Άρθρο 5 Ευθύνη τελωνειακών αντιπροσώπων έναντι των τελωνειακών αρχών και άλλων ελεγκτικών ή αρμόδιων αρχών ή υπηρεσιών του Δημοσίου

 

1. Ο έμμεσος τελωνειακός αντιπρόσωπος:
α) δεσμεύεται για την ακρίβεια και την πληρότητα των στοιχείων της διασάφησης ή της Δήλωσης Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και Λοιπών Φορολογιών (Δ.Ε.Φ.Κ.), καθώς και των λοιπών τελωνειακών παραστατικών, τη γνησιότητα, την ακρίβεια και την ισχύ των επισυναπτομένων εγγράφων τους, καθώς και για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την υπαγωγή των εμπορευμάτων σε τελωνειακό καθεστώς ή από την εκτέλεση εγκεκριμένων πράξεων,
β) ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον με τον αντιπροσωπευόμενο για την πληρωμή της τελωνειακής οφειλής από δασμούς, καθώς και λοιπές επιβαρύνσεις από φόρους και λοιπά δικαιώματα, που γεννώνται:
βα) κατά την αποδοχή της διασάφησης ή της Δήλωσης Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και Λοιπών Φορολογιών (Δ.Ε.Φ.Κ.) ή άλλου τελωνειακού παραστατικού,
ββ) λόγω μη τήρησης υποχρέωσης του αντιπροσωπευόμενου που προβλέπεται από την τελωνειακή νομοθεσία, εφόσον γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει τη μη τήρηση της υποχρέωσης και ενήργησε για λογαριασμό αυτού ή έλαβε μέρος στην πράξη που οδήγησε στη μη τήρηση της υποχρέωσης.
2. Ο άμεσος τελωνειακός αντιπρόσωπος:
α) δεσμεύεται για την ακρίβεια και την πληρότητα των στοιχείων της διασάφησης ή της Δήλωσης Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και Λοιπών Φορολογιών (Δ.Ε.Φ.Κ.), καθώς και των λοιπών τελωνειακών παραστατικών, τη γνησιότητα, την ακρίβεια και την ισχύ των επισυναπτομένων εγγράφων τους, καθώς και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την υπαγωγή των εμπορευμάτων σε τελωνειακό καθεστώς ή από την εκτέλεση εγκεκριμένων πράξεων,
β) ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον με τον αντιπροσωπευόμενο, για την πληρωμή της τελωνειακής οφειλής από δασμούς, καθώς και λοιπές επιβαρύνσεις από φόρους και λοιπά δικαιώματα, που γεννώνται:
βα) κατά την αποδοχή της διασάφησης ή της Δήλωσης Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και Λοιπών Φορολογιών (Δ.Ε.Φ.Κ.) ή άλλου τελωνειακού παραστατικού, εφόσον γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει ότι οι πληροφορίες της διασάφησης ή της Δήλωσης Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και Λοιπών Φορολογιών (Δ.Ε.Φ.Κ.) ή άλλου τελωνειακού παραστατικού και των επισυναπτόμενων εγγράφων τους ήταν εσφαλμένες,
ββ) λόγω μη τήρησης υποχρέωσης του αντιπροσωπευόμενου που προβλέπεται από την τελωνειακή νομοθεσία, εφόσον γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει τη μη πλήρωση της υποχρέωσης και ενήργησε για λογαριασμό αυτού ή έλαβε μέρος στην πράξη που οδήγησε στη μη τήρηση της υποχρέωσης.

 • 22 Ιουνίου 2022, 13:14 | Δημήτρης Κανδύλας

  Στο άρθρο 5

  Με τον τρόπο που ορίζονται οι ευθύνες των τ.αντιπροσώπων προκαλούν σύγχυση στον προσδιορισμό αυτών καθ΄αυτών των εννοιών. Είναι αναγκαίο επομένως να καθοριστούν με πιο απλό και κατανοητό τρόπο.

  Η σημαντικότερη και ουσιαστικότερη διαφορά των δύο ιδιοτήτων συνίσταται στο ότι
  Ο έμμεσος τελ. αντιπρόσωπος, σε κάθε περίπτωση λειτουργεί σαν διασαφιστής κι επομένως όταν προκύπτει τελωνειακή οφειλή ευθύνεται αλληλέγγυα και και εις ολόκληρο, με τον εξουσιοδοτούντα-αντιπροσωπευόμενο, για την πληρωμή της.

  Δεν ισχύει το ίδιο για τον ενεργούντα με άμεση αντιπροσώπευση τελων. αντιπρόσωπο, ο οποίος καθίσταται υπεύθυνος αλληλέγγυα και σε ολόκληρο με τον αντιπροσωπευόμενο διασαφιστή για την πληρωμή της τελωνειακή οφειλής που γεννάται μόνο όταν
  α) κατά την αποδοχή της διασάφησης ή της Δήλωσης Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και Λοιπών Φορολογιών (Δ.Ε.Φ.Κ.) ή άλλου τελωνειακού παραστατικού, εφόσον γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει ότι οι πληροφορίες της διασάφησης ή της Δήλωσης Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και Λοιπών Φορολογιών (Δ.Ε.Φ.Κ.) ή άλλου τελωνειακού παραστατικού και των επισυναπτόμενων εγγράφων τους ήταν εσφαλμένες,
  και
  β) λόγω μη τήρησης υποχρέωσης του αντιπροσωπευόμενου που προβλέπεται από την τελωνειακή νομοθεσία, εφόσον γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει τη μη πλήρωση της υποχρέωσης και ενήργησε για λογαριασμό αυτού ή έλαβε μέρος στην πράξη που οδήγησε στη μη τήρηση της υποχρέωσης.

  Η διατύπωση επομένως του άρθρου 5 προτείνεται να είναι:

  1. Ο Τελωνειακός αντιπρόσωπος που ενεργεί με έμμεση αντιπροσώπευση σε κάθε περίπτωση που γεννάται τελωνειακή οφειλή, καθίσταται «οφειλέτης» , αλληλέγγυα και σε ολόκληρο με τον αντιπροσωπευόμενο.

  2. Ο Τελωνειακός αντιπρόσωπος που ενεργεί με άμεση αντιπροσώπευση, όταν γεννάται τελωνειακή οφειλή, καθίσταται οφειλέτης, αλληλέγγυα και σε ολόκληρο με τον αντιπροσωπευόμενο, εφόσον:

  α) κατά την αποδοχή της διασάφησης ή της Δήλωσης Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και Λοιπών Φορολογιών (Δ.Ε.Φ.Κ.) ή άλλου τελωνειακού παραστατικού, γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει ότι οι πληροφορίες της διασάφησης ή της Δήλωσης Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και Λοιπών Φορολογιών (Δ.Ε.Φ.Κ.) ή άλλου τελωνειακού παραστατικού και των επισυναπτόμενων εγγράφων τους ήταν εσφαλμένες,
  και
  β) λόγω μη τήρησης υποχρέωσης του αντιπροσωπευόμενου που προβλέπεται από την τελωνειακή νομοθεσία, γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει τη μη πλήρωση της υποχρέωσης και ενήργησε για λογαριασμό αυτού ή έλαβε μέρος στην πράξη που οδήγησε στη μη τήρηση της υποχρέωσης