Άρθρο 20 Σύσταση οργανικών θέσεων στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Στο άρθρο 55 του ν. 4623/2019 (Α΄ 134) μετά την παρ. 8 προστίθεται παρ. 8Α ως εξής:
«8Α. Στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, πέραν των οριζόμενων στα άρθρα 49 έως 51 του π.δ. 40/2020 (Α΄ 85), συστήνονται:
α. Στη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων επιπλέον είκοσι έξι (26) οργανικές θέσεις ως εξής:
αα) Θέσεις μόνιμου προσωπικού κατά Κατηγορία/Κλάδο: τέσσερις (4) θέσεις ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, επτά (7) θέσεις ΠΕ Πληροφορικής, δύο (2) θέσεις ΤΕ Πληροφορικής, μία (1) θέση ΠΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, έξι (6) θέσεις ΔΕ Φύλαξης- Πληροφόρησης, μία (1) ΠΕ θέση Μουσειολόγων και μία (1) θέση ΤΕ Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών.
αβ) Θέσεις προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ) κατά εκπαιδευτική Βαθμίδα/Ειδικότητα: δύο (2) θέσεις ΠΕ Πληροφορικής, μία (1) θέση ΤΕ Πληροφορικής και μία (1) θέση ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού.
β. Στην Υπηρεσία Συντονισμού Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης δέκα εννέα (19) θέσεις ως εξής:
βα) Θέσεις μόνιμου προσωπικού κατά Κατηγορία/Κλάδο: οκτώ (8) θέσεις ΠΕ Πληροφορικής, τρεις (3) θέσεις ΠΕ Διοικητικής Οργάνωσης ή ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, τρεις (3) θέσεις ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού, δύο (2) θέσεις ΤΕ Πληροφορικής και δύο (2) θέσεις ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων.
ββ) Θέσεις προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ) κατά εκπαιδευτική Βαθμίδα/Ειδικότητα: μια (1) θέση Ειδικού Εμπειρογνώμονα Πληροφορικής.».