ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Άρθρο 15 Σύσταση Υπηρεσίας Συντονισμού Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης

1. Στη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, συστήνεται Υπηρεσία Συντονισμού Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης, επιπέδου Διεύθυνσης, η οποία υπάγεται απευθείας στον Γενικό Γραμματέα.
2. Αποστολή της Υπηρεσίας Συντονισμού Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης είναι η συνεχής αναβάθμιση της ποιότητας εξυπηρέτησης των πολιτών, καθώς και η διασφάλιση της εμπιστοσύνης των πολιτών για τη διενέργεια των συναλλαγών τους με τη Δημόσια Διοίκηση. Η Υπηρεσία Συντονισμού Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης έχει τους ακόλουθους επιχειρησιακούς στόχους: (α) τον επιχειρησιακό σχεδιασμό νέων υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που διασφαλίζουν τη συνεχή βελτίωση της αποδοτικότητας της δημόσιας διοίκησης και την υλοποίησή τους σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου ή με άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου, (β) τη διάθεση των υπηρεσιών μέσα από την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη, (γ) τη διασφάλιση της εναρμόνισης των υπηρεσιών που σχεδιάζουν και υλοποιούν οι φορείς του δημόσιου τομέα με την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη, ώστε να επιτυγχάνονται οι μεγαλύτερες δυνατές θετικές συνέπειες στους χρήστες και η μικρότερη δυνατή χρησιμοποίηση δημοσίων πόρων και (δ) τη σύνταξη προτύπων και την τεκμηρίωση για την επιλογή προτύπων σε θέματα υλοποίησης ψηφιακών υπηρεσιών.
3. Η Υπηρεσία Συντονισμού Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης συγκροτείται από τα παρακάτω Γραφεία, επιπέδου Τμήματος: (α) Γραφείο Επιχειρησιακής Λειτουργίας Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης και (β) Γραφείο Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης.
4. Το Γραφείο Επιχειρησιακής Λειτουργίας Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης έχει τις εξής αρμοδιότητες: (α) την επιχειρησιακή διαχείριση της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης, καθώς και τον έλεγχο της εφαρμογής της από όλους τους φορείς της δημόσιας διοίκησης, (β) τη συλλογή και την αξιοποίηση σχολίων, παρατηρήσεων και προτάσεων που καταθέτουν οι πολίτες και οι φορείς, αναφορικά με την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη και τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχονται μέσω αυτής, (γ) τον συντονισμό όλων των υπηρεσιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την υποστήριξη της υλοποίησης της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης, (δ) τη συνεργασία με τη Διεύθυνση Διοικητικών Διαδικασιών Δημοσίου της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών (Γ.Γ.Ψ.Δ.Α.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, για θέματα ανασχεδιασμού διοικητικών διαδικασιών των υφισταμένων και μελλοντικώς εντασσόμενων ψηφιακών υπηρεσιών καθώς και για θέματα που αφορούν στις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά στο πλαίσιο της Οδηγίας 2006/123/Ε.Κ., όπως ενσωματώθηκε με το ν. 3844/2010 (Α’ 63), (ε) τη συνεργασία με υπευθύνους ψηφιακών δράσεων των φορέων της δημόσιας διοίκησης, που παρακολουθούν την εξέλιξη των έργων, υπηρεσιών και δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού του φορέα τους και μεριμνούν για την επιτυχή, έγκαιρη και απρόσκοπτη παράδοσή τους, (στ) τη συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) για τον σχεδιασμό και τον συντονισμό υλοποίησης εκπαιδευτικών δράσεων που απευθύνονται σε υπαλλήλους φορέων, που είναι χρήστες του πληροφοριακού συστήματος της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης, (ζ) τη συνεργασία με τη Διεύθυνση Υπηρεσιών μιας Στάσης της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών (Γ.Γ.Ψ.Δ.Α.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για θέματα που αφορούν στη σχέση της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης με τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, (η) την παροχή ετήσιων στατιστικών στοιχείων που αφορούν στη διεκπεραίωση υποθέσεων πολιτών και επιχειρήσεων μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης και (θ) τον ορισμό και τον συντονισμό διαδικασίας υποστήριξης χρηστών της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης σε συνεργασία με τις αρμόδιες οργανικές μονάδες της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
5. Το Γραφείο Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης έχει τις εξής αρμοδιότητες: (α) τη σύνταξη και παρακολούθηση της εφαρμογής του ετήσιου Σχεδίου Δράσης για την ανάπτυξη της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης, (β) την εξασφάλιση της συμβατότητας των δράσεων της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης με την εθνική ψηφιακή στρατηγική και τη Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού, (γ) τον καθορισμό των προτύπων και της κοινής μεθοδολογίας σχεδιασμού, υλοποίησης και διαχείρισης ψηφιακών υπηρεσιών, (δ) τη συνεργασία με αρμόδιες οργανικές μονάδες της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για θέματα παραγωγικής λειτουργίας, καθώς και θέματα τεχνολογικής ανάπτυξης και υποστήριξης, (ε) τη συνεργασία με το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Έρευνας και Τεχνολογίας («ΕΔΥΤΕ Α.Ε.») σε θέματα σχεδιασμού προηγμένων πληροφοριακών συστημάτων και υποδομών, (στ) τον εθνικό συντονισμό και την εκπροσώπηση της χώρας σχετικά με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (EE) 2018/1724 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 2ας Οκτωβρίου 2018, για τη δημιουργία ενιαίας ψηφιακής θύρας με σκοπό την παροχή πρόσβασης σε πληροφορίες, σε διαδικασίες και σε υπηρεσίες υποστήριξης και επίλυσης προβλημάτων και για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2012 (L 295/1) για τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (Ε.Ε.Ψ.Π.), (ζ) τον επιχειρησιακό έλεγχο και συντονισμό των πληροφοριακών συστημάτων που υποστηρίζουν την υλοποίηση του ως άνω Κανονισμού, (η) τη συνεργασία με τη Διεύθυνση Διοικητικών Διαδικασιών Δημοσίου της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών (Γ.Γ.Ψ.Δ.Α.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στο πλαίσιο της Ε.Ε.Ψ.Π. στα θέματα πληροφορίας και ενιαίων σημείων επαφής, (θ) τη συνεργασία με τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών (Γ.Γ.Ψ.Δ.Α.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στο πλαίσιο της Ε.Ε.Ψ.Π., σε θέματα που άπτονται των διαδικτυακών υπηρεσιών καθώς και σε θέματα της αρχής «Μόνον άπαξ» και του κόμβου eIDAS του Κανονισμού (EE) 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά και την κατάργηση της Οδηγίας 1999/93/ΕΚ (L 257/73), (ι) την εισήγηση για την ανάπτυξη εφαρμογών για την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη και την Ε.Ψ.Π.Π. καθώς και τον συντονισμό για τον λειτουργικό και τεχνικό σχεδιασμό των προτεινόμενων εφαρμογών και επεκτάσεων της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης, (ια) τη σύνταξη των αναλυτικών τεχνικών προδιαγραφών και ειδικά την περιγραφή του φυσικού αντικειμένου των προς υλοποίηση παρεμβάσεων σε συνεργασία με τις οργανικές μονάδες και τους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου και (ιβ) την παρακολούθηση εκτέλεσης και την αξιολόγηση της υλοποίησης των συμβάσεων αναδόχων ή φυσικών προσώπων στο πλαίσιο των Πράξεων/ Έργων που υλοποιεί, καθώς και την υλοποίηση των δράσεων των υποέργων Αυτεπιστασίας.
6. Στο πλαίσιο της εκτέλεσης των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας Συντονισμού Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης, με απόφαση του προϊσταμένου της Υπηρεσίας μπορούν να συστήνονται και να συγκροτούνται Επιτροπές ή Ομάδες Έργου ή Εργασίας, στις οποίες μετέχουν στελέχη της Υπηρεσίας Συντονισμού Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων θεμάτων, που αφορούν ιδίως στον σχεδιασμό, την ανάθεση, την υλοποίηση, την παρακολούθηση και την παραλαβή συγκεκριμένων έργων/ δράσεων. Στις ως άνω Επιτροπές ή Ομάδες είναι δυνατόν να μετέχουν και υπάλληλοι άλλων οργανικών μονάδων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης ή άλλων εποπτευομένων φορέων του Υπουργείου, καθώς και εξωτερικοί εμπειρογνώμονες. Στην περίπτωση αυτή η σύσταση και συγκρότηση των Επιτροπών ή Ομάδων γίνεται με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

 • 16 Ιουνίου 2020, 01:12 | Παναγιωτης Μπαλαγιαννης

  Μου φαινεται σωστο το νομοσχεδιο και η κατατμηση των αρμοδιοτητων ωφελιμη.Απο εκει και υστερα , προκυπτει καποιο προβλημα που κατα τη γνωμη μου πρεπει να λυθει. Θα μιλήσω πρακτικα.Ωραια λοιπον, φτιαξαμε την ψηφιακη διακυβερνηση.Ομως ψηφιακη διακυβερνηση (αν θελουμε βεβαιως να μιλαμε για ψηφιακη εποχη και ψηφιακη κοινωνια) δεν ειναι να χρησιμοποειται η υπηρεσια μονο απο το δημοσιο.
  Πρεπει να χρησιμοποιειται και ευρυτερα οπως π.χ. απο επιχειρησεις, τράπεζες κλπ. Μονο τοτε θα μπορουμε να μιλαμε για ψηφιακη κοινωνια (και θα εξηγησω που ακριβως σχετιζεται με το νομοσχεδιο το οποιο συζηταμε) .
  Και για να γινει αυτο, δηλαδη να δουμε την κοινωνια να ψηφιοποιειται πραγματικά, θα πρεπει να συνταχθει ενα πλαισιο νομου, που θα υποχρεωνει επιχειρησεις και ιδιωτες να μην αρνουνται τις ψηφιακες διαδικασιες στην καθημερινότητα τους.Φανταστειτε για παραδειγμα τα μηχανακια POS .Ναι υπηρχαν εδω και πολλά χρονια. Ομως ποιος τα χρησιμοποιουσε ? Πολλες επιχειρησεις δεν τα χρησιμοποιουσαν επειδη ο νομος αφηνε παραθυρο και δεν τις υποχρεωνε να το κανουν.Ετσι η χρηση του ηλεκτρονικου χρηματος δεν ηταν και πολύ διαδομενη, παρα το οτι ως θεσμος υπηρχε στην Ελλάδα πριν πολλα χρονια.Μεχρι που ηρθε ο νομος , που εκανε την αποδοχη καρτων υποχρεωτικη (αρα και την προμηθεια του POS στο καταστημα υποχρεωτικη). Δηλαδη σημερα δεν εχει δικαιωμα ο καταστηματαρχης να σου πει «εγω δεν δεχομαι εδω καρτες».
  Φανταστειτε λοιπον οτι κατι αναλογο πρεπει να γινει και για την ψηφιακη διακυβερνηση.Ψηφιακες υπογραφες υπάρχουν, αλλα η τραπεζα σου λεει για παραδειγμα σημερα «δεν τον ξερω τον υπουργο κ. Πιερρακακη εμεις εδω εχουμε δικο μας «κρατος» και δεν κανουμε δεκτες τις ψηφιακες υπογραφες».
  Αν δεν δημιουργηθει νομος που θα κανει υποχρεωτικη την αποδοχη ψηφιακων υπογραφων στην καθημερινοτητα οπψς εγινε με τα μηχανακια POS (αρα υποχρεωτικη και την προσαρμογη των τραπεζων με τις σχετικες διαδικασιες ) , να ειστε σιγουροι οτι όλα αυτά που φτιάχνοτναι θα ειναι απλα μια ψευαισθηση και κατι που πληρωσαμε να φτιαξουμε απλά για να υπάρχει αλλα δεν θα εχει εφαρμογη στην κοινωνια.
  Οταν γινει λοιπον ενα τετοιο νομικο πλαισιο, μαλλον θα πρεπει να υπάρχει και μια αναλογη Αρχη που θα εποπτευει την καλη λειτουργια και την συμμορφωση των επιχειρησεων και ιδιωτων με το νομικο πλαισιο.
  Αυτη η αρμοδιοτητα θα μπορουσε αρχικα να υπαχθει στο Γραφείο Επιχειρησιακής Λειτουργίας Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης, ή γιατι οχι, θα μπορουσαμε να δημιουργησουμε και μια ανεξαρτητη Αρχη επιβλεψης της εφαρμογης της ψηφιακης διακυβερνσης (που θα επιβλεπει συνολικά την εφαρμογη στην κοινωνια και οχι σε επιπεδο δημοσιων υπηρεσιων μονο), ακομα και με εξουσιες επιβολης προστιμων , κατι αναλογο δηλαδη με την Αρχη Προστασιας προσωπικων δεδομενων η οποια εποπτευει σημερα την συμμορφωση της κοινωνιας σχετικα με την τηρηση των διαδικασιων για τα προσωπικα δεδομενα.
  Να γινει δηλαδη η ψηφιακη διακυβέρνηση , στοχος και κατακτηση συνολικά της κοινωνιας ενος αγαθου που θα προστατευεται, και οχι απλά ενα εργαλειο του Ελληνικου δημοσίου.
  Τοτε τα οφελη (οικονομικα κοινωνικα κλπ) θα ειναι σίγουρα πολλαπλασια για την κοινωνια μας.

 • 12 Ιουνίου 2020, 09:12 | Nicholas

  Η κατάτμηση του συντονισμού σχετικά με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2018/1724 μεταξύ Τμήματος της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Τμήματος της Διεύθυνσης Διοικητικών Διαδικασιών Δημοσίου και του Γραφείου Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης δεν φαντάζει λειτουργική. Εφ’ όσον το gov.gr θα είναι η μοναδική Ψηφιακή Πύλη του Ελληνικού Δημοσίου θα πρέπει το Γραφείου Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης να έχει τον συνολικό συντονισμό του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2018/1724 καθώς θα κληθεί να υποστηρίξει στον ιστότοπο το σύνολο των υπηρεσιών που αναφέρονται στα Παραρτήματα Ι. ΙΙ και ΙΙΙ