Άρθρο 8 Επιτάχυνση της διαδικασίας ελέγχου υπαχθέντων επενδυτικών σχεδίων

Το άρθρο 30 του ν. 4487/2017 (Α’ 116) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 30
Έλεγχος και πιστοποίηση ολοκλήρωσης υπαχθέντων επενδυτικών σχεδίων
1. Τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στο παρόν καθεστώς ενίσχυσης ελέγχονται, από όργανο ελέγχου, που συστήνεται με απόφαση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. και αποτελείται από τρεις (3) υπαλλήλους του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε., ένας (1) εκ των οποίων έχει εμπειρία στην παραγωγή οπτικοακουστικού έργου. Στην περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο αφορά στην παραγωγή κινηματογραφικής ταινίας, το όργανο ελέγχου αποτελείται από δύο (2) υπαλλήλους του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. και έναν (1) υπάλληλο του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, ο οποίος προτείνεται από τη διοίκηση του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου. Στα μέλη του οργάνου ελέγχου καταβάλλεται αμοιβή, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α’ 176) η οποία δύναται, κατά παρέκκλιση των ως άνω παραγράφων να επιβαρύνει το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Για τη διευκόλυνση και επιτάχυνση του έργου του οργάνου ελέγχου μπορεί να ορίζονται από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. εισηγητές – εξωτερικοί συνεργάτες, οι οποίοι δεν είναι μέλη του οργάνου ελέγχου και υποβάλουν μη δεσμευτικές εισηγήσεις σε αυτό, με σκοπό την διευκόλυνση του έργου του.
2.α. Ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος που δεν μπορεί να ξεπερνά τους έξι (6) μήνες από την ολοκλήρωση της επένδυσης, υποβάλλει μέσω Π.Σ.Κ.Ε. αίτηση ελέγχου, συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά που ορίζονται στην περ. γ΄, προκειμένου να πιστοποιηθεί, σύμφωνα με το άρθρο 31, ότι έχει ολοκληρωθεί το επενδυτικό σχέδιο κατά την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος ελέγχου, ώστε να ενεργοποιηθεί η διαδικασία καταβολής της ενίσχυσης. Η προθεσμία ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) έτη από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης υπαγωγής.
β. Ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου υποχρεούται, επί ποινή ανάκλησης της απόφασης υπαγωγής ή μη πιστοποίησης της ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου, να υλοποιήσει κατ’ ελάχιστον το 60% του επενδυτικού σχεδίου που έχει υπαχθεί στο καθεστώς ενίσχυσης του παρόντος, υπό τον όρο ότι το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών, που υλοποιήθηκαν στην ελληνική επικράτεια και αναλογούν στο ανωτέρω ποσοστό υλοποίησης, υπερβαίνει τα κατώτατα όρια επιλέξιμων δαπανών, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 23.
γ. Την αίτηση ελέγχου της ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου συνοδεύουν τα εξής δικαιολογητικά:
γα. τα αποδεικτικά στοιχεία συμμόρφωσης με τα πολιτιστικά κριτήρια,
γβ. ο τελικός κατάλογος των εργαζομένων στην παραγωγή,
γγ. το τελικό πρόγραμμα των ημερών γυρισμάτων και των χώρων γυρισμάτων στην ελληνική επικράτεια,
γδ. τα σχετικά τιμολόγια με τα αποδεικτικά στοιχεία εξόφλησής τους,
γε. υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου της επένδυσης ότι τα υποβληθέντα στοιχεία είναι αληθή,
γστ. τελική έκθεση ορκωτού λογιστή, η δαπάνη της οποίας βαρύνει το δικαιούχο.
γζ. οπτικοακουστικό υλικό που πιστοποιεί την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου, όπως εγκρίθηκε στο στάδιο της υπαγωγής.
γη. προσκόμιση υπεύθυνων δηλώσεων που να πιστοποιούν ότι δεν έχουν μεταβληθεί οι όροι σώρευσης, όπως εγκρίθηκαν στο στάδιο της υπαγωγής.
3. Το όργανο ελέγχου ελέγχει τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά, συντάσσει σχετική έκθεση και προβαίνει στις εξής ενέργειες: α) αν δεν διαπιστώσει σοβαρές ελλείψεις στην επένδυση ή αυτή είναι πλήρης, εισηγείται εγγράφως στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΕΚΟΜΕ την έκδοση απόφασης ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου, β) αν διαπιστώσει σοβαρές ελλείψεις στην επένδυση, εισηγείται εγγράφως στον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης την ανάκληση της απόφασης υπαγωγής. Η ανωτέρω διαδικασία ελέγχου ολοκληρώνεται εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από την υποβολή της αίτησης ελέγχου. Σε περίπτωση ελλείψεων, το χρονικό περιθώριο παρατείνεται για είκοσι (20) επιπλέον εργάσιμες ημέρες από την προσκόμιση των συμπληρωματικών στοιχείων.
4. Η ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου πιστοποιείται με την έκδοση απόφασης πιστοποίησης από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΕΚΟΜΕ, ύστερα από γραπτή εισήγηση του Οργάνου Ελέγχου.
5. O φορέας του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να αιτηθεί στον ΕΚΟΜΕ σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο μεταξύ της έναρξης εργασιών και της ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου, την έκδοση προσωρινής βεβαίωσης για τη συμφωνία των δαπανών που έχει υλοποιήσει με τα προβλεπόμενα στην απόφαση υπαγωγής. Την αίτηση του προηγούμενου εδαφίου συνοδεύουν, επί ποινή απόρριψής της, τα δικαιολογητικά των υποπερ. αα, δδ και εε της περ. γ της παρ. 2, καθώς και σχετική έκθεση από ορκωτό λογιστή του φορέα του επενδυτικού σχεδίου. Το όργανο ελέγχου της παρ. 1 ελέγχει την αίτηση και τα δικαιολογητικά εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών και εισηγείται στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΕΚΟΜΕ την έκδοση ή μη της προσωρινής βεβαίωσης. Η προσωρινή βεβαίωση εκδίδεται αποκλειστικά και μόνο με βάση την αίτηση και τα δικαιολογητικά του δεύτερου εδαφίου της παρούσας και υπό την αίρεση της πιστοποίησης της ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου σύμφωνα με την παρ. 1. Στην περίπτωση που ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου χρησιμοποιήσει τη δυνατότητα που του δίνεται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο δεν επιτρέπεται να αιτηθεί την τροποποίηση της απόφασης υπαγωγής. Σε περίπτωση ανάκλησης της απόφασης υπαγωγής, η ισχύς της προσωρινής βεβαίωσης παύει αυτοδικαίως.»

  • Προτείνουμε να συμμετέχει και ένα μέλος του Συνδέσμου Ελλήνων Παραγωγών για να εξασφαλίζεται η όσο το δυνατόν αμερόληπτη και πλουραλιστική διαδικασία, σε όλες τις επιτροπές. Θα προτείνονται από το ΣΕΠΚΤΒ&Π 7 (επτά) ονόματα από τα οποία ο Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής θα διαλέγει ένα άτομο.

  • Ερώτημα για το προτεινόμενο άρθρο 30.5

    Παρακαλούμε να διευκρινιστεί εάν αυτό το άρθρο αφορά και υποστηρίζει την τμηματική εξόφληση της ενίσχυσης, σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρηματοδοτικό πρόγραμμα. Εάν ναι, καλώς έχει.

    Εάν αυτό το άρθρο όμως αφορά την παροχή βεβαίωσης από το ΕΚΟΜΕ ώστε η εγκριτική απόφαση να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον παραγωγό για την προεξόφληση της ενίσχυσης από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, τότε θα πρέπει να φαίνεται σαφώς ότι η εγκριτική απόφαση έχει ισχύ εγγύησης του δημοσίου, υπό τις προϋποθέσεις φυσικά των παραδοτέων και του προϋπολογισμού που έχει αποδεχτεί ο παραγωγός.

  • Προσθήκη νέου άρθρου 30.3.α

    Ένα κρίσιμο στοιχείο το οποίο όλοι οι διεθνείς παραγωγοί θέλουν να γνωρίζουν όταν εξετάζουν την περίπτωση να κάνουν γυρίσματα στην Ελλάδα, είναι ο χρόνος αποπληρωμής της ενίσχυσης. Προτείνουμε να διευκρινίζεται ότι από την ημερομηνία κατάθεσης του πορίσματος των Ορκωτών Ελεγκτών από την παραγωγή προς το ΕΚΟΜΕ, η διάρκεια του έλεγχου των παραστατικών και της εκταμίευσης της ενίσχυσης δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 60 ημέρες.