Άρθρο 4 Επιλέξιμες δαπάνες

Η περ. β της παρ. 2 του άρθρου 26 του ν. 4487/2017 (Α’ 116) αντικαθίσταται ως εξής:
«β) η αμοιβή για δικαιώματα σεναρίου και μουσικής, καθώς και η αμοιβή του σκηνοθέτη, του σεναριογράφου, των δύο πρωταγωνιστών ηθοποιών, του παραγωγού για όλες τις ιδιότητες που κατέχει στην παραγωγή του οπτικοακουστικού έργου, προσμετρώνται μέχρι ποσοστού 35% του συνολικού επιλέξιμου κόστους και δεν μπορεί να υπερβαίνουν το ποσοστό αυτό,».

  • – Στις δημιουργικές δαπάνες πρέπει να συμπεριληφθεί η αμοιβή για τυχόν δικαίωμα βιβλίου, ιδέα, κειμενογράφος

  • Θεωρούμε σκόπιμο να προστεθεί διευκρίνιση ότι όλες οι επιλέξιμες δαπάνες παραγωγής αφορούν φυσικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες με ελληνικό ΑΦΜ (πχ παραγωγός, σεναριογράφος, σκηνοθέτης, μουσικοσυνθέτης, ηθοποιός, τεχνικοί, καλλιτεχνικοί συντελεστές, ενοικίαση εξοπλισμού, διαμονή, τροφοδοσία, μεταφορές, κατασκευαστικά κόστη, υπηρεσιες post production, κλπ) οι οποίοι φορολογούνται στην Ελλάδα και έχουν συνάψει με την παραγωγό εταιρία είτε συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας, είτε συμβάσεις έργου όπου θα εκδώσουν σχετικό τιμολόγιο παροχής σχετικών υπηρεσιών.