Άρθρο 18 Αποδεικτικό ενημερότητας και βεβαίωση οφειλής

Από την 31η.10.2020 όλοι οι φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα υποχρεούνται να λαμβάνουν το αποδεικτικό ενημερότητας των παρ. 1 και 4 του άρθρου 12 του ν. 4174/2013 (Α΄ 170) μέσω διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών τους συστημάτων με το Κέντρο Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 47 του ν. 4623/2019 (Α’ 134). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης μπορεί να παραταθεί το χρονικό διάστημα του προηγούμενου εδαφίου και να ρυθμιστούν οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος. Με όμοια απόφαση μπορεί να επεκταθεί η υποχρέωση του πρώτου εδαφίου του παρόντος και για τη βεβαίωση οφειλής της παρ. 6 του άρθρου 12 του ν. 4174/2013.

 • 7 Ιουνίου 2020, 13:59 | Δημήτριος Βόρρης

  1) Θα έπρεπε να δημιουργηθεί άμεσα Entertainment Relief Fund
  στα πρότυπα άλλων χωρών (ΗΠΑ, Ιταλία, Μεγάλη Βρετανία, Γερμανία,
  Γαλλία, Βέλγιο, Oλλανδία) με κρατικά κεφάλαια και επιπρόσθετα
  χρήματα του θα προέρχονται από το 1.5% επί τoυ τζίρου (Νόμος 3905/2010) των Νetflix (450.000-500.000 συνδρομητές στην Ελλάδα) Αmazon Prime Video, των Eλληνικών συνδρομητικών τηλεοράσεων (Νova, OTE TV, Wind TV, Vodafone TV με σύνολο συνδρομητών που ξεπερνά αθροιστικά το 1.500.000) και των 6 αδειοδοτημένων σταθμών πανελλαδικής εμβέλειας.

  2) θα πρέπει να ορίζεται σαφώς, ότι για να ενισχυθούν από τον ΕΚΟΜΕ τα ελληνικά ιδιωτικά κανάλια, και τα συνδρομητικά, και τα SVOD (Subscription Video On Demand) όπως το Netflix, θα πρέπει να έχουν καταβάλει το 1,5% όπως ο νόμος ορίζει και όπως ήδη κάνει η ΕΡΤ. Μέχρι σήμερα, τα 6 αδειοδοτημένα κανάλια πανελλαδικής εμβέλειας αρνούνται να τηρήσουν τον νόμο και να καταβάλλουν το ποσό αυτό, παρόλο που εισπράττουν επιστροφή μετρητών 35% από το ΕΚΟΜΕ για τις παραγωγές τηλεοπτικών σειρών. {Νόμος 1866/1989 (άρθρο 7) η υποχρέωση των τηλεοπτικών σταθμών να διαθέτουν το 1,5% των ετήσιων ακαθάριστων εσόδων τους για την παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών. Ο Νόμος 3905/2010 (άρθρο 8) επαναδιατύπωσε και συγκεκριμενοποίησε αυτή τη διάταξη.

 • 6 Ιουνίου 2020, 11:46 | Σ. Θεοδωράτου

  Στους όρους, θα πρέπει να ορίζεται σαφώς, ότι για να ενισχυθούν από τον ΕΚΟΜΕ τα ελληνικά ιδιωτικά κανάλια, θα πρέπει να έχουν καταβάλει το 1,5% όπως ο νόμος ορίζει και όπως ήδη κάνει η ΕΡΤ. Μέχρι σήμερα, τα κανάλια αρνούνται να τηρήσουν τον νόμο και να καταβάλλουν το ποσό αυτό, παρόλο που εισπράττουν επιστροφή από το ΕΚΟΜΕ για τις παραγωγές τηλεοπτικών σειρών.
  {Νόμος 1866/1989 (άρθρο 7) η υποχρέωση των τηλεοπτικών σταθμών να διαθέτουν το 1,5% των ετήσιων ακαθάριστων εσόδων τους για την παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών. Στη συνέχεια ο Ν. 3905/2010 (άρθρο 8) επαναδιατύπωσε και συγκεκριμενοποίησε αυτή τη διάταξη. }
  Η διαδικασία ενίσχυσής τους ως τώρα, είναι μάλλον ακατανόητη, δεδομένου ότι για να εισπράξει χρήματα κάποιος από το δημόσιο, είναι απαραίτητη η φορολογική ενημερότητα. Πώς λοιπόν διαθέτουν φορολογική ενημερότητα τα κανάλια, αφού δεν έχουν αποδώσει εδώ και χρόνια το 1,5% του τζίρου τους όπως ορίζει ο νόμος;
  Επίσης, τίθεται και ζήτημα αθέμιτου ανταγωνισμού με την ΕΡΤ που το καταβάλει.

 • 4 Ιουνίου 2020, 22:46 | Κώστας Δημητρίου

  για να ενισχυθεί – τονωθεί η οικονομία και για να μπορέσουν όσοι είναι ελεύθεροι επαγγελματίες-έμποροι και λόγω της πανδημίας, θα πρέπει να προβλεφθεί ότι:
  για συναλλαγές με το δημόσιο υποχρέωση για προσκόμιση φορολογικής-αποδεικτικής ενημερότητας και αντίστοιχα παρακρατήση τυχόν οφειλών θα απαιτείται υποχρεωτικά μόνο αν πρόκειται να καταβληθεί ποσό άνω των 3000 € με βάση το παραστατικό πληρωμής.