομέα που είναι σε λειτουργία, τα οποία οι αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς οφείλουν να αποστέλλουν αμελλητί, (δ) την προώθηση συμφωνιών συνεργασίας, διαλειτουργικότητας και διασύνδεσης μητρώων, μεταξύ φορέων του δημόσιου τομέα σε συνεργασία με την Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., (ε) τη μέριμνα για τη διασφάλιση, μέσω της προώθησης των κατάλληλων κατευθυντήριων γραμμών, εγκυκλίων και μέτρων, της βέλτιστης λειτουργίας και αξιοποίησης των εφαρμογών, συστημάτων και υποδομών πληροφορικής και επικοινωνιών των φορέων του δημόσιου τομέα, (στ) την παρακολούθηση των διεθνών προτύπων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και την προσαρμογή και ενσωμάτωσή τους στη Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού και στις εθνικές πολιτικές Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, καθώς και την προώθηση και εποπτεία της εφαρμογής τους στο Δημόσιο Τομέα, (ζ) τη διαχείριση και διάχυση των περιεχομένων του μητρώου διαλειτουργικότητας της Δημόσιας Διοίκησης καθώς και των κωδικολογίων, ταξονομιών, μοντέλων δεδομένων και προτύπων μεταδεδομένων που αφορούν τη Δημόσια Διοίκηση, (η) τη διαχείριση, παρακολούθηση και διάχυση της πληροφορίας και της χρήσης των εργαλείων, όπως το Joinup, που παρέχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, (θ) τη μέριμνα για τη διασφάλιση της διαλειτουργικότητας των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης σε επιχειρησιακό, σημασιολογικό και οργανωτικό επίπεδο, σχετικά με τις μεταξύ τους συναλλαγές (G2G) και τη δημιουργία ενός πλαισίου ενιαίας λειτουργίας και συνεργασίας, προτυποποιώντας και αναλύοντας τις διαδικασίες για την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ πληροφοριακών συστημάτων των φορέων του δημόσιου τομέα, (ι) τη συμμετοχή και την εκπροσώπηση της χώρας σε διεθνείς οργανισμούς και όργανα ή υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων κρατών για την εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων που προωθούν τη διαλειτουργικότητα σε συνεργασία με τις υπόλοιπες οργανικές μονάδες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, (ια) την κατάρτιση του Ελληνικού Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και τα Πρότυπα Διαλειτουργικότητας, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Διαλειτουργικότητας, τον συντονισμό και την εποπτεία της υλοποίησής του και την επικαιροποίηση των αρχών, προτύπων, διαδικασιών και κανόνων του, σε συνεργασία με τις υπόλοιπες οργανικές μονάδες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, (ιβ) τη διαμόρφωση και αξιολόγηση πολιτικών για τα συστήματα της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης σε ό,τι αφορά τη διαλειτουργικότητα, (ιγ) τη διενέργεια ερευνών γνώμης και την παρουσίαση των αποτελεσμάτων σε θέματα διαλειτουργικότητας στους φορείς της δημόσιας διοίκησης με τη χρήση ανοιχτών διαδικτυακών εργαλείων δημιουργίας, δημοσίευσης και διαχείρισης ερωτηματολογίων ή φορμών διαδραστικής επικοινωνίας, (ιδ) την εισήγηση της ανάπτυξης οριζόντιων εφαρμογών και συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών στους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης, (ιε) τον εθνικό συντονισμό σχετικά με ζητήματα που σχετίζονται με τον Κανονισμό 2018/1724 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 2ας Οκτωβρίου 2018 αναφορικά με τη δημιουργία της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης στα θέματα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) και εν γένει την παρακολούθηση και το συντονισμό των δημόσιων φορέων για τα θέματα που άπτονται των διαδικτυακών υπηρεσιών σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Κανονισμού και της ενωσιακής νομοθεσίας, (ιστ) την επιχειρησιακή διαχείριση των συστημάτων που υποστηρίζουν την Οδηγία 2006/123/ΕΚ, όπως ενσωματώθηκε με τον ν. 3844/2010 (Α’ 63), για τη λειτουργία των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ), (ιζ) την εκτέλεση οριζόντιων πράξεων (έργων και υποέργων), ως δικαιούχου, στον τομέα της διοικητικής μεταρρύθμισης και στον τομέα των Τ.Π.Ε. για την ανάπτυξη και υποστήριξη των αντίστοιχων πολιτικών, οι οποίες σχεδιάζονται ενιαία και σε συνάφεια με τα έργα και τα προγράμματα διοικητικής μεταρρύθμισης, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., (ιη) τον επιχειρησιακό σχεδιασμό δράσεων για την εφαρμογή της αρχής «Μόνο μία φορά» σε συνεργασία με τις υπόλοιπες οργανικές μονάδες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και (ιθ) τον σχεδιασμό δράσεων για τη Δημόσια Διοίκηση δια μέσου του Connecting Europe Facility (CEF) σε συνεργασία με τις υπόλοιπες οργανικές μονάδες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
4. Το Τμήμα Υπηρεσιών Εμπιστοσύνης έχει τις εξής αρμοδιότητες: (α) τη λειτουργία ως το μοναδικό σημείο επαφής της Χώρας, για τον συντονισμό και την παρακολούθηση της εφαρμογής του Κανονισμού eIDAS (910/2014) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 ( L 257/73), (β) την επιχειρησιακή αξιοποίηση του κόμβου eIDAS, καθώς και την προσαρμογή, την ενσωμάτωση, προώθηση και παρακολούθηση της εφαρμογής του Κανονισμού στον δημόσιο τομέα, σε συνεργασία με τις αντίστοιχες υπηρεσίες της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., (γ) τον καθορισμό του νομικού και κανονιστικού πλαισίου σχετικά με τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης κατά τον Κανονισμό eIDAS (910/2014) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 (L 257/73), τη θεσμική κατοχύρωση και επαλήθευση των εγκεκριμένων ηλεκτρονικών υπογραφών, όπου απαιτείται, την παροχή, έγκριση, διαχείριση και ανάκληση των εγκεκριμένων πιστοποιητικών ηλεκτρονικής υπογραφής, την παροχή οδηγιών και τη μέριμνα για την αντιμετώπιση και επίλυση πάσης φύσεως ζητημάτων που προκύπτουν και αφορούν λειτουργικά θέματα σχετικά με τις διαδικασίες έγκρισης και έκδοσης εγκεκριμένων πιστοποιητικών ηλεκτρονικής υπογραφής, (δ) τον επιχειρησιακό σχεδιασμό για την προώθηση της ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων, (ε) τη μέριμνα για τη λειτουργία και επιχειρησιακή αξιοποίηση κόμβων για ηλεκτρονικές υπηρεσίες συστημένης παράδοσης, (στ) τη μέριμνα για την προώθηση των τεχνολογικών προδιαγραφών για την ψηφιοποίηση αρχείων Δημόσιας Διοίκησης, (ζ) τον καθορισμό του κανονιστικού πλαισίου για την εγγραφή, ταυτοποίηση και ηλεκτρονική αναγνώριση πολιτών και επιχειρήσεων σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες του δημόσιου τομέα και του ευρύτερου δημοσίου τομέα, καθώς και την επιχειρησιακή διαχείριση οριζόντιων συστημάτων ταυτοποίησης και ηλεκτρονικής αναγνώρισης πολιτών και επιχειρήσεων, (η) την επιχειρησιακή διαχείριση της Υποδομής Δημόσιου Κλειδιού του Δημόσιου Τομέα και της Αρχής Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ) και (θ) την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Υποκείμενης Αρχής Πιστοποίησης στην Υποδομή Δημόσιου Κλειδιού της ΑΠΕΔ για το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
5. Το Τμήμα Ανοικτής Διακυβέρνησης και Διαφάνειας έχει τις εξής αρμοδιότητες: (α) τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την παρακολούθηση της συνεχούς βελτίωσης πολιτικών για θέματα ανοικτής διακυβέρνησης και ανοικτών δεδομένων και την προώθηση των απαραίτητων κανονιστικών ρυθμίσεων και δράσεων για την υλοποίησή τους, (β) τη συμμετοχή και εκπροσώπηση της Χώρας σε διεθνείς οργανισμούς και όργανα ή υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων κρατών και διεθνών οργανισμών για την καταγραφή και αξιοποίηση καλών πρακτικών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο στα σχετικά θέματα, και τη δημιουργία διεθνούς οικοσυστήματος συνεργασίας, για την εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων που προωθούν την ανοικτή διακυβέρνηση και τη δημιουργία θέσεων εργασίας για νέες υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, (γ) την παρακολούθηση και διαρκή βελτίωση της εφαρμογής των προτύπων για την ανοικτή διακυβέρνηση και τα ανοικτά δεδομένα, από τους φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, (δ) τον σχεδιασμό, την επιχειρησιακή διαχείριση και την υποβολή και προώθηση της εφαρμογής προτάσεων για τη βελτιστοποίηση οριζόντιων εφαρμογών ανοικτής διακυβέρνησης, ιδίως του Μητρώου Επιχορηγούμενων Φορέων, του προγράμματος «Διαύγεια», καθώς και της Εθνικής Πύλης Ανοικτών Δεδομένων, (ε) την αντιμετώπιση θεμάτων που αφορούν οργανωτικά, νομικά και επιχειρησιακά θέματα της ανοικτής διακυβέρνησης, των ανοικτών δεδομένων και των ανωτέρω οριζόντιων εφαρμογών ανοικτής διακυβέρνησης, (στ) την αξιολόγηση προτάσεων πολιτών, φορέων της κοινωνίας των πολιτών, ερευνητικών ιδρυμάτων, καθώς και φορέων του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα για τη δημιουργία νέων υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, (ζ) τη συμμετοχή της Ελλάδας στην Πρωτοβουλία για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση (Open Government Partnership Initiative), (η) τη συνεργασία με τη Μονάδα Τεκμηρίωσης και Καινοτομιών του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) σε θέματα ανοιχτής διακυβέρνησης και την εισήγηση προς το Ε.Κ.Δ.Δ.Α., της οργάνωσης ιδίως εκπαιδευτικών προγραμμάτων, ημερίδων, συνεδρίων και μαραθωνίων ανάπτυξης εφαρμογών (hackathons), για την προώθηση της επαναχρησιμοποίησης των ανοιχτών δημόσιων δεδομένων και (θ) την παρακολούθηση του Κανονισμού 2018/1807 που αφορά στην Ελεύθερη Ροή Δεδομένων.».
2. Η περ. θ’ της παρ. 4 του άρθρου 22 του π.δ. 40/2020 αντικαθίσταται ως εξής:
«(θ) τον συντονισμό και την παρακολούθηση των αρμόδιων φορέων του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα για την απλούστευση των διαδικασιών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 2006/123/Ε.Κ., όπως ενσωματώθηκε με τον ν. 3844/2010 (Α’ 63), σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και την έκδοση εγκυκλίων οδηγιών, καθώς και τον έλεγχο της συμμόρφωσής τους με την ενωσιακή νομοθεσία».

 • 16 Ιουνίου 2020, 12:45 | Nicholas

  Η αρμοδιότητα (ι) του Τμήματος Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Διαλειτουργικότητας θα πρέπει να αφαιρεθεί καθώς η συγκεκριμένη τμηματοποίηση του τρόπου αντιμετώπισης μιας εν δυνάμει διαλειτουργικότητας είναι τεχνητή και βάση του Νόμου 4623/2019 άρθρο 28, το Κέντρο Διαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣΔΔ έχει γίνει το κέντρο αναφοράς για την δημιουργία διαλειτουργικοτήτων για τους Φορείς της Δημόσιας Διοίκησης.

 • 16 Ιουνίου 2020, 12:28 | Nicholas

  Η αρμοδιότητα (ιθ) του Τμήματος Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Διαλειτουργικότητας θα πρέπει να αφαιρεθεί καθώς υπάρχει ήδη, σε ευρύτερο εύρος και διαχέεται στις αρμοδιότητες (γ) και (θ) του Τμήματος Ψηφιακής Οικονομίας Επενδύσεων και Ψηφιακών Δεξιοτήτων της Διεύθυνσης Ψηφιακής Στρατηγικής

 • 16 Ιουνίου 2020, 12:54 | Nicholas

  Η αρμοδιότητα (γ) του Τμήματος Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Διαλειτουργικότητας θα πρέπει να αφαιρεθεί καθώς υπάρχει ήδη και σε ευρύτερο εύρος, στις αρμοδιότητες του Τμήματος Προτύπων και Τεκμηρίωσης (στ) της Διεύθυνσης Τομεακών Έργων του Δημόσιου Τομέα καθώς και στις αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης

 • 12 Ιουνίου 2020, 09:00 | Nicholas

  Η (ιζ) αρμοδιότητα του Τμήματος Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Διαλειτουργικότητας στο σημείο όπου αναφέρεται «…στον τομέα της διοικητικής μεταρρύθμισης…» πρέπει να αφορά κατάλοιπο από την εποχή που η αρμοδιότητας ανήκε στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης
  Η αρχή «Μόνο μια φορά», αρμοδιότητα (ιη) του Τμήματος Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Διαλειτουργικότητας πρέπει να αποτελεί αρμοδιότητα του Γραφείου Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Υπηρεσίας Συντονισμού Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης σε συνάρτηση με την αρμοδιότητα (ε) του συγκεκριμένου Γραφείου