Άρθρο 23 Ρυθμίσεις για την «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.»

 

Στο άρθρο 32 του ν. 3614/2007 (Α’ 267) προστίθεται παρ. 4 ως εξής:

«4. Στο πλαίσιο των προγραμματικών συμφωνιών που συνάπτονται, η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. μπορεί να συμβάλλεται με Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.), Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) του άρθρου 17 του ν. 2083/1992 (Α΄ 159), ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α’ 258), ή άλλους  ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς, ερευνητικά κέντρα, που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ή άλλα δημόσια ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα, πανεπιστημιακά ιδρύματα και επιμελητήρια και να αναθέτει σε αυτά την εκτέλεση έργων που εμπίπτουν στο ερευνητικό, επιστημονικό ή επαγγελματικό αντικείμενο των τελευταίων, είτε δι’ αυτεπιστασίας είτε μέσω ανάθεσης σε τρίτους. Τηρουμένων των διατάξεων του εθνικού και του ενωσιακού δικαίου για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και εφόσον τα θέματα αυτά δεν έχουν ρυθμιστεί με την οικεία προγραμματική συμφωνία, η επιλογή του αντισυμβαλλόμενου φορέα, η διαδικασία σύναψης και το περιεχόμενο της σύμβασης καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε.».