Άρθρο 3 Ορισμοί

 

Για τους σκοπούς του παρόντος ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:
1. «πρόσωπο»: φυσικό πρόσωπο, νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων με δικαιοπρακτική ικανότητα,
2. «τελωνειακές διατυπώσεις»: το σύνολο των ενεργειών που απαιτούνται για τη συμμόρφωση προς την τελωνειακή νομοθεσία,
3. «τελωνειακή αντιπροσώπευση»: η διενέργεια τελωνειακών διατυπώσεων με την ιδιότητα του τελωνειακού αντιπροσώπου,
4. «τελωνειακός αντιπρόσωπος»: κάθε πρόσωπο που ορίζεται με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία του παρόντος από άλλο πρόσωπο με σκοπό τη διενέργεια τελωνειακών διατυπώσεων στο πλαίσιο των συναλλαγών του με τις τελωνειακές αρχές σύμφωνα με την τελωνειακή νομοθεσία,
5. «επαγγελματίας τελωνειακός αντιπρόσωπος»: ο τελωνειακός αντιπρόσωπος που έχει λάβει την άδεια του άρθρου 7 και έχει καταχωριστεί στο Μητρώο Επαγγελματιών Τελωνειακών Αντιπροσώπων,
6. «άμεση τελωνειακή αντιπροσώπευση»: η περίπτωση κατά την οποία ο τελωνειακός αντιπρόσωπος ενεργεί στο όνομα του αντιπροσωπευόμενου και για λογαριασμό αυτού,
7. «έμμεση τελωνειακή αντιπροσώπευση»: η περίπτωση κατά την οποία ο τελωνειακός αντιπρόσωπος ενεργεί στο δικό του όνομα αλλά για λογαριασμό του αντιπροσωπευόμενου,
8. «αρμόδιες διοικητικές αρχές»: οι τελωνειακές αρχές του άρθρου 6,
9. «διασαφιστής»: το πρόσωπο που υποβάλλει στις τελωνειακές αρχές το κατά περίπτωση τελωνειακό παραστατικό ή έγγραφο για τη διεκπεραίωση των τελωνειακών διατυπώσεων στο όνομά του ή το πρόσωπο στο όνομα του οποίου υποβάλλεται το κατά περίπτωση τελωνειακό παραστατικό ή έγγραφο,
8. «Μητρώο Επαγγελματιών Τελωνειακών Αντιπροσώπων» ή «Μητρώο»: το Μητρώο που τηρείται από τις τελωνειακές αρχές του άρθρου 6 για την εγγραφή των προσώπων που δύνανται να ασκήσουν το επάγγελμα του τελωνειακού αντιπροσώπου. Το Μητρώο τηρείται στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα των Τελωνείων και αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.),
9. «Ενωσιακός Τελωνειακός Κώδικας»: ο Κανονισμός (ΕΕ) 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Οκτωβρίου 2013 για τη θέσπιση του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα (L 269).

  • 22 Ιουνίου 2022, 13:09 | Δημήτρης Κανδύλας

    Στο άρθρο 3 Ορισμοί θα πρέπει να προστεθεί ορισμός για «οφειλέτης»:
    πρόσωπο υπόχρεο τελωνειακής οφειλής