Άρθρο 7 Επαγγελματίας τελωνειακός αντιπρόσωπος

 

1. Το επάγγελμα του τελωνειακού αντιπροσώπου ασκείται ελεύθερα σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια, υπό την προϋπόθεση της εγγραφής του προσώπου στο Μητρώο Επαγγελματιών Τελωνειακών Αντιπροσώπων και της λήψης της άδειας της παρ. 6, κατόπιν σχετικής αίτησης.
2. Για την εγγραφή φυσικών προσώπων στο μητρώο πρέπει να πληρούνται από τους αιτούντες σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:
α) να είναι κάτοχοι τίτλου τουλάχιστον δευτεροβάθμιου κύκλου εκπαίδευσης, ήτοι απολυτηρίου λυκείου ή ισότιμου ή ισοδύναμου τίτλου σπουδών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Οι τίτλοι σπουδών που χορηγούνται από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από αρμόδια αρχή ως ισότιμοι ή ισοδύναμοι προς τους τίτλους που κατά περίπτωση απονέμονται από τα ελληνικά ιδρύματα τριτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή να φέρουν αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας με συγκρίσιμο τίτλο σπουδών τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης όπως ορίζει το π.δ. 38/2010 (Α’ 78),
β) βα) να διαθέτουν πιστοποίηση ως τελωνειακοί αντιπρόσωποι από αρμόδιο φορέα διαπιστευμένο κατά ISO/IEC 17024 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.), ύστερα από αξιολόγηση επί του Προτύπου Επάρκειας Τελωνειακών Αντιπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τυποποίησης (Comité Européen De Normalisation (CEN) ΕΝ 16992:2017) ή
ββ) να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο καλύπτει το Πρότυπο Επάρκειας Τελωνειακών Αντιπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τυποποίησης (Comité Européen De Normalisation (CEN) ΕΝ 16992:2017) και παρέχεται από οποιονδήποτε από τους παρακάτω φορείς:
ββα) την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.),
βββ) αναγνωρισμένο από την αρμόδια αρχή στην Ελλάδα ή άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκπαιδευτικό ίδρυμα ή φορείς παροχής επαγγελματικής κατάρτισης,
ββγ) επαγγελματική ή εμπορική ένωση, αναγνωρισμένη από τις τελωνειακές αρχές στην Ελλάδα ή άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης ή διαπιστευμένη στην Ευρωπαϊκή ΄Ενωση για την παροχή παρόμοιων πιστοποιήσεων,
γ) να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για τα αδικήματα της λαθρεμπορίας, της φοροδιαφυγής, καθώς και για οποιοδήποτε κακούργημα ή για τα πλημμελήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, πλαστογραφίας, απιστίας, ψευδορκίας, δόλιας χρεοκοπίας, καταδολίευσης δανειστών, τοκογλυφίας ή για οποιοδήποτε άλλο έγκλημα οικονομικής φύσεως,
δ) να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι κατά τον χρόνο της εγγραφής τους στο Μητρώο.
3. Για την εγγραφή νομικών προσώπων ή ενώσεων προσώπων στο Μητρώο πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:
α) το νομικό πρόσωπο ή η ένωση προσώπων να ασκεί ως κύρια δραστηριότητα αυτού την παροχή υπηρεσιών τελωνειακής αντιπροσώπευσης,
β) το νομικό πρόσωπο ή η ένωση προσώπων να απασχολεί ένα ή περισσότερα φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν άδεια επαγγελματία τελωνειακού αντιπροσώπου, οι οποίοι είναι οι μόνοι αρμόδιοι να διενεργούν εργασίες τελωνειακής αντιπροσώπευσης στο όνομα του νομικού προσώπου,
γ) οι νόμιμοι εκπρόσωποι του νομικού προσώπου ή της ένωσης προσώπων να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για τα αδικήματα της λαθρεμπορίας και της φοροδιαφυγής, για οποιοδήποτε κακούργημα ή για τα πλημμελήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, πλαστογραφίας, απιστίας, ψευδορκίας, δόλιας χρεοκοπίας, καταδολίευσης δανειστών, τοκογλυφίας ή για οποιοδήποτε άλλο οικονομικής φύσεως έγκλημα,
δ) το νομικό πρόσωπο ή η ένωση προσώπων να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι κατά τον χρόνο της εγγραφής τους στο Μητρώο.
4. Για την εγγραφή στο Μητρώο προσώπων, τα οποία ασκούν νόμιμα το επάγγελμα του τελωνειακού αντιπροσώπου σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, προσκομίζονται:
α) Άδεια Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα για τελωνειακές απλουστεύσεις (ΑΕΟ C) σε ισχύ και
β) πιστοποιητικό από τον αρμόδιο φορέα του άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι ο αιτών πληροί τις προϋποθέσεις της περ. β) της παρ. 2 όταν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο ή της περ. β) της παρ. 3 προκειμένου για νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων.
5. Πρόσωπα εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες, τα οποία έχουν λάβει άδεια τελωνειακού αντιπροσώπου στη χώρα τους, μπορούν να εγγραφούν στο Μητρώο, εφόσον πληρούν την προϋπόθεση της περ. β) της παρ. 2 όταν πρόκειται για φυσικά πρόσωπα ή της περ. β) της παρ. 3 προκειμένου για νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων.
6. Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του παρόντος, η αρμόδια διοικητική αρχή, το αργότερο εντός τριών (3) μηνών από την υποβολή της αίτησης της παρ. 1, εγγράφει το ενδιαφερόμενο πρόσωπο στο Μητρώο Επαγγελματιών Τελωνειακών Αντιπροσώπων της χωρικής της αρμοδιότητας και χορηγεί τη σχετική άδεια επαγγελματία τελωνειακού αντιπροσώπου.

 • 29 Ιουνίου 2022, 14:11 | ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΚΤ/ΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

  Το κείμενο του Σχεδίου Νόμου στην παρούσα διαβούλευση, μας βρίσκει σύμφωνους για να προωθηθεί στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου.
  Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, εκφράζει ικανοποίηση κι ευαρέσκεια προς όσους Πολιτικούς κι Υπηρεσιακούς Παράγοντες, συνέβαλλαν στη διαμόρφωση ενός νομοθετήματος που έστω και με καθυστέρηση επανατοποθετεί (στα πλαίσια και κατ΄εφαρμογή των σχετικών Κοινοτικών κι αντίστοιχων Εθνικών Διατάξεων), το ζήτημα της θεσμικής αντιμετώπισης των (πρώην Εκτελωνιστών)-Τελωνειακών Αντιπροσώπων και την προσαρμόζει σωστά, σύννομα και προβλεπτικά στις σύγχρονες κι εξελισσόμενες ανάγκες εξυπηρέτησης του Διεθνούς Εμπορίου και όχι μόνο.
  Καλούμε και παρακαλούμε όλες τις Πολιτικές Πτέρυγες της Βουλής, να ενστερνιστούν και να ενισχύσουν, μέσω της ψήφισης του συγκεκριμένου Νομοσχεδίου, την προστιθέμενη αξία που αποδίδεται στην (Εκτελωνιστική) παρεμβατικότητα και φερεγγυότητα των Τελ/κων Αντιπροσώπων, σήμερα αλλά και για τις επόμενες 10ετίες.
  Προσδοκούμε και οι αναγκαίες Εξουσιοδοτικές κι Εφαρμοστικές Διατάξεις που θα ακολουθήσουν την ψήφιση του Νόμου από την Ελληνική Βουλή, να είναι καθοριστικά διευκρινιστικές για την ομαλή εφαρμογή του.
  Συγχαρητήρια σε όσους δούλεψαν, τα τελευταία 6 χρόνια, για να έχουμε μπροστά μας ένα σύγχρονο, ευέλικτο και στοιχειοθετημένο νομικό κείμενο.
  Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ είναι στην διάθεση των αρμοδίων, παραγόντων προκειμένου να συνεισφέρει θετικά στην όλη διαδικασία.

 • 25 Ιουνίου 2022, 09:45 | kostas

  Ένα μεγάλο εύγε στους κκ Υπουργούς Χ.ΣΤΑΙΚΟΥΡΑ,Α.ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟ,τον ΔΟΙΚ/ΤΗ ΑΑΔΕ κ ΠΙΤΣΙΛΗ Γ,αλλά και τους υπηρεσιακούς παράγοντες της Γ.Δ. Τελωνείων,που έφεραν την διαδικασία της πιστοποίησης του επαγγελματία Τ.Α.σε διαβούλευση και ψήφιση όπου είναι πασιφανές ότι το επάγγελμα αυτό απαιτούσε την σωστή αναβάθμισή του απο καιρό!
  Μία διαδικασία εξ αιτίας μνημονικών υποχρεώσεων για την απόκτηση πτυχίου, πέρασε από *σαράντα κύματα* χαρίζοντας στην κυριολεξία *πτυχία* σε υποψηφίους που δεν ήξεραν κατά που # πέφτει # το τελωνείο και τι είναι ο εκτελωνιστής,όπως φαίνεται έφτασε η ώρα χάριν στην κατανόησή σας και στην αντίληψή σας ότι η αναβάθμιση του επαγγέλματος πρέπει να είναι άμεση!!
  Για άλλη μία φορά πολλά συγχαρητήρια στους δύο Υπουργούς στον Διοκ/τη ΑΑΔΕ και σε όλους τους συντελεστές Υπηρεσιακούς αλλά και το ΔΣ της ΟΕΤΕ που συνεργαζόμενοι παρουσιάσατε το αναβαθμισμένο περίγραμμα του Τ.Α!
  Μπράβο σας ψηφίστε το τώρα!!

 • 22 Ιουνίου 2022, 13:12 | Δημήτρης Κανδύλας

  Στο άρθρο 7 η παράγραφος δ)
  να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι κατά το χρόνο της εγγραφής τους στο Μητρώο δεν ισχύει για κανένα άλλο επάγγελμα και πιθανά παράνομο.
  Για πιο λόγο άλλωστε ισχύει μόνο κατά την εγγραφή???
  Σταμάτησε εδώ και χρόνια να ζητιέται από την Εφορία και την επαναφέρουμε εμείς μόνο μέσω αυτού του νομοθετήματος???

 • 18 Ιουνίου 2022, 20:26 | Χρήστος

  Ίδρυση ακαδημίας εκτελωνιστών-τελωνειακών αντιπροσώπων στην ΑΑΔΕ με υποχρεωτικά 6μηνα επιμορφωτικά προγράμματα και τελική εξέταση.Υποχρέωση σε όλους τους εκτελωνιστές-τελωνειακούς αντιπροσώπους να παρακολουθούν συγκεκριμένες ώρες ετησίως επιμορφωτικών σεμιναρίων και επαγγελματικών προγραμμάτων κατάρτισης του ΕΟΠΠΕΠ προκειμένου να διατηρούν την επάρκεια του εκτελωνιστή-τελωνειακού αντιπροσώπου.

 • 17 Ιουνίου 2022, 21:34 | ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ

  Καλό θα είναι το εκπαιδευτικό πρόγραμμα επάρκειας γνώσεως τελωνειακού αντιπροσώπου να είναι σύντομο καιη ΑΑΔΕ να βγάζει συνέχεια προγράμματα μετεκπαίδευσης.
  Επίσης θα πρέπει να λαμβάνονται και τα εξής προσόντα που διαθέτει ο κάθε τελωνειακός αντιπρόσωπος όπως πανεπιστημιακές γνώσεις ,πτυχίο αγγλικών, σχολή δημοτικής αστυνομίας με προϋπηρεσία. Αποφοίτηση από δημόσια ΙΕΚ συναφή με το φύλακας μουσείων αρχαιολογικών χώρων, η άδεια εργασίας security με πιστοποίηση από τον ΕΟΠΠΕΠ.